Lochem nog op zoek naar alternatieve ziektekostenpolis minima [update]

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem is nog naarstig op zoek naar een alternatieve collectieve ziektekostenverzekering voor de minima. Vervanging is nodig nu Salland Zorgverzekeringen (SZ) op 1 januari stopt met de zogeheten gemeentepolis. De kans bestaat dat het niet meer op tijd lukt om voor 2021 iets anders te regelen. Het college van B&W belooft dat de betrokken ongeveer 780 inwoners daar niet de volledige rekening voor gaan betalen.

De update staat hier onder het tussenkopje ‘Ook vragen Pvda’

Het CDA stelde vragen over de ontwikkelingen rond de gemeentepolis en het college heeft deze nu voorzien van de antwoorden. Daaruit blijkt dat SZ voet bij stuk houdt en zich niet heeft laten vermurwen tot een respijtjaar zodat de gemeente meer tijd heeft om een alternatief te zoeken.

Nee blijft nee

Het college heeft de verzekeraar onder meer aangeboden om de pakketten aan te passen of de financiële bijdrage vanuit de gemeente te verhogen. ‘Het college heeft er alles aan gedaan om mee te bewegen en daarmee een respijtjaar te krijgen maar het ‘nee’ van Salland is een ‘nee’ gebleven’, zo is te lezen.

Het college schat in dat een overstap naar een andere verzekeraar niet meer tijdig haalbaar is. Veel verzekeraars stoppen, net als SZ, met de gemeentepolissen. Mocht het toch nog lukken om een andere partij te vinden, dan kost het overzetten van alle verzekerden zoveel tijd en capaciteit dat 1 januari vermoedelijk niet haalbaar is, zo luidt de uitleg.

Extra kosten voorkomen

Op de vraag van het CDA of de verwachting gerechtvaardigd is dat minima met hogere kosten te maken krijgen doordat een deel van het budget ingezet gaat worden voor begeleiding in plaats van voor verlaging van de prijs van de zorgpolis, schrijft het college dat het streeft naar beperking van de financiële gevolgen voor de betrokkenen. Als er sprake is van een ‘tussenjaar’ worden zij gecompenseerd via de bijzondere bijstand.

Mocht de gemeentepolis helemaal ophouden te bestaan dan wil het college een aantal mogelijke scenario’s voorleggen aan de gemeenteraad.

Ook vragen PvdA

[update] Na publicatie van dit artikel werd de redactie erop gewezen dat ook de PvdA vragen heeft gesteld over de zorgpolis voor de minima. Ook deze zijn beantwoord door het college. Hieruit is af te leiden dat de betrokken polishouders bij het uitblijven van een alternatief voor 2021 een aanbod krijgen van Salland Zorgverzekeringen maar zonder de voordelen van een gemeentepolis.

Net als bij de beantwoording van de CDA-vragen geeft het college ook nu aan dat het streeft naar compensatie van de eventuele hogere premie. Naast de bijzondere bijstand wordt de mogelijkheid genoemd om de regeling ‘tegemoetkoming zorgkosten’ in te zetten. Inwoners met een inkomen tot maximaal 130% van het wettelijk sociaal minimum kunnen hiervan gebruik maken bij het volledig verbruik van het verplicht eigen risico. Er is dan sprake van een vergoeding van € 240,- per jaar.

De bijzondere bijstand is van toepassing op inwoners met een inkomen tot een maximum van 110% van het wettelijk sociaal minimum. De bijzondere bijstand is bedoeld voor alle noodzakelijke, extra kosten, dus ook medische kosten. Het college schrijft: ‘De collectieve ziektekostenverzekering is voorliggend op de bijzondere bijstand. Bij het wegvallen van
de collectieve ziektekostenverzekering komt de bijzondere bijstand dus automatisch in
beeld.’

Het CDA vroeg verder nog of de gemeente een collectieve verzekering voor de eigen ambtenaren heeft en of deze niet ook van toepassing kan worden gemaakt op de minima. Het college meldt dat zo’n verzekering inderdaad bestaat en dat het in theorie denkbaar is dat hierin ook inwoners kunnen worden ondergebracht. Probleem is dat deze verzekering niet door afzonderlijke gemeenten maar door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt afgesloten en uitonderhaneld.

Kamervragen

De kwestie van de verdwijnende gemeentepolissen is inmiddels ook in Den Haag doorgedrongen. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan minister Tamara van Ark van medische zorg. Uit het antwoord blijkt dat het Kabinet de gemeentepolis ziet als slechts één instrument om het leven voor de minima enigszins betaalbaar te houden. Het komt erop neer dat gemeenten via hun minimabeleid kunnen zorgen dat mensen niet in de problemen komen.

Onder het minimabeleid vallen onder meer vroeg-signalering van schulden, schuldsanering en het kwijtschelden van gemeentelijke heffingen. Verder is het bieden van keuzehulp, waardoor mensen de juiste ziektekostenpolis kiezen, een optie. Onder vroeg-signalering wordt onder meer verstaan dat gemeenten vanaf volgend jaar gegevens ontvangen van zorgverzekeraars, woningcorporaties en nutsbedrijven over beginnende betalingsachterstanden. Dit mag zonder toestemming van de betrokken inwoner.

Uitkomst voor minima

Van Ark denkt dat verzekeraars de gemeentepolis onder meer vaarwel zeggen omdat zij vinden dat gemeenten kosten, die in het verleden uit de bijzondere bijstand werden betaald, nu via de zorgpolis probeert te dekken.

Voor mensen met een laag inkomen is de collectieve verzekering vaak van groot belang omdat de dekking meestal goed is. Verder is ook het jaarlijkse eigen risico van 385 euro meeverzekerd. Dit moet voorkomen dat mensen zorg gaan mijden vanwege de kosten.

Minimabeleid

De gemeente Lochem doet al vrij veel voor de minima. Naast schuldsanering en maatregelen die moeten zorgen dat mensen niet onder het bestaansminimum uitkomen, biedt Lochem aanvullende zaken voor met name ook gezinnen met kinderen. Zo bestaan er regelingen voor een computer en contributies van verenigingen.