Lochem leent 2,3 miljoen aan Alliander voor energietransitie

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Een grote meerderheid in de Lochemse gemeenteraad is voorstander van het verstrekken van een lening van bijna 2,3 miljoen euro aan Alliander. Dit bedrijf verzorgt de distributie van energie in een derde van Nederland, waaronder Gelderland. De netwerkbeheerder wil 600 miljoen van gemeenten en provincies lenen om het netwerk klaar te maken voor de vele zonneparken en andere duurzaam opgewekte energie.

Het gaat om een converteerbare obligatielening. De provincies en gemeenten zijn als aandeelhouders gevraagd om naar rato van hun aandelenbelang deel te nemen, en liefst voor 125% hiervan. Lochem houdt het bij 100%. Het idee is dat de lening in eerste instantie een bescheiden rente oplevert. In Lochem zou het, bij de huidige rentestand, gaan om 40.000 euro. De verwachting is dat dit lagere dividenduitkering op de aandelen in de komende jaren compenseert.

Tarieven

Het dividend gaat omlaag omdat Alliander de tarieven de komende jaren niet mag verhogen, terwijl de investeringen in het energienetwerk fors omhoog moeten. De tarieven mogen niet stijgen om de transitie van gas naar elektriciteit te bespoedigen. Bovendien wordt de winst gemaximeerd. Alliander stelt de tarieven overigens niet zelf vast. Dat doet de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Alliander denkt de komende jaren tot 1,2 miljard per jaar te moeten investeren in verzwaring van het netwerk. Ondanks een stevige financiële positie moet het hiervoor versterking zoeken bij de aandeelhouders. Hoewel er geen rechtstreekse relatie is tussen het te lenen bedrag en de gemeente, kan Lochem meepraten over krapte op het elektriciteitsnetwerk. De vele zonnepanelen, in de vorm van grote parken en op daken, brengen het net nu al aan de rand van de capaciteit.

Kapitaal

Als er inderdaad 600 miljoen kan worden opgehaald, en dat lijkt wel te lukken, behoudt Alliander de A-rating van krediebeoordelaars, waardoor gemakkelijker en goedkoper meer vreemd kapitaal kan worden aangetrokken voor de noodzakelijke investeringen. Verder wordt een kostenbesparingsoperatie binnen de eigen organisatie doorgevoerd.

De lening is (deels) converteerbaar in aandelen. Conversie kan nadat de investeringen na een aantal jaren gaan renderen en uitmonden in meer winst. Dan wordt de rente uit de komende jaren dus omgezet in dividend op de aandelen.

Gering risico

Deskundigen zijn van mening dat het risico van de lening gering is. Alliander is een solide bedrijf met banden met de rijksoverheid en de investering lijkt dus veilig. De vraag naar energie blijft ook na de transitie onverminderd groot. En het gaat om een gereguleerde markt. De gedachte is verder dat de investering bijdraagt aan een voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar energievoorziening.

Een risico is wel dat de winstgevendheid van Alliander maatgevend is voor het uit te keren dividend en dat er dus geen sprake is van een gegarandeerde opbrengst, zoals bij rente (voor een bepaalde periode) wél het geval is. Dividend kan echter ook veel hoger uitvallen dan de rente.

Niet verplicht

Het is niet verplicht om deel te nemen aan de lening, maar in een raadsvoorstel wordt gewaarschuwd voor een negatief financieel effect. Als de lening eenmaal wordt omgezet in aandelen kan zogeheten ‘verwatering’ van aandelen ontstaan waardoor ook de dividendinkomsten dalen. Als Alliander minder dan 550 miljoen ophaalt grijpt het wellicht naar andere middelen, die financieel minder gunstig kunnen uitpakken voor de aandeelhouders.

De gemeente Lochem bezit 522.244 aandelen Alliander en geldt daarmee als een kleine aandeelhouder. De aandelen mogen niet in private handen belanden vanwege het belang van een betrouwbare energievoorziening. Naast gemeenten en drie provincies zijn ook waterschappen aandeelhouder.

Meerderheid is voor

De meerderheid van de Lochemse raad is onomwonden voor het aangaan van de lening. De fracties CDA en Lochem Groen! zitten nog met vragen over wat de operatie op termijn met de energietarieven zullen doen. Lochem Groen! gaf al aan tegen te zullen stemmen. De raad moet voor 1 december een besluit nemen want op die datum sluit de inschrijving.