Jaarrekening Lochem: kosten jeugdhulp enigszins beteugeld

0

LOCHEM – De gemeente Lochem heeft over het jaar 2018 zwarte cijfers geschreven. Onder de streep bleef 1,4 miljoen euro over. Het leeuwendeel daarvan – 1,2 miljoen – betreft budgetten voor projecten die niet in 2018 konden worden gerealiseerd of afgerond. Door deze budgetten door te schuiven blijft het geld beschikbaar voor uitvoering in dit jaar.

De lokale lasten voor inwoners van de gemeente veranderden nauwelijks. Woningeigenaren gingen op jaarbasis 5 euro meer betalen. Huurders zagen de lasten licht, met 3 euro per jaar. Overigens zijn de lasten vergeleken met die van 2016. Dit omdat in 2017 eenmalig 25 euro per huishouden werd teruggeven vanuit de reserve ‘afval’.

Jeugdhulp

Voor het eerst sinds de gemeente in 2015 verantwoordelijk werd voor de jeugdzorg zijn er wat positievere geluiden op te tekenen als het gaat om de financiën. De kosten blijven onverminderd hoog maar de voor 2018 begrote 2,8 miljoen werd niet helemaal uitgegeven. Er bleef 6 ton over. Met name de bedragen die werden uitgegeven aan geestelijke gezondheidszorg vielen lager uit dan begroot.

Zorgenkindjes

Zowel de jeugdhulp als de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) blijven volgens wethouder Bert Groot Wesseldijk zorgenkindjes voor de gemeente. Dit geldt voor alle gemeenten in het land en Den Haag gaat dan ook bijspringen, al is dit volgens velen nog lang niet genoeg. Lochem verwacht een half miljoen mee te pikken van de nieuwe rijksbijdrage.

Op orde

Groot Wesseldijk: ,,Ik heb een belronde gemaakt langs collega wethouders van financiën in de regio en dan blijkt dat we de zaakjes in Lochem prima op orde hebben in vergelijking met de meeste buurgemeenten. Ik ben daar wel een beetje trots op. En omdat we de kosten nu op de begroting hebben staan vormt de jeugdhulp geen directe bedreiging meer voor onze reserves. Dat was de afgelopen jaren wel anders.”

Kosteneffectief

Lochem is via het eigen loket voor het sociale domein, ‘t Baken, begonnen met pogingen om de kosten voor jeugdhulp ‘aan de voorkant’ terug te dringen. Dit gebeurt onder meer via gesprekken met huisartsen en hulpverleners, om zo te achterhalen welke hulpverleningstrajecten het meest (kosten)effectief zijn. ,,We bemoeien ons uiteraard niet met de diagnose maar proberen lering te trekken uit de dagelijkse praktijk. Dat lijkt nu voorzichtig vruchten af te werpen”, aldus de wethouder.

Huishoudelijke hulp

De gemeente houdt verder rekening van de stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp. Dit wordt bekostigd uit de Wmo-budgetten. Aanleiding voor deze verwachting is het feit dat de eigen bijdrage voor hulp sinds januari niet meer gebonden is aan het inkomen. Iedereen betaalt nu een vast bedrag van 17,50 euro per 4 weken.

Dit bedrag is ook ongeacht het aantal uren hulp dat wordt verstrekt. Dit kan voor een groep ouderen, die nu nog zelf hulp inschakelen – en die dit zelf kunnen betalen – aanleiding zijn om toch hulp via de gemeente aan te vragen.

Tegenvallers

Een tegenvaller op de jaarrekening is een te hoge raming van winst op bedrijventerreinen. Dit viel 1,2 miljoen euro tegen. Gemeenten zijn verplicht om verwachte winsten al in te boeken voordat ze daadwerkelijk zijn gemaakt. Dit kan leiden tot dergelijke tegenvallers.

Tegenvallers waren/zijn er verder door wachtgeldregeling voor 2 wethouders die na de verkiezingen van 2018 het veld moesten ruimen en door de afhechting van Het Plein. Deze voorganger van ‘t Baken was een gemeenschappelijk project met de gemeente Zutphen.

Overnemen

Bij de ontmanteling werd afgesproken dat Lochem ofwel 12 medewerkers zou overnemen, dan wel zou betalen voor elke fulltimer minder die de overstap van Zutphen naar Lochem zou maken. Het zijn er uiteindelijk 7 geworden en dat kostte Lochem 6 ton voor de resterende 5 fte’s. De betrokken werknemers kregen een baangarantie en bleven dus in Zutphen werken.

Burgerjaarverslag

Tegelijk met de jaarrekening is het Burgerjaarverslag gepubliceerd. Hierin doet de burgemeester verslag van de kwaliteit van de dienstverlening van van gemeente. In 2018 kwamen hierover 33 klachten. Dat zijn er 5 minder dan in 2017. De meeste klachten gingen over de openbare ruimte. Dit waren er 23, waarvan de meesten meer in de categorie ‘meldingen’ vielen. De uitvoering ligt meestal bij door de gemeente ingehuurde partijen, zoals Circulus-Berkel.

Klachten

Tien klachten gingen over de dienstverlening van de gemeente zelf. Ook dat zijn minder dan een jaar eerder. Toen waren het er 13. Als het gaat om bejegening door een ambtenaar of bestuurder, treedt de eigen klachtenregeling in werking.

Bij ‘Artikel 1 Noord Oost Gelderland kwamen in 2018 5 meldingen binnen over discriminatie op grond van leeftijd, geslacht, ras of handicap.

Aansprakelijkheid

De gemeente werd vorig jaar 37 keer aansprakelijk gesteld voor schade van inwoners of een bedrijf. Daarbij kan het gaan om overhangende takken, losliggende stoeptegels of gaten in de weg. Meestal ging het om kleine schadebedragen. De meeste blijven onder het eigen risico van de gemeente, van 2500 euro per geval.

Bezwaarschriften

De commissie Bezwaarschriften ontving 54 bezwaren van inwoners. Een jaar eerder waren dit er nog 80, maar dat kwam vooral omdat toen 13 keer identieke bezwaarschriften werden ingediend. Er werden 18 bezwaarschriften ingetrokken door de indieners. Verder waren 9 bezwaarden niet ontvankelijk. 23 werden ongegrond verklaard en slechts 3 waren gegrond. Tenslotte werd 1 bezwaar doorgestuurd naar de rechtbank voor een finaal oordeel.

De jaarrekening 2018, inclusief het Burgerjaarverslag is voor liefhebbers te vinden op de website van de gemeente: www.lochem.nl.