Kadernota 2024 leidt vooral tot vragen over klimaat en energie

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – De Kadernota 2024 is de voorloper op de begroting die eind dit jaar het licht ziet. In de nota ontvouwt het college van burgemeester en wethouders de plannen voor 2024. Hierop gaan de fracties in de gemeenteraad op 19 juni reageren via de Algemene Beschouwingen. Een afgelopen maandag gehouden debat wijst erop dat er vooral veel aandacht is voor actuele thema’s als klimaat en energie. Het vraag- en antwoordspel tussen raad en college leverde ook een paar nieuwtjes op.

Ongeveer een derde van de tijd ging het debat over klimaat en energie. Zo was er aandacht voor duurzaam bouwen en biodiversiteit. Ook het moratorium op grootschalige wind- en zonprojecten kwam ter sprake. Wethouder Lex de Goede liet weten dat het college de nieuwe richtlijnen met betrekking tot windenergie volgend jaar verwacht. Nog datzelfde jaar wil het college die richtlijnen dan vertalen in gemeentelijk beleid.

Wind

Als het gaat om plannen voor grote windturbines bij Exel, zei De Goede dat hij de provincie daarvoor het bevoegd gezag – en dus de vergunningverlener – is. Hij zei signalen te hebben ontvangen dat de provincie niet van plan is om het project al op te pakken voordat de landelijke richtlijnen er zijn. De initiatiefnemers geven tot nu toe ook aan nog (lang) niet toe zijn aan een officiële vergunningaanvraag.

Op een vraag over emissieloos vervoer zei wethouder Eric-Jan de Haan dat de gemeente, samen met regionale partners, nog heel erg in de verkennende fase verkeert. In de Kadernota worden extra laadpalen voor elektrische auto’s genoemd. Op de langere termijn moeten ook het vrachtverkeer en de binnenvaart over op andere dan fossiele brandstoffen. De Haan noemde elektriciteit en waterstof als mogelijke alternatieven.

Regio’s

Er kwam een vraag over de samenwerking in regioverband. In de Kadernota is sprake van de Regio Stedendriehoek, waar Lochem formeel deel van uitmaakt, maar ook van de Regio Achterhoek. En als het gaat om zaken die spelen rondom het Twentekanaal, wordt ook samengewerkt met Twentse gemeenten. Burgemeester Van ‘t Erve legde uit dat dit het lot van Lochem is, door de ligging aan de rand van deze regio’s. Hij zei verder dat het Rijk steeds meer taken bij de regio’s neerlegt. Te denken valt aan de Regionale Energie Strategie (RES) en de woningbouwopgave.

De PvdA benoemde de armoede die nog steeds heerst in gezinnen, waardoor ook veel kinderen het zwaar hebben. De partij noemde het feit dat mensen gebruik moeten maken van een voedselbank en een kleidingbank ‘walgelijk’. Wethouder Wendy Goodin reageerde door te zeggen dat je dat walgelijk kunt vinden maar dat ze ook trots is op het feit dat deze voorzieningen beschikbaar zijn om de ergste pijn te verlichten. Verder kondigde ze voor volgend jaar een plan voor de terugdringing van armoede aan. Dat wordt samen met betrokkenen zelf en belangorganisaties. Als voor de uitvoering extra geld nodig is, klopt het college daar eventueel voor aan bij de gemeenteraad.

Parkeren

Tijdens het debat bleek dat een parkeeronderzoek is gestart in het gebied rond de Nieuwstad en de Zuiderbleek, waar de voormalige Aldi staat. Er zijn op beide plekken bouwplannen, waarbij het lastig is om de geldende parkeernorm te halen. Het onderzoek moet uitwijzen hoe dat eventueel toch kan.

Als het gaat om toegankelijkheid zijn er in de gemeente maar liefst 675 knelpunten die om een oplossing vragen. De eerste zijn dit jaar al aangepakt, maar onder meer door gebrek aan ambtelijke capaciteit is de rest een kwestie van lange adem. Wethouder De Haan zei dat het streven is om het binnen 2,5 jaar op te lossen, maar erkende dat dit een ambitieus voornemen is.

Sport

Op het gebied van sportaccommodaties kwamen de zwembaden in Almen en Gorssel, plus sportpark De Elze in Lochem ter sprake. Het college denkt nog deze maand met een voorstel te komen over de zwembaden. Dan wordt duidelijk of wordt gekozen voor verduurzamen of vernieuwen. In dat kader komt er ook nieuws over de multifunctionele accommodatie in Gorssel. Het college denkt hiervoor op niet al te lange termijn een architect voor te kunnen aantrekken.

Een extern bureau rond momenteel een onderzoek af naar de toekomst van Sportpark De Elze, waar met name Sportclub Lochem tegen grenzen aanloopt. Het onderzoek levert een aantal scenario’s op, op basis waarvan het college met voorstellen naar de raad komt. Eerder werd bekend dat Sportclub Lochem graag had gezien dat De Elze werd bestemd voor woningbouw en dat het sportcomplex verplaatst zou kunnen worden naar een plek bij de rotonde bij De Beemd. In de vastgestelde woonvisie voor Lochem is De Elze niet als bouwlocatie benoemd.

Na de algemene beschouwingen van de politieke partijen en het debat hierover met het college, op 19 juni, wordt de Kadernota op de laatste vergadering voor het zomerreces, op 3 juli,vastgesteld.