Kostenstijging nieuwe scholen Laren stuit op verzet raad

0
Inrichtingsschets van het nieuwe scholencomplex aan de Verwoldseweg in Laren. Deze versie is van begin 2020. (bron: gemeente Lochem)

LAREN/LOCHEM – Een nieuwe kostenstijging voor de nieuwbouw van Larense scholen stuit op politiek verzet. De Lochemse gemeenteraad gaat niet zonder slag op stoot akkoord met een verzoek om nog eens 1,3 miljoen vrij te maken voor het project. Het benodigde budget is de afgelopen jaren gestegen van 5 miljoen naar ruim 12 miljoen. Het ziet ernaar uit dat de raad het college het huiswerk opnieuw wil laten maken, vanwege te veel onzekerheden.

Het kostenplaatje voor het nieuwe gebouw voor de Prins Willem-Alexanderschool, De Branink en Bartimeus Onderwijs aan de Verwoldseweg wordt als maar hoger. De inflatie en een markt waarin aannemers de hoofdprijs vragen zijn slechts twee oorzaken. Ook de opgeschroefde standaard speelt een rol. In de jongste ramingen is verder rekening gehouden met een plus van 66 leerlingen, als gevolg van geplande woningbouw in Laren.

Woningbouw

Dat laatste stuitte maandag tijdens een debat van raadsleden op gefronste wenkbrauwen. Concrete woningbouwplannen van enige omvang zijn er nog niet in Laren. Evenmin is duidelijk voor welke doelgroepen gebouwd gaat worden. Het verzet tegen de nieuwe kostenstijging is breed. Coalitiepartij VVD is zeer kritisch en Gemeentebelangen steunt de vragen waarmee die de liberalen stelden.

Fractievoorzitter Ria Leliveld van de VVD wees erop dat bij de berekeningen nog geen rekening is gehouden met verkeersveiligheid in de omgeving van de nieuwe school. Dat vraagt bij zo’n groot project de nodige aandacht en dat kost vermoedelijk ook de nodige euro’s. GroenLinks is het meest kritisch op de kostenstijging en vindt dat de zaak beter even in de ijskast kan. Die uitdrukking devalueerde even later naar ‘een pauze’ maar het signaal blijft: ‘wacht tot de prijzen weer dalen’.

Eerst slopen

Fractievertegenwoordiger Joost Düking van GroenLinks stelde nog een andere kwestie aan de orde. De nieuwe school wordt als het ware om de huidige Branink heen gebouwd. Dat riep de vraag op of het eerst slopen van de oude school niet kan zorgen voor een andere indeling van het terrein en de nieuwbouw, met eventuele kostenbesparing. In dat geval ontstaan wel extra kosten voor de tijdelijke huisvesting van De Branink. GroenLinks kreeg de handen hiervoor niet echt op elkaar.

Bartimeus Onderwijs, dat nu nog in Lochem is gevestigd, biedt onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen. Deze school vervult een regionale functie. De vraag vanuit de Lochemse politiek is dan ook of daar geen regionale financiering bij georganiseerd kan worden.

Standaard

De standaard van de beoogde nieuwe school in Laren stond ook ter discussie. Bij het programma van eisen wordt ‘klasse A’ gehanteerd. Dat staat voor ‘uitmuntend’, met vele pluspunten ten opzichte van wat wet- en regelgeving voorschrijft. De raad wil weten wat het verschil in kosten is als dit ‘klasse B’ wordt. Dat staat nog altijd voor ‘goed’. Daaronder zit nog ‘klasse C’, waarbij wordt voldaan aan alle regels, aangevuld met een aantal basisuitgangspunten.

Bij de discussie over de standaard van de school werden ook zorgen geuit voor andere scholen die nog gebouwd moeten worden in de gemeente. Voor Gorssel wordt dit mogelijk al vrij snel actueel. D66 stelde dan ook voor om een koppeling te leggen, om te voorkomen dat een hoge standaard in Laren en precedent schept voor de toekomst. Andere fracties gingen hier niet in mee, maar delen wel de zorg over de betaalbaarheid van toekomstige bouwprojecten. Het CDA vindt dat zo snel mogelijk begonnen moet worden met de bouw in Laren maar dat er lessen voor de toekomst moeten worden getrokken.

Meerderheid

Een inventarisatie leert dat een meerderheid het voorstel voor het extra krediet van 1,3 miljoen euro terug wil verwijzen naar het college van B&W, met de opdracht om de financiële onderbouwing te verbeteren, de verkeerveiligheid mee te nemen en de verwachte toename van het aantal leerlingen nader te duiden. Terugverwijzen naar B&W kan overigens alleen als hiervoor tijdens de raadsvergadering van 16 januari een amendement wordt ingediend.

Wethouder Lex de Goede reageerde kort op de gevoerde discussie door te zeggen dat het voorspelbaar is dat woningbouw tot meer leerlingen leidt. Ook wees hij erop dat de berekeningen, die hebben geleid tot het vragen van extra krediet, zijn gemaakt door professionals. “De cijfers zijn niet uit de lucht komen vallen”, aldus De Goede.