Legen grijze container blijft eens per 4 weken

0

LOCHEM/GORSSEL – De grijze container wordt ook na dit jaar eens per 4 weken geleegd. Daartoe besloot een overgrote meerderheid van de Lochemse gemeenteraad maandagavond. Alleen GroenLinks stemde tegen. Deze fractie opteerde voor lediging eens in de 6 weken. Het college van B&W ging voor eens per 8 weken maar kreeg daar dus geen enkele steun voor.

De behandeling van dit agendapunt duurde maandagavond zo lang dat de raad besloot om dinsdagavond (19.30u) door te vergaderen. Op de agenda staan dan onder meer twee moties over het Accommodatiebeleid Gorssel. Dit onderwerp heeft tot grote verdeeldheid in het dorp geleid.  

Het Afval- en Grondstoffenplan werd, zoals de voortekenen al aangaven, getroffen door maar liefst 10 wijzigingsvoorstellen en 2 moties. Slechts 4 van de amendementen haalden de eindstreep. Beide moties werden eveneens aangenomen.

Vier weken

Het belangrijkste voorstel was afkomstig van PvdA, CDA en Meedenken met Lochem (MmL). Hierin werd aangedrongen op handhaving van de inzameling van de container voor restafval op eens per 4 weken. Tegen het raadsvoorstel waarin dit zou worden opgerekt naar 8 weken kwam veel verzet. Met name gezinnen met kinderen gaven aan in problemen te komen.

Het college ontraadde de wijziging maar daar dus toch mee aan de slag. De kosten vallen uiteraard hoger uit dan bij minder vaak inzamelen en mogelijk valt ook een prikkel weg om minder restafval te produceren weg. Dit kan tot meer restafval leiden terwijl de doelstelling is om dit juist naar beneden te krijgen. Wie minder restafval produceert kan nog steeds kosten besparen.

BEST-tas exit

Dezelfde indieners van het wijzigingsvoorstel namen via een ander amendement de BEST-tas op de korrel. Omdat ook dit met 19 tegen 4 stemmen werd aangenomen lijkt de tas voor Boeken, kleine Electrische apparaten, Speelgoed en Textiel per 1 april te verdwijnen. Hiervan worden er zo’n 13.000 per jaar ingezameld.

De afschaffing is tegen de zin van wethouder Henk van Zeijts die opnieuw waarschuwde voor meer restafval en het verdwijnen van een aantal banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Maar de indieners denken dat het tot een besparing leidt die kan helpen de meer frequente inzameling van de grijze container te bekostigen zonder dat de lasten voor de inwoner stijgen.

Kostenbesparing

De VVD kwam met een amendement én een motie die beide zijn gericht op verlagen van de kosten en dus de lasten voor de burger. De motie spoort het college aan om Circulus-Berkel een taakstelling op te leggen van 5 procent. Dat zou een bezuiniging van 150.000 euro kunnen opleveren, oftewel 10 euro per huishouden.

De VVD zette aanvankelijk in op 10 procent maar ontdekte gaandeweg het debat dat het daar onvoldoende steun voor zou krijgen en paste het voorstel daarop aan. De liberalen hadden verder succes met een amendement dat de afschrijvingstermijn van ondergrondse containers oprekt van 10 naar 15 jaar. Dit kan 24 mille per jaar opleveren als heeft de wethouder daar een hard hoofd in. Volgens Van Zeijts is de technische levensduur van ondergrondse containers korter dan 15 jaar.

Openingstijden brengpunt

Een meerderheid was er verder voor een motie van opnieuw PvdA, CDA en MmL waarin wordt gepleit voor verruiming van de openingstijden van de afvalbrengpunt in Lochem op bijvoorbeeld zaterdagmiddag en/of een doordeweekse avond. Er komt, vermoedelijk volgend voorjaar, een proef waarbij wordt getest welke tijden het best aan de behoefte voldoen. Een proef van drie maanden kost 17.000 euro. Op jaarbasis gaat uitbreiding met een dagdeel 35.000 euro per jaar kosten.

Afvalcoach

De VVD bracht ook nog een voorstel in om de post ‘afvalcoach’ te schrappen uit het plan. Volgens de fractie hebben de inwoners zo’n coach niet nodig. Het budget voor communicatie over afvalzaken bleef in dit voorstel overeind. Een ander amendement (van PvdA, CDS, MmL), waarin zowel coach als communicatiebudget het moesten ontgelden, haalde het niet.

Door de wijzigingen kon GroenLinks zich niet meer vinden in het raadsvoorstel en stemde daarom tegen het hele Afval- en Grondstoffenplan. Alle andere partijen stemden voor.