Marsroute naar uitbreidingslocaties Lochemse kernen is uitgezet

0
De gemeente Lochem heeft 7 kernvisies Wonen het licht doen zien (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem staat voor een gigantische woningbouwklus. Tot 2030 kunnen/moeten er zo’n 1300 nieuwe woningen worden gebouwd in verschillende prijsklassen. Dat lukt niet via ‘inbreiding’ dus gaat het uitzicht van sommige inwoners eraan, zo lijkt het. Omdat de gemeente gezegend is met veel waardevolle natuur is het lastig om uitbreidingslocatie te vinden.

Dit bericht is gebaseerd op de kernvisies Wonen. Deze zijn HIER te vinden (link naar website gemeente Lochem)

Volgens een richtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken moet er om 1300 woningen te realiseren plancapaciteit worden gecreëerd voor een kleine 1700 woningen. Dit om bij mislukte of vertraagde plannen toch de opgave voor 2030 te halen. Los van inbreidingslocaties (700 woningen) en transities (bijv. kantoor of winkel naar woningen 200-300) moet ruimte worden gevonden voor 700 á 800 woningen op uitbreidingslocaties.

Zeven kernvisies

De afgelopen tijd zijn zeven kernvisies opgesteld voor Lochem/Zwiep, Barchem, Laren/Exel, Gorssel, Eefde, Epse/Joppe en Harfsen/Kring van Dorth. Met de bekendmaking van deze plannen heeft de gemeente het zogeheten voorkeursrecht gevestigd op een aantal potentiële uitbreidingslocaties. De eigenaren, die hiervan op de hoogte zijn gebracht, moeten, als ze hun grond willen verkopen die eerst aanbieden aan de gemeente. Die dient er dan overigens wel de marktprijs voor te betalen.

Rond de kern Lochem zijn vier mogelijke locaties aangegeven voor nieuwbouw aan de rand en buiten de huidige bebouwde kom. Het gaat om de weinige plekken waar geen sprake is van hoge of zeer hoge natuurwaarde. Op de onderstaande kaart zijn de locaties aangegeven.

lees verder onder de afbeelding…

De zoekgebieden voor woningbouw rond de kern Lochem (bron: kernvisie Wonen gemeente Lochem)

Kern Lochem

Voor de kern Lochem wordt uitgegaan van 290 tot 320 woningen. De hiervoor aangegeven potentiële woningbouwlocaties hebben een totale omvang van ruim 26 hectare. Niet alle gronden zijn nodig voor woningbouw tot 2030. Uitgaande van circa 20 tot 25 woningen/ha is dus ongeveer 14 tot 16 hectare nodig. Combinaties zijn mogelijk.

Binnen de huidige komgrens is het mogelijk om sportpark De Elze vol te bouwen. Voor een deel van de sportclubs daar zou de geschiedenis zich in dat geval herhalen. Sportclub Lochem, ‘t Overschotje en de sporthal moesten eerder wijken voor de wijk Molengronden.

Berkel

Ten oosten van de huidige bebouwde kom wordt het gebied langs de Berkel kansrijk geacht. Voldoende ruimte voor 300 woningen en net ver genoeg van de bedrijven aan de Goorseweg, zo luidt het oordeel. Dit kan leiden tot ‘een goed en mooi woon- en leefklimaat’ maar de ontsluiting is daar lastiger.

Het gebied Tusselerveen – zuidwestelijk van de huidige kern – is eveneens aantrekkelijk voor woningbouw maar ligt geïsoleerd waardoor ook hier de ontsluiting niet optimaal mogelijk is. De gemeente ziet dit gebied als kansrijk voor ontwikkelingen na 2030. En ten slotte is er nog het gebied dat wordt aangeduid als ‘Lange Voren’, hier is de aansluiting op bestaande infrastructuur wél goed te realiseren. Het gebied is echter te klein en het stedenbouwkundigbureau Mro dat voor de gemeente werkt meent dat het daar niet goed mogelijk is om een aantrekkelijk woonklimaat te ontwikkelen.

Gorssel

Voor Gorssel wordt ruimte gezocht voor 100 tot 120 nieuwe woningen. De mogelijkheden liggen volgens de planmakers vooral in zuidwesten en zuiden van de bebouwde kom van het dorp, maar ook aan de noordoostelijk rand zijn mogelijkheden. Gedacht wordt aan ‘rafelranden’ met een vrij lage woningdichtheid.

De zoekzones voor woningbouw in Gorssel (letterlijke tekst uit de visie):

• Aan de westzijde tussen de N348 en de Lijnbaan/Smitskamp. Hier kan een stedenbouwkundige afronding met woningbouw vorm krijgen.
• Aan de zuidzijde van de Grooterkamp. Ook hier kan worden gekozen voor een nieuwe afronding van het dorp richting Kamperweg. Eventuele nieuwbouw in dit gebied moet zorgdragen voor een optimale landschappelijke overgang naar de bosgebieden, zuidelijk van de Kamperweg. De nieuwbouw zal geen ‘harde rand’ moeten vormen, maar een verweving tussen landschap en bebouwing. Een nieuwe ‘rafelrand’ waarin sprake is van een goede afwisseling tussen groen en bebouwing.
• Aan de oostzijde is veelal sprake van een relatief zachte overgang van bebouwing naar het buitengebied. Met een zorgvuldige inpassing kan nieuwbouw worden toegevoegd en kan de verweving tussen bebouwing en landschap overeind blijven. Uitgangspunt is een afronding van de bebouwingskern waarin verweving tussen landschap en bebouwing centraal staat. Ook wel afronden met rafelranden genoemd.
• De noordoostrand van de kern komt in aanmerking voor woningbouw. Onder meer vanuit stedenbouw en landschap bezien kan dit deel benut worden voor een grotere woningontwikkeling. Toevoegen van bebouwing aan de noordoostkant kan vorm krijgen door groengebieden te introduceren binnen het nieuwe woongebied. En door in de nieuwe bebouwingranden te zorgen voor een optimale verweving tussen landschap en bebouwing.
Geen harde randen, maar een duidelijke afwisseling tussen groen en woningen, die in elkaar overlopen.

Opgave kleine kernen

  • Voor Barchem wordt rekening gehouden met 70 tot 75 nieuwe woningen. Hiervan zijn er 30 tot 35 nieuwbouw. Veertig woningen zijn al gepland.
  • In Laren moet ruimte worden gevonden voor 150-155 woningen. Samen met 26 woningen die al in de planning zitten komt het totaal uit zo’n 175. Laren heeft geen inbreidingslocaties. Hier wordt nadrukkelijk gekeken naar de randen van het dorp. Een sprong over de N332 wordt niet overwogen. In Exel worden tot 2030 alleen de al geplande woningen op de schoollocatie gerealiseerd.
  • In Eefde zijn al 159 woningen gepland (oa op he terrein van de Detmerskazerne). Daarnaast moet er ruimte worden gevonden voor 40 tot 50 op uitbreidingslocaties. Het totaal komt daarmee op rond 200 woningen.
  • In Epse/Joppe wordt gerekend op 47 tot 57 nieuwe woningen. 17 hiervan zijn al gepland en voor het overige moet een nieuwbouwlocatie worden gevonden.
  • In Harfsen/Kring van Dorth moet ruimte worden gevonden voor uitbreiding met 50 tot 60 woningen. Samen met de al geplande 36 woningen komt de totale opgave op maximaal 96 woningen.

Soort woningen

Als het gaat om het soort woningen dat moet worden gerealiseerd valt op dat de verdeling tussen betaalbaar, middelduur en duur in een aantal kernen, waaronder Lochem, min of meer gelijk is verdeeld (30 tot 35 procent per woningsoort). Maar in kernen als Gorssel, Eefde en Barchem zou de helft van de nieuw te bouwen woningen in de categorie betaalbaar moeten vallen, waarvan 30 procent sociale huur en 20 procent sociale koop (voor starters en jonge gezinnen).

In Gorssel is het schreeuwende tekort aan sociale huurwoningen extra nijpend vanwege de plannen voor sloop van De Bloemenkamp. Daarvoor in de plaats komen huurwoningen in de vrije sector met een prijs van meer van 750 euro per maand. En jongeren verlaten het dorp soms tegen hun zin omdat ze er geen betaalbare woning kunnen vinden.

Inspraak

Inwoners en organisaties kunnen tot 10 september reageren op de kernvisies. Dit kan via een reactieformulier op de website van de gemeente. Daarnaast komen er per kern een aantal inloopbijeenkomsten. Deze zijn te vinden in een eerder bericht over de procedure. Later dit jaar wil het college van burgemeester en wethouders een ontwerpplan aan de gemeenteraad voorleggen.