GroenLinks wil Lochems Groenfonds voor landbouw en natuur

0
GroenLinks wil een Groenfonds voor verduurzaming van de landbouw en versterking van natuur en landschap (foto: GroenLinks Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – Een Lochems Groenfonds, voor verduurzaming van de landbouw en versterking van natuur en landschap, neemt een prominente plek in in het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Andere thema’s die de partij belangrijk vindt zijn bestrijding van armoede, eerlijke kansen voor kinderen, biodiversiteit en woningbouw. 

Lijsttrekker Henk van Zeijts zegt: “In ons rijke landschap komen van oudsher veel planten en dieren voor. Deze biodiversiteit is echter flink afgenomen in de afgelopen decennia. Wij herstellen daarom het landschap en de natuur. En we stimuleren landbouw die mét de natuur werkt, met advisering en praktijkproeven. Daarvoor stellen we een Lochems Groenfonds in, beheerd door boeren, natuurbeschermers, consumenten en gemeente.”

GroenLinks wil geldstromen bundelen, waardoor 5 miljoen euro per jaar beschikbaar komt. De gemeente zou 10 procent moeten bijdragen. De rest komt van EU, Rijk, provincie en uit compensatie voor woningbouw.

Wonen

Wat GroenLinks betreft neemt het aantal sociale huur- en starterswoningen toe en zo mogelijk binnen alle kernen in de gemeente. ‘Er is behoefte aan betaalbare nieuwbouw voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Minstens de helft van de nieuwe woningen wil GroenLinks reserveren voor mensen met sociale binding met een kern’, zo meldt de partij.

GroenLinks wil verder dat projectontwikkelaars uitbreidingslocaties ruim compenseren met nieuwe natuur, zoals houtwallen of bos. Deze natuur moet in de omgeving van de nieuwe wijken komen. In de wijken zelf moet ruimte zijn voor groen en streekeigen natuur.

Eerlijke kansen

GroenLinks wil kansen eerlijker verdelen, of het nu gaat om de woningmarkt, opleiding, werk en inkomen of toegang tot zorg. ‘Verschillen beginnen al bij het nest waarin kinderen geboren zijn. Er is daarom meer geld nodig voor voor- en vroegschoolse educatie, jeugdhulp op school en begeleiding van schooluitvallers. Kinderen mogen niet meer de dupe worden van armoede. Dat vraagt om aanpak van de verschillende oorzaken van armoede, waaronder het tijdig voorkómen van grote schulden’, zo is te lezen in het verkiezingsprogramma.

Burgerberaad

Als het gaat om klimaat en energie vindt GroenLinks dat het oplossen van de klimaatcrisis de grootste opgave van onze tijd is. ‘Om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad, moeten we alles op alles zetten – zowel energiebesparing als opwek van duurzame energie. De energietransitie werkt het beste als deze (ook) ‘van onderop’ komt en als de verdiensten uit duurzame opwek in de eigen buurt blijven. We geven daarom ruim baan aan inwonerinitiatieven en burgercoöperatie LochemEnergie.’

De partij stelt verder de instelling van een burgerberaad voor, dat bindende adviezen gaat geven over de energietransitie. Hieraan zouden mensen uit alle lagen van de bevolking moeten deelnemen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de mening van jongeren, omdat het om hun toekomst gaat.

Meer thema’s

GroenLinks vindt een burgerberaad een goede manier om de lokale democratie te versterken en wil het instrument ook inzetten bij andere belangrijke thema’s. De gedachte is dat inwoners niet worden aangesproken ‘als klanten en consumenten’, maar als eigenaar van de overheid en de publieke sector.

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Lochem voor de periode van 2022 tot 2026 heet ‘Voor elkaar, voor natuur en klimaat’ en is te vinden op de website van GroenLinks Lochem.