Maandagavond besluit over nieuwe Lidl

0
foto ter illustratie (foto: archief)

LOCHEM – De gemeenteraad neemt maandagavond een besluit over de vestiging van een nieuw, groter filiaal van Lidl aan de Julianaweg. De Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein (WOG) heeft de raadsleden andermaal voorzien van achtergrondinformatie, in de hoop het tij nog te keren. Vooralsnog lijkt een  meerderheid voor het plan te stemmen.

De WOG stuurde een lange brief naar raads- en collegeleden waarin de geschiedenis van het voormalige gasfabriekterrein nog eens uit de doeken wordt gedaan. Na sanering van de sterk vervuilde grond zouden daar grondgebonden woningen worden gerealiseerd. De opbrengst daarvan was nodig zijn ter compensatie van de peperdure sanering die jaren in beslag nam.

Lees de integrale tekst van de brief van de omwonenden onderaan dit bericht…

Wijziging
Het college van B&W ontkent dit niet. Het schrijft in het voorstel aan de raad letterlijk: ‘Aanvankelijk was het de bedoeling om op het terrein dure woningen te
realiseren. Vanwege de vastgoedcrisis is deze ontwikkeling niet doorgegaan.’ Hoewel dit in de huidige conjunctuur mogelijk anders zou liggen, voelen B&W zich nu gehouden aan een in 2012 vastgesteld bestemmingsplanwijziging die een supermarkt op het betrokken terrein mogelijk maakt.

Die planwijziging kwam er nadat Albert Heijn belangstelling had getoond voor het terrein aan de Julianaweg. Deze grootgrutter haakte weer af toen bleek dat de noodzakelijke investering niet opwoog tegen de te behalen omzetwinst. Na een paar jaar van stilte meldde zich een projectontwikkelaar die optreedt namens Lidl.

Planvoorwaarden
In hun brief wijzen omwonenden nog maar eens op het feit dat wat Lidl van plan is indruist tegen de planvoorwaarden uit 2012. De afmeting van het bouwblok en het aantal parkeerplaatsen en verwachte verkeersbewegingen zijn groter/hoger. Ook dit wordt door het college overigens erkent. B&W zeggen dit te hebben ondervangen door ook de winkel en ondergrond van Country Lochem (eigendom van Viverion) bij het plangebied te hebben betrokken. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor landschappelijke inpassing en parkeerplaatsen.

Parkeren
Het argument van onwonenden dat er een tekort aan parkeerplaatsen voor het centrum van Lochem dreigt is in tegenspraak met de overeenkomst die de gemeente en centrumondernemers hebben bereikt. Dat behelst dat er een continue monitoring van de parkeersituatie komt, waardoor snel kan worden bijgestuurd als dit nodig is.

Zienswijzen
Het college schrijft in het voorstel aan de raad dat de door omwonenden ingediende zienswijzen niet tot een planaanpassing hebben geleid. Aanpassing zou geen zin hebben omdat de betrokkenen slecht willen dat een supermarkt niet wordt toegestaan. Bezwaren als parkeerdruk, luchtkwaliteit, geluid zijn volgens het college in een nota van zienswijzen voorzien van antwoorden en argumenten. De WOG heeft overigens veel kritiek op deze nota. Ze vinden dat de gemeente hierin selectief en in eigen voordeel reageert.

In de brief van de WOG wordt verder andermaal gewezen op het feit dat Lochem woningen op het bedrijventerrein Hanzeweg wil bouwen en een supermarkt in een woonwijk. Gedoeld wordt op de plannen voor de ‘ondernemersstraat’ Holmerskamp aan de Berkel.

Holmerskamp
Naast de nieuwe Aldi aan de Hanzeweg komen zijn 24 kavels zijn bestemd voor bedrijven die te klein zijn voor een bedrijventerrein en te groot voor een bedrijf aan huis. ‘Lochem op z’n kop’ noemt de WOG dit. De werkgroep had daar liever de nieuwe Lidl gezien. Lidl wil dit overigens niet en omdat de Holmerskamp al in de verkoop is, is dit een gepasseerd station.

Stemverhouding
In de gemeenteraad tekende zich 2 weken geleden een meerderheid af voor het collegevoorstel. GB, VVD en D66 zijn voor. Deze partijen hebben 12 van de 23 zetels. PvdA en Meedenken met Lochem (MmL) zijn ronduit tegen. Het CDA wist het op dat moment nog niet. En GroenLinks was kritisch en had nog veel vragen. De kans deze collegepartij tegen het voorstel gaat stemmen lijkt niet erg groot.

Raad van State
Bij voorstemmen van CDA en GroenLinks is er ineens een massief politiek draagvlak voor de nieuwe Lidl. In dat geval rest de tegenstanders niets anders dan de gang naar de Raad van State, waar beoordeeld wordt of de procedures zorgvuldig zijn gevoerd. De WOG heeft al aangegeven die stap te zullen zetten.

De gemeenteraad praat maandag vanaf 21.15 uur over het plan. De Politieke Avond, waarvan de raadsvergadering deel uit maakt, begint al om 19.30 uur.

Lees hieronder de integrale tekst van de brief die de Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein (WOG) naar raads- en collegeleden stuurde:

2008 en eerder.
Voordat de bodemsanering op het gasfabriekterrein plaats vond zijn er
gesprekken geweest met gemeente, provincie, Oranjewoud(de bodemsaneerder)
en bewoners van de aangrenzende tuinen van de wijk Tuindorp.
Dit overleg hield o.a. afhandeling van praktische zaken en gezamenlijk
oplossingen zoeken voor problemen die (zouden) kunnen ontstaan tijdens de
bodemsanering.

In deze overleggen is ook ter sprake gekomen dat na de bodemsanering er
grondgebonden woningen op het voormalig gasfabrieksterrein komen, dit ivm
de grondexploitatie. De opbrengsten daarvan zijn nodig om de bodemsanering te
bekostigen. Vanuit de gemeente werd een kaart overhandigd waarin de
grondgebonden woningen in de kavel waren getekend om een beeld te scheppen.
De bewoners hadden verder geen op of aanmerkingen op de bouw van de
woningen.

2009
Goudappel-Coffeng schrijft in opdracht van de Gemeente Lochem de “
Ontwikkelingsvisie commerciële voorzieningen centrum Lochem” hierin wordt
het Gasfabriek terrein in Art 4.2.3 niet geschikt geacht voor de vestiging van een supermarkt. En op Pag. 24 “Supermarktvestiging op het Gasfabriek terrein is niet
realistisch. Vanwege de lay-out van dit gebied is dit niet een ideale
vestigingslocatie voor supermarkten”.

In het Intergraal Ontwikkelings Plan ( IOP ) Binnenstad wordt over het
voormalige gasfabriekterrein gesproken als ongeschikt voor de bouw van een
supermarkt.

2012
De gemeenteraad van Lochem besluit in mei 2012 een wijziging van het
gebruik van het terrein toe te passen, mogelijk voor een supermarkt.
De achterliggende redenen zijn dat de financiële crisis in 2008 een bouw crisis
veroorzaakt waardoor betrokken ontwikkelaars van woningbouwplannen geen
belangstelling meer hadden en zich noodgedwongen uit woningbouwplannen
terugtrokken.

Opvallend is dat in de uitvoering van dit besluit van de gemeente Lochem staat:
Met de direct omwonenden heeft voorafgaand aan de bespreking van dit
voorstel overleg plaatsgevonden over de planvorming en de wijze
waarop de verdere plannen in nauw overleg met omwonenden kunnen
worden uitgewerkt.

Op het moment van het voorleggen van het bestemmingsplan aan de
gemeenteraad heeft u volledig inzicht in het draagvlak en de uitgewerkte
stedenbouwkundige en beeldkwalitatieve criteria.

Er is niet met de direct omwonenden aan planvorming gedaan voorafgaande
aan dit besluit. Dus is de uitvoering van dit besluit mei 2012 niet afgerond en
kan er over het ontwerp bestemmingsplan Julianaweg-Pr. Bernardweg niet
worden besloten. In de onderstaande regel wordt ook gesproken over dat er
onderzoek naar inzicht moet zijn m.b.t. het maatschappelijk draagvlak. Ook deze
uitvoering is niet gedaan.

Op 20 april 2012 heeft er een overleg plaatsgevonden met de direct
omwonenden en daarin is niet de planvorming van het voorstel besproken
maar alleen de wijze waarop het voorstel mogelijk verder uitgewerkt kan
worden. Daarnaast is er o.i. geen peiling of andere activiteit gehouden naar het
maatschappelijk draagvlak als er bestemmingsplan zou worden voorgelegd.
Vanuit de direct betrokken was dat draagvlak toen al minimaal.

Er is nu in 2018 een ontwerpbestemmingsplan en o.i. is er nog geen duidelijke
activiteit ondernomen om duidelijk te krijgen hoe het maatschappelijk draagvlak
is voor het plan!

Op 20 april 2012 heeft er een overleg plaats met direct omwonenden en
betrokken partijen en krijgen de omwonenden een toelichting van de gemeente
Lochem. Het besluit van het college wordt pas na dit overleg toegezonden.

Vooraf toezenden was gezien de strekking van het voorstel correcter geweest.
Op 7 sept. 2012 meldt de gemeente dat de volgende bespreking niet doorgaat
omdat er te weinig voortgang zat in het overleg gemeente –projectontwikkelaar.
Binnen 4-6 weken zou een nieuwe bijeenkomst worden verwacht volgens de
gemeente.

Na het bericht van 7 sept. 2012 is er nooit enig bericht hierover van de
gemeentezijde gekomen voor een nieuwe bijeenkomst of de voortgang van het
voorstel. Ook is niet vermeld waarom de projectontwikkelaar van AH is
afgehaakt.

In het zelfde jaar start er landelijk een proces van de uitwerking van de
Omgevingswet. De nieuwe omgevingswet, start proces 2012 en zal uiterlijk 2021 klaar zijn.
De VNG organiseert experimenten voor haar leden (de gemeenten!) om in
te spelen op deze veranderende wetgeving en om deze te leren kennen.

Onderstaand een artikel over locale democratie en de omgevingswet. Dit
om weer te geven dat er echt iets aan het veranderen is m.b.t.
veranderingen waarbij een directe grote impact aanwezig is voor inwoners
van een gemeente.

De gemeente Lochem had zich voor de ontwikkeling van
het voormalig gasfabriekterrein kunnen aanmelden, zeker voor 2016.
Want het proces Democratic Challenge is in 2015 van start gegaan en was
een mooie experimentele pilot geweest voor de komende en al gaande
veranderingen in de samenleving.

Lokale Democratie & de Omgevingswet
Door Annemieke van Brunschot (Programma Invoering Omgevingswet, VNG)
en Wieke Blijleven (Democratic Challenge).

De Omgevingswet, die vanaf 2018/19 alle activiteiten in de fysieke
leefomgeving moet vereenvoudigen, steunt voor een groot deel op het
vertrouwen in de doe democratie, participatie en co-creatie. Ruimte voor
maatschappelijke initiatieven en vroegtijdige ​betrokkenheid van burgers en
ondernemers bij de ontwikkeling van plannen en bij besluitvorming – ook met
betrekking tot de initiatieven van andere burgers en ondernemers – spelen een
belangrijke rol.

Het fysieke domein lijkt hiermee het eerste beleidsterrein te worden waarop –
door middel van de Omgevingswet – voorzichtige stappen worden gezet met
‘loslaten’. In theorie een ideale context voor de verdere ontwikkeling van de
doedemocratie!

De Omgevingswet brengt kansen mee voor nieuwe democratische praktijken,
maar ook zorgen over de borging van het democratisch gehalte van meer open
en vrije proces. Er moet participatie zijn en zelfs een participatieplan, maar is
dat voldoende om een democratisch proces te realiseren?

Hoewel de Omgevingswet er pas in 2018/19 is, wordt er nu al volop
geëxperimenteerd. Samen met het programma “Aan de slag met de
Omgevingswet” – waarin Rijkswaterstaat( RWS) (namens ministerie van
infrastructuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse gemeenten(VNG),
Interprovinciaal overlegt( IPO) en Unie van Waterschappen participeren – wil
de Democratic Challenge daarom op zoek gaan naar innovatieve manieren om
de planvorming voor de fysieke leefomgeving op een democratische manier in te steken, evenals de uitvoering van die plannen.

Oproep: We zijn op zoek naar
● experimenten die zich niet beperken tot het ophalen van ideeën bij
bewoners, maar waarbij de regie ook bij hen komt te liggen.
● experimenten waarbij zeggenschap echt wordt overgedragen aan
bewoners.
● Maar ook naar gemeenten, bewoners en organisaties die bij dat
‘loslaten’ het democratisch gehalte van het proces op een nieuwe manier
invullen of bewaken.

Meer weten? Kijk op www.democraticchallenge.nl

2016
In 2016 blijkt achteraf dat het college van B&W in gesprek is gegaan met een
projectontwikkelaar voor de bouw van een grote Lidl supermarkt.
Bij deze plannen zijn niet de direct omwonenden betrokken wat volgens het
besluit 2012 van de gemeenteraad had moeten gebeuren. Zie citaat m.b.t. de
uitvoering van het besluit van de gemeenteraad mei 2012.

Nogmaals het citaat voor wat betreft de uitvoering van het besluit hieronder:
Met de direct omwonenden heeft voorafgaand aan de bespreking van dit
voorstel overleg plaatsgevonden over de planvorming en de wijze waarop de
verdere plannen in nauw overleg met omwonenden kunnen worden uitgewerkt.

Op het moment van het voorleggen van het bestemmingsplan aan de
gemeenteraad heeft u volledig inzicht in het draagvlak en de uitgewerkte
stedenbouwkundige en beeldkwalitatieve criteria

2017
In juli 2017 zijn deze plannen via een openbare inloopavond bekend gemaakt.
Waarbij achteraf blijkt dat de gemeente zegt: het was een info-avond
georganiseerd door de projectontwikkelaar. Dat is wel raar want de
uitnodigingen stonden op gemeente papier waar het logo van de
projectontwikkelaar erop bij gescand /gedrukt stond. Bovendien was getekend
door een ambtenaar van de gemeente.

De avond werd gehouden in het gemeentehuis en de uitleg werd door
ambtenaren van de gemeente Lochem gegeven. Op papier van de gemeente
Lochem konden opmerkingen en vragen en suggesties worden geschreven. Ook
werd er om de namen,adressen gevraagd. De gemeente Lochem heeft nooit met
de indieners van deze formulieren gecommuniceerd.

Echter, de antwoorden waren wel te lezen als bijlage van het ontwerp
bestemmingsplan Julianaweg-Pr. Bernardweg, op papier van en door het bureau
MRO, gevestigd te Amsterdam. Geen rechtstreekse communicatie tussen de
gemeente en bewoners!?

Ook hier wordt aan de uitvoering van het besluit van 2012 geen recht gedaan.
Zie citaat hieronder.

Met de direct omwonenden heeft voorafgaand aan de bespreking van dit
voorstel overleg plaatsgevonden over de planvorming en de wijze waarop de
verdere plannen in nauw overleg met omwonenden kunnen worden uitgewerkt.
Op het moment van het voorleggen van het bestemmingsplan aan de
gemeenteraad heeft u volledig inzicht in het draagvlak en de uitgewerkte
stedenbouwkundige en beeldkwalitatieve criteria.

Oprichting Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein (WOG)
In het jaar 2017 is de werkgroep WOG opgericht, bestaande uit
vertegenwoordigers van de direct betrokkenen uit de wijken Tuindorp,
Noorderbleek en woonlocaties aan de Noorderwal.

In 2017 en 2018 zijn er verschillende gesprekken geweest met de gemeente, 1 e
ambtenaar en wethouder waarin de omwonenden hun mening gaven over de
nieuwe ontwikkeling betreffende een mega gebouw/supermarkt op het
voormalige gasfabriekterrein.

Centraal in de gesprekken stond: bouw op het terrein geen grote supermarkt
maar grondgebonden woningen of mogelijk een ander idee dat passender is op
deze plek.

Kern van de bezwaren van de omwonenden is: Een zo grote supermarkt (ca.
2.400 m2 bebouwd oppervlak) heeft een grote negatieve impact op onze
leefomgeving. Een aantal punten is:

 In combinatie met de binnenstad te weinig parkeer plaatsen,
 Toename geluidsoverlast vanwege toename verkeer en remmende en
startende auto’s
 Verwacht overlast van parkeerder/bezoekers supermarkt in de omliggende
wijken.
 Een toename van verkeersonveiligheid op de Julianaweg.
 Meer luchtvervuiling waardoor aantasting van de leefklimaat.

2018
Binnen de gemeente Lochem zijn meerdere plannen in ontwikkeling o.a
 Hanzepoort
 Verkeerstructuurvisie binnenstad
 Kop van Oost
 Binnenstad
 Julianaweg- Pr. Bernardweg.

Het bestemmingsplan Hanzepoort is een deelplan van het grotere plan Etalage
van de toekomst aan de Hanzeweg in Lochem. Op het stuk terrein van het plan
Hanzepoort komen woningen/-werkruimtes voor startende ondernemers.

Op dit terrein had een grote supermarkt gebouwd kunnen worden naast de
al bestaande supermarkt. Het wijzigingsplan voor de Hanzeweg liet dat ook
toe; de infrastructuur aldaar is een veel betere.

De verkeersstructruurvisie binnnenstad is alleen haalbaar wanneer de Rondweg
klaar is. Deze wordt verwacht in 2024 klaar te zijn. Veel geloof wordt daar niet
aangehecht omdat al enige decennia sprake is van een rondweg die er nog steeds
niet is.

Maar mocht deze er komen dan wordt de Julianaweg afgewaardeerd tot een
verkeersluwe Erfweg. Onbegrijpelijk om dan aan zo’n Erfweg een grote
supermarktvestiging te plaatsen. Deze zal de ontwikkeling van een Erfweg teniet
doen vanwege de verkeersdrukte.

Dat zal als gevolg hebben dat de verkeersonveiligheid toe zal nemen aan deze weg voor de direct aanwonenden. Dat is een verkeerde en ongewenste ontwikkeling voor de bewoners van dit leefgebied en die van de hele stad!

Kop van Oost is een plan dat als deelplan van het plan Etalage naar de Toekomst
fungeert. Waarbij woningen op een bedrijventerrein, liggend tussen De Berkel
en het Twentekanaal. Ook gesitueerd naast het nieuwe gemeentehuis van
Lochem.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat een bedrijventerrein dat bij uitstek geschikt is
voor een grote supermarkt niet wordt benut door de gemeente Lochem. De hele
infrastructuur voor verkeer is beter en ligt aan de rand van het centrum van
Lochem en het station.

De gemeente Lochem heeft kansen laten liggen om de leefbaarheid in een
woongebied te continueren en te verbeteren door geen gebruik te maken
van het (bedrijfs) gebied van De Etalage van de toekomst dat aanpalend
aan de woongebieden van de gemeente Lochem ligt.

De Binnenstad van Lochem heeft de afgelopen jaren al vele parkeerplaatsen
moeten inleveren. De huidige slecht uitziende parkeerplaatsen op het Julianaterrein zijn beslist geen uitnodiging voor de bezoeker van Lochem of Binnenstad. Doordat er al
veel parkeerplaatsen zijn ingeleverd, worden er van de huidige parkeerplaatsen
al veel gebruikt door de mensen die in de binnenstad wonen en werken en hun
auto kwijt moeten.

Het plan voor de Binnenstad is gemaakt door bureau Imoss
samen met de binnenstadbewoners en ondernemers, in opdracht van de
gemeente Lochem. Raar is echter dat de bouw van een grote supermarkt in de
Binnenstadschil niet is besproken met de makers van het plan Binnenstad.
Sterker nog, er is van geen kant informatie gegeven over de ontwikkeling van
het Julianaterrein waarop de grote supermarkt gepland staat.

Pas toen het concept vrijwel gereed was en door Imoss werd gepresenteerd, kwamen zij op
de hoogte van het plan van de supermarkt. De gemeente Lochem rechtvaardigt
de bouw echter door te schrijven dat het een versterking van koopkracht/bezoek
voor de binnenstad is. Deze bewering wordt door geen enkel onderzoek
gestaafd, het is eerder een wens.

Plan Julianaterrein–Pr. Bernardweg is een bestemmingsplan dat doorgedrukt
wordt door het college van B&W. Heel simpel, er is een lapje grond dat kan
geld opleveren dus doen, bouwen die supermarkt. Dat er voorbij wordt gegaan
aan omwonenden van drie aangrenzende leefplekken, de wijk Noorderbleek,
Tuindorp en Noorderwal wordt vergeten. Deze omwonenden hebben alleen
maar last van een, zoals een politieke partij het omschreef, onderbuikgevoelens.

Het is triest te constateren dat de participatie van inwoners van Lochem zo
wordt afgedaan als het een voorstel het college van B&W verwerpt. Daarbij
heeft de gemeente Lochem, die zegt burgerparticipatie hoog in het vaandel te
hebben, de uitgestoken hand niet wil aanvaarden van de WOG om gezamenlijk
een invulling aan het voormalig gasfabriekterrein te ontwikkelen, die passender
is voor een leef/woonomgeving.

Lochem staat op zo’n kop: door woningen op een bedrijventerrein te
positioneringen en een groot bedrijf in een woon/-leef omgeving te bouwen.
Dat de gemeente Lochem dit nog overtuigd staande weet te houden en zo’n
planologische miskleun te verdedigen is onbegrijpelijk. Zeker wanneer de
maatschappelijk – economische situatie gunstig is om de woningbouw die door
de financiële crisis in 2010 helaas niet door kon gaan alsnog uit voeren .
Waarvoor een groot maatschappelijk draagvlak is.

Dus woningen in een woonomgeving en bedrijf(en) op een bedrijventerrein
aan de Hanzeweg. Goed bereikbaar voor toeleveranciers, burgers van
Lochem en Regio en de al aanwezige infrastructuur is zeer geschikt
hiervoor.