Gemeenteraad gevoed met ideeën

0
De inloopavond in het gemeentehuis in Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De raadsfracties in de gemeente Lochem zijn maandagavond gevoed met ideeën van inwoners en instanties. In Lochem en Gorssel werden gelijktijdig inloopbijeenkomsten gehouden. Wie wilde kon daar ideeën inbrengen die de politiek kan gebruiken bij de samenstelling van de begroting die komend najaar wordt behandeld.

Minder druk
In de hal van het gemeentehuis in Lochem was het minder druk dan een jaar geleden toen een soortgelijke bijeenkomst werd gehouden. Hoe het in Gorssel is gegaan is nog niet bekend. Met name de ‘gewone inwoner’ werd maar weinig gezien. Wel waren er de bekende gezichten van instellingen als de Schouwburg Lochem, woningstichting Viverion en de Stichting Welzijn Lochem.

Woningbouw Laren
Na afloop bleken veel partijen dezelfde vragen en opmerkingen te hebben gehoord. Vanuit Laren kwam een ‘noodkreet’ over woningbouw aldaar, of liever, het gebrek daaraan. Vooral starters hebben nauwelijks nog mogelijkheden binnen de dorpsgrenzen. De raadsfracties werden aangespoord om vaart te maken met nieuwe plannen. Aan de Zutphenseweg bestaan nog wel plannen voor vier bouwkavels maar die liggen momenteel bij de Raad van State, na verzet van omwonenden.

Kijksteeg
Ook heel concreet is een verzoek van bewoners van de Kijksteeg/Lageweg om de bermen aldaar te voorzien van beton. Nu ligt daar gebroken puin dat voor veel gestuif zorgt. Door gaten in de puinlaag is het bovendien gevaarlijk voor zowel fietsers als auto’s. Bij tegenliggers is uitwijken richting berm bijna onvermijdelijk op de smalle weg. De aanwonenden willen geen strook van gresbeton want dat maakt weer veel lawaai.

Van de Molenbeek in Laren kwam een klacht over het (nog) niet nakomen van een belofte om de trottoirs te verbeteren. De gemeente heeft al twee keer een uiterste termijn genoemd waarbinnen dit zou gebeuren, maar de laatste is inmiddels alweer verschenen.

Pizzadozen
Vanuit hartje Lochem kwam de hartenkreet om werk te maken van de handhaving als het gaat om het achteloos weggooien van rommel. Iemand meldde dat onverlaten bij het pesthuisje aan de gracht zelfs complete pizzadozen hebben laten slingeren.

Dat zijn zo de praktische problemen waar inwoners mee kampen. De plaatselijke instanties zien een nieuwe begroting – of in dit geval de voorloper die de kaderbrief heet – altijd als een kans om nieuwe plannen gefinancierd te krijgen.

Jongerenwerk
De Stichting Welzijn Lochem vroeg aandacht voor zowel jongeren als ouderen. Voor de jongeren is SWL op zoek naar ongeveer een ton. De jongerenwerkers richten hun pijlen vooral op Lochem en dat werkt preventief. Aan de andere kernen in de gemeente wordt momenteel nauwelijks aandacht besteed en daarvoor vraagt SWL geld voor. De PvdA zei ter plekke al dat de welzijnsinstelling maar met een plan moet komen waarin ook de resultaten in de kern Lochem zijn verwerkt.

Gasloze wijk
Sommige fracties spraken met Larenaren die een deel van hun wijk als pilot voor gasloze woningen naar voren willen schuiven. Contacten zijn er al met Lochem Energie, oud-wethouder Thijs de la Court en Gelders Energieakkoord. De politiek wordt gevraagd mee te denken over hoe dit idee gerealiseerd kan worden.

Schooljeugd
SWL zoekt ook steun voor uitbreiding van een project dat erop is gericht om de basisschooljeugd meer te laten bewegen. Dat blijkt succesvol op een van de scholen in de gemeente en is rijp om te worden uitgerold naar andere scholen.

Schouwburg
De Schouwburg Lochem praatte met politiek over de voortgang van de extra taken die het eerder door de raad ‘opgelegd’ kreeg. Lochems grootste culturele instelling wordt voortaan beoordeeld op prestaties, moet meer eigen inkomsten genereren en een prominente rol spelen de gemeentelijke cultuur(educatie). Dat lijkt redelijk goed te gaan, al heeft dat laatste vooral in de andere kernen dan de stad Lochem nog veel aandacht nodig.

WMO
Tot slot zijn er wat vragen gesteld over en opmerkingen geplaatst bij het WMO-beleid van de gemeente. De PvdA kreeg een melding dat mensen momenteel bij het WMO-loket nul op het rekest krijgen als ze een voorziening vragen. Sommigen zouden daar zelf geen (keukentafel)gesprek over kunnen krijgen.

Lidl
Net als andere fracties sprak de VVD met vertegenwoordigers van de Werkgroep Gasfabriekterrein die zich verzet tegen de komst van een Lidl aan de Julianaweg. Fractievoorzitter Erik Haverkort van de liberaal vond het een positief gesprek. ,,We worden het niet zo snel eens over die winkel, want wij zijn voor en zij zijn tegen. Maar we komen nu wel goed in gesprek over de samenhang tussen de verschillende plannen. Dat vinden ook wij hard nodig”, aldus Haverkort.

Naast het plan voor Lidl spelen de Binnenstadsvisie en een Verkeersplan. Het aantal verkeersbeweging dat een groot Lidl-filiaal genereert lijkt in tegenspraak met in ieder geval onderdelen van het verkeersplan dat uitgaat van een autoluwe Julianaweg. De Binnenstadsvisie wordt overigens kort na de zomer behandeld door de gemeenteraad.