Lochem: ‘Weten wat we willen met participatie, met of zonder Het Plein’

0

LOCHEM – Lochem moet op korte termijn weten wat het wil als het gaat om participatie, oftewel alles wat met werk en inkomen te maken heeft. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of geformuleerde doelen het best mét of zónder Het Plein kunnen worden bereikt. Intussen wordt wel vol ingezet op verbetering van de gemeenschappelijke sociale dienst. 

Rekenkamer
Het college van B en W presenteerde woensdag (1/3) de reactie op het rapport dat de Rekenkamercommissie anderhalve week geleden het licht deed zien. Wethouder Jan Kottelenberg zegt zich te kunnen vinden in de conclusies uit het rapport. Heldere afspraken over de rol van raad, college, dagelijks- en algemeen bestuur en directie van Het Plein moeten beter worden beschreven. Tot nu toe dreigen die op elkaars stoel te gaan zitten, zo beaamt Kottelenberg. Hij zit zelf zowel in het DB als het AB van Het Plein en moet als wethouder voor werk en inkomen de belangen van de gemeente en de Lochemse cliënten bewaken.

Sturen
De sturende rol die de gemeenteraad van Lochem zou moeten hebben is er nauwelijks omdat de informatievoorziening niet goed ging. Kottelenberg had vaak problemen om de juiste informatie aan te leveren bij de raad. ,,Er was wel veel informatie maar er zat te weinig structuur in”, zo zegt. Het gaat nu al beter maar vorig jaar bleek veel informatie onbetrouwbaar of onvoldoende duidelijk om er op de juiste manier op te reageren. ”

Directie
Lochem neemt ook de waarschuwing van de Rekenkamer serieus dat de huidige directie in de loop van dit jaar uiteen valt. Drie van de vier directieleden hebben een interim-functie. Het college wil zorgen voor een ‘warme overdracht’ van taken, bevoegdheden en kennis. De mogelijkheden om de zittende interim’ers langer te binden zijn beperkt. Twee van de vier gaan zeker weg. Een derde wordt ingehuurd van de gemeente Zutphen en kan mogelijk worden behouden.

Werkgroep
Er is inmiddels een werkgroep van raadsleden samengesteld die met name de wat-vraag moet uitwerken. Op die manier komt de kaderstellende rol van de gemeenteraad vanzelf beter uit de verf, zo is de gedachte.

Werk
Volgens Jan Kottelenberg – die binnenkort vertrekt om burgemeester van Neder-Betuwe te worden – is vooruitgang geboekt bij Het Plein maar is de ideale organisatie nog lang niet bereikt. ,,Daar is tijd voor nodig. Het zal nog zeker twee tot drie jaar kosten voordat alles op orde is”, zo verwacht hij. Zo is een proces in gang gezet waardoor het accent moet verschuiven van het vertrekken van uitkeringen naar het toeleiden naar werk. Aanvankelijke werd bijna alle energie gestoken in kansrijke werkzoekenden, terwijl de kansarmen aan hun lot werden overgelaten. Die laatsten krijgen wat Kottelenberg betreft nog veel meer aandacht krijgen.

Dossier
Eerder kwam aan het licht dat veel mensen met een uitkering voor Het Plein slechts een dossier waren. Ze kregen een uitkering en werden nooit opgeroepen voor een gesprek. Van een aantal was zelfs onduidelijk of ze wel recht hadden op een uitkering. Op dat terrein is een inhaalslag aan de gang. Iedereen moet nu minstens eens per jaar worden opgeroepen en er wordt ook geïnvesteerd in handhaving.

Bellen
Terugblikkend op de afgelopen jaren zegt de wethouder: ,,Toen ik Het Plein op mijn bordje kreeg werd er niet bij verteld dat je uiterst alert moest zijn op wat daar speelde. Sommigen verwijten mij dat ik het eerste jaar heb zitten slapen. Als verweer kan ik zeggen dat er ook geen enkele wekker was gezet. Er waren veel bellen die niet rinkelden.” Hij geeft toe dat hem begin 2016 de moed in de schoenen zonk en hij zich afvroeg hoe diep het dal was.

Verhouding
De Rekenkamer wijst in het rapport op de scheve verhouding tussen Lochem en Zutphen, waardoor het sturend vermogen van Lochem beperkt is. Kottelenberg zegt niet het gevoel te hebben een tweederangs rol te spelen. ,,Integendeel, ik trok altijd gezamenlijk op met mijn Zutphense collega.” Zutphen brengt wel meer in bij Het Plein, waaronder het gebouw en de ICT. De grotere buurgemeente is bovendien een grotere netto-betalen en neemt meer diensten af.

Samenwerking
Kottelenberg vindt dat Lochem nu snel de wat- en hoe-vraag moet beantwoorden en dan komt de vraag om de hoek of de gemeente het beste af is binnen Het Plein of dat de samenwerking of ‘inkoop’ elders gezocht moet worden. Daarbij komt dan overigens ook het financiële aspect van het uit een gemeenschappelijke regeling stappen om de hoek kijken.

Zutphen en Lochem denken allerbei na over de toekomst van Het Plein. De verbeterslag gaat wat de wethouder betreft onverminderd door. ,,Tijdens de verbouwing moet de winkel gewoon open blijven”, zo zegt hij.