Landbouwbrug Almen ligt politiek gevoelig

0
Foto ter illustratie (archieffoto: LochemsNieuws)

ALMEN/LOCHEM – Een brug verbindt. In figuurlijke zin is dat nog lang niet het geval bij de geplande (landbouw)brug over de Berkel bij Almen. Alle partijen zijn het er eigenlijk wel over eens dat de kosten een onverantwoorde aanslag op gemeenschapsgeld is. Temeer omdat de verbinding tussen Almen en de Lage Lochemseweg een uitkomst is voor slechts één of twee boeren. Probleem is dat in 2018 de nodige toezeggingen zijn gedaan en een aantal partijen wil niet dat Lochem wordt weggezet als ‘onbetrouwbare overheid’.

Een voordeel, dat 4 jaar geleden nog werd verwacht, is volgens de jongste prognoses nagenoeg weggevallen. De afname van het landbouwverkeer door het dorp wordt nu nog op slechts 5 procent geschat. Na een debat van maandagavond is de inschatting dat PvdA en LochemGroen! zonder meer tegen het voorstel zullen stemmen als dat op 16 januari opnieuw aan de orde komt. GroenLinks us voor.

Wijzigingen

VVD, CDA, GB en MmL overwegen,al dan niet gezamenlijk, met wijzigingsvoorstellen te komen, die vermoedelijk aansturen op versobering van het plan en dus kostenverlaging. D66 is van plan voor te stemmen. Die fractie vindt niet alleen toezeggingen zijn gedaan aan de betrokken boeren, maar ook aan natuurorganisaties. Dat laatste gaat onder meer over een padenstelsel. Dat kan ervoor zorgen dat wandelaars de zuidelijke route langs de Berkel kiezen, waardoor de natuur op de andere oever wordt ontzien. Na de meandering van de Berkel zijn daar veel vogelsoorten neergestreken. Enkele natuurorganisatie lieten tijdens de inspraak overigens weten tegen de brug te zijn.

Als het tot een wijzigingsvoorstel komt, is de kans aanwezig dat deze aanstuurt op het (nu) achterwege laten van het padenstelsel waardoor de kosten omlaag kunnen. Er moet overigens ook een verharde weg naar de brug komen. Dat zou bij zo’n wijziging weer een ‘gewone’ landbouwbrug worden. Als het wordt ingepast in een padenstelsel krijgt de brug ook een toeristisch/recreatieve functies. Daar zijn omwonenden aan de zuidzijde van de Berkel dan weer tegen. Die wonen deels op Zutphens grondgebied. Met een kleine aanpassing lijkt het overigens mogelijk om op Lochems grondgebied te blijven.

Kostenstijging

Het plan voor de brug stonds oorspronkelijk voor 100.000 euro op de begroting. Met het raadsvoorstel dat nu voorligt wordt de politiek gevraagd om bijna 650.000 euro bij te passen. De eisen van het waterschap doen de kosten flink stijgen, maar ook de sowieso sterk gestegen prijzen van materiaal en arbeid. Een bijdrage van datzelfde waterschap blijkt achteraf niet bedoeld te zijn voor investering in de brug, maar voor onderhoud aan meerdere bruggen.

De verbinding moet boeren aan de westzijde van het dorp Almen een korte route naar hun grond aan zuidzijde van de Berkel bieden. Ze hoeven dan niet meer door het dorp zelf. De toezegging werd destijds gedaan omdat meerdere boeren rond Almen de nodige hectares grond afstonden voor natuurherstel op de Berkeloevers.

Compensatie

Maandag was even sprake van het teruggeven van het voorstel aan het college, met de opdracht om in gesprek te gaan met de betrokken boeren en dan met een nieuw voorstel te komen. Dat kan echter pas via een amendement in de raadsvergadering van 16 januari. Sommige partijen lijken bereid om de oorspronkelijk begrote 100.000 euro op te offeren aan compensatieregelingen. Omdat de gemeente niet verplicht is om de brug aan te leggen, willen die partijen niet verder gaan.