D66 presenteert kandidaten en programma [video]

0

LOCHEM/GORSSEL – D66 Lochem heeft de kandidatenlijst en het programma voor de komende verkiezingen gepresenteerd. Eerder werd al bekend gemaakt dat Marleen van der Meulen de lijst aanvoert. Met Bob van het Klooster op plek 2 en Jan Hovers op 3 is de hele top-3 Gorssels. D66 heeft momenteel 2 zetels in de gemeenteraad en maakte tussen 2014 tot 2018 deel uit van de coalitie.

lees HIER het volledige verkiezingsprogramma van D66…

Kandidaten

Bob van ’t Klooster (52) was vier jaar geleden al lijstduwer en heeft een communicatiebureau. Eerder was hij werkzaam als journalist en voorlichter. Hij is voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Vullerschool in Gorssel.

Jan Hovers (63) was werkzaam als producent, regisseur en eindredacteur voor KRO- en NCRV-televisie en had daarna een carrière in het museumwezen. Hij was onder meer directeur van het Airborne Museum en van het Zaans Museum. Ook was hij hoofd educatie en presentatie van de Anne Frank Stichting. Op dit moment is hij bestuurslid van de Muzehof Centrum voor de Kunsten en voorzitter van Museum Villa Mondriaan in Winsterswijk. Hij heeft een eigen website onder de titel ‘Het Pakhuis van Jan Hovers’, waar onder meer eigen muzikale composities en een podcast zijn te beluisteren.

Op de lijst staan 5 vrouwen en 12 mannen. In de top-8 is het aantal vrouwen en mannen wel keurig in balans. De volledige kandidatenlijst staat onderaan dit bericht. En een aantal kandidaten is te horen en te zien in de video bij dit bericht.

Programma

Het verkiezingsprogramma van D66 Lochem gaat puntsgewijs in op de belangrijkste thema’s van dit moment. Zo is onder het kopje ‘Groen’ te lezen dat de gemeente boeren helpt bij het vinden van oplossingen in het kader van de energietransitie, stikstofproblematiek en het maken van de omslag naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw.

Als het gaat om duurzaamheid vindt de partij dat lokale initiatieven, zoals de Buurt Eneriger Strategie (BES) in het Larensebroek, moeten worden ondersteund. Verder is er aandacht voor meer groen in de bebouwde omgeving, in de vorm van parkjes, groene pleintjes en veldjes.

Burgerberaad

D66 wil, net als een aantal andere partijen, een burgerberaad invoeren, waardoor de mening van inwoners beter en vaker te horen. Dat geldt dan vooral ook voor inwoners op bepaalde thema’s niet tot een bepaald kamp behoren. ‘De stem van de (zwijgende) meerderheid’ wordt dit ook wel genoemd.

Op het gebied van wonen wil de partij onder meer dat het gemakkelijker wordt dat leegstaande panden verbouwd kunnen worden tot wooneenheden voor starters. Opvallend is verder de wens om nieuwe ambtenaren een cursus ‘streetwise’ te laten volgen, waardoor ze gedwongen letterlijk de straat op te gaan om zich te informeren over de gemeente.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste en meest in het springende onderdelen uit het verkiezingsprogramma van D66.

Groen

 • Het aangenomen biodiversiteitsplan van de gemeente Lochem uitvoeren en uitbreiden.
 • Alle gemeentegronden worden glyfosaatvrij.
 • De gemeente helpt boeren in de Achterhoek en de Cleantech Regio met oplossingen in het kader van de energietransitie, de stikstof-problematiek en om de omslag naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw te maken.
 • Kringlooplandbouw wordt actief ondersteund via de in Lochem opgerichte Agro Innovatie Coöperatie.
 • Beeldbepalende bomen worden in kaart gebracht en krijgen beschermde status.
 • Initiatieven voor (inheemse) voedselbossen stimuleren, ook met oog op CO2 opslag.

Duurzaam

 • Helpende hand voor lokale duurzaamheidsinitiatieven zoals de BES (Buurt Energie Strategie Larensebroek).
 • Meer groen in bebouwde omgeving (parkjes, groene pleintjes en veldjes).
 • De gemeente roept een transitiefonds in het leven en stelt geld beschikbaar voor duurzame initiatieven van inwoners en ondernemers uit midden- en kleinbedrijf.
 • Lochem wordt een SDG-gemeente (Sustainable Development Goals). Lochem houdt zich aan duurzame ontwikkelingsdoelen. Meer info via DEZE link (pdf).

Samen

MET INWONERS

 • Inzet van Burgerberaad bij daarvoor geschikte onderwerpen. (https://g1000.nu/)
 • Kernvisies worden vastgesteld in een open en transparant proces met inspraak van dorpsraden en inwoners van de kernen.
 • Gemeente stimuleert het coöperatieve model: inwoners participeren in nieuwe initiatieven en profiteren mee van de opbrengsten. (energieopwekking, woningbouw, etc.).
 • Faciliteren van mantelzorgers en vrijwilligers want zij vormen het cement van onze gemeenschap.

DIENSTVERLENING EN POLITIEK DICHTERBIJ

 • Ambtenaar in de buurt. Aanvullend op digitale dienstverlening zal op alle markten in de gemeente regelmatig een kraam staan met een Lochemse ambtenaar, met relevante informatie en om laagdrempelig in gesprek te gaan met inwoners.
 • Gemeenteraad vergadert ‘op locatie’, in buurthuizen of verenigingsgebouwen, elke maand in een andere kern.
 • Nieuwe ambtenaren krijgen cursus ‘streetwise’; ze gaan de eerste week van hun werk ‘de straat op’ om zich te laten informeren over hun gemeente.

SOCIALER

 • Een sterk vangnet voor wie (tijdelijk) niet mee kan komen. Hanteer bijvoorbeeld bijstandsbeleid zonder korting op uitkering bij een gift tot in totaal 1200 euro per inwoner.
 • Toereikende budgetten voor schuldhulpverlening. Integrale benadering om te helpen bij de schuldenproblemen van gezinnen. Dit heeft een preventieve werking. Armoederegelingen moeten begrijpelijk en toegankelijk zijn.
 • Lochem is gastvrij voor vluchtelingen en statushouders en levert een bijdrage aan de landelijke opgave qua opvang.

BETER ONDERWIJS & MEER AANDACT VOOR JONGEREN

 • Lochem sluit zich aan bij De Gelijke Kansen Coalitie, onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs, waarmee in totaal 8,5 miljard euro wordt geïnvesteerd, gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, het inhalen én compenseren van vertraging (door Corona) en het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft.
 • Gemeente Lochem doet er alles aan om basisscholen in alle kernen te behouden. Dit versterkt ook de leefbaarheid en het vestigingsklimaat.
Werken
 • Koesteren van agrarisch ondernemerschap. Ook door het toestaan van nevenactiviteiten.
 • De gemeente ondersteunt actief bij ‘een leven lang leren’ en faciliteert omscholing.

Wonen

 • Lochem realiseert met ambitie en vraag-gestuurd woningen. Het geeft voorrang aan jongeren en jonge gezinnen met het bouwen van woningen in het betaalbare huur- en koopsegment.
 • Bij het toewijzen van woningen geeft de gemeente voorrang voor eigen bewoners bij nieuwe woningen (doelgroepverordening).
 • Toestemming voor ombouwen leegstaande panden tot starterswoningen. Grond voor de bouw van woningen goedkoper ter beschikking stellen voor starters en minder draagkrachtigen.
 • Toestemming om woonbestemming te geven aan agrarische gebouwen.
 • Ruimte voor diverse tiny houses of andere creatieve concepten op initiatief van inwoners.
 • Huidige bewoners in het lagere huursegment behouden recht op vervangende woonruimte binnen gemeentegrenzen (bijvoorbeeld de Bloemenkamp in Gorssel).

VEILIGHEID

 • Lochem blijft een veilige gemeente. Lochem doet recht aan wettelijke norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners. De zichtbaarheid van onze wijkagenten wordt vergroot.
 • Maximum snelheid op de N348 wordt 60 km per uur.

Leven

 • Lochem is er voor iedereen. De gemeente bouwt actief aan een veilige en inclusieve samenleving, waarbij elke burger meedoet aan het maatschappelijke en economische leven, door inclusiviteit op te nemen in haar overeenkomsten met contractpartners.
 • Kleinschalige festivals wordt extra gestimuleerd.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven om echte Lochemse producten te promoten.
 • Gemeente Lochem zet zich actief in voor de toeristische profilering van onze kernen.

OPENBAAR VERVOER

 • Lochem heeft recht op goede OV verbindingen, met name voor studenten en scholieren belangrijk. De gemeente werkt actief mee aan een goed OV netwerk en stimuleert, indien nodig, vernieuwende alternatieven om dat te bereiken.

CULTUUR

 • Lokale journalistiek wordt gestimuleerd door goede informatievoorziening (open en transparant) en waar nodig met subsidie.
 • Openluchttheaters worden ondersteund, onder meer met (groen)onderhoud en met marketing.
Kandidatenlijst D66 Lochem
Marleen van der Meulen V Gorssel
Bob van het klooster M Gorssel
Jan Hovers M Gorssel
Ans Jacobs V Almen
Liza Westendorp V Almen
Leendert Stutvoet M Joppe
Bob Duindam M Barchem
Pauline Mastbergen V Lochem
Bart Wentink M Laren
Egbert Oldenboom M Epse
Nils Kupper M Lochem
Gerard Oosten M Laren
Sierk Plaat M Gorssel
Paul Hoppener M Lochem
Hamp Harmsen M Lochem
Carel Beynen M Gorssel
Gelfke Lootsma V Eefde