Collegeprogramma Lochem: ambities op hoofdlijnen

0
(Bron: Collegeprogramma 2022-2026 - Gemeente Lochem)

LOCHEM – Precies negen maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is het collegeprogramma van Gemeentebelangen, VVD en Meedenken met Lochem geboren. Het is een document op hoofdlijnen en is getiteld ‘Samen in Lochem’. Echte antwoorden op prangende vragen van dit moment blijven grotendeels uit. Wel komen B&W met de belofte om in gesprek te gaan – en te blijven – met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. 

Het programma is mede tot stand gekomen na een collegetour langs diverse kernen. Daar liep het niet storm maar de reacties van inwoners waarin in kwalitatieve zin zeer bruikbaar. Wethouder Lex de Goede vindt het een goed signaal dat niet meer alleen ambities ideeën van inwoners over het college worden uitgestort, maar dat groepen inwoners steeds vaker zelf aan de slag gaan en dan pas bij de gemeente aankloppen. B&W willen faciliteren en stimuleren. “Bottom-up gaat wellicht wat langzamer dan top-down maar zorgt voordraagvlak”, zo is de opvatting.

Het idee is om vanuit open gesprekken met inwoners – dus zonder agenda – keuzes voor de toekomst te formuleren en voor te leggen. Goed zorgen voor mens en natuur is een uitgangspunt. Dat moet onder meer tot uitdrukking komen via de inrichting van de openbare ruimte, zodat een klimaatbestendig water- en bodemsysteem ontstaat.

Duidelijke boodschappen

Via de communicatiekanalen die de gemeente ter beschikking staan wil het college duidelijk maken wat wel en wat niet kan. Door te proberen om iedereen te bereiken met de boodschappen moet het vertrouwen in de lokale democratie worden verbeterd. Versimpelen van processen en communiceren in heldere taal is een doelstelling. Ook dat was een wens die uit gesprekken met inwoners naar voren kwam. Dit moet zich vertalen in een werkwijze waarbij niet de regels of procedures centraal staan, maar de ‘bedoeling’. Bij elke vraag van inwoners moet intern beoordeeld worden of de reactie van de gemeente leidt tot een adequaat antwoord op die vraag is.

Dan de thema’s van deze tijd. Het is bijna vanzelfsprekend dat wonen en bouwen daarbij centraal staat. ‘Woningbouwontwikkeling in diverse kernen is gestarrt’ zo is te lezen. Wat die ontwikkelingen zijn, afgezien van de ontwikkeling van de kernvisies, blijft in het midden. De gemeenteraad werd maandagavond in een besloten vergadering bijgepraat over de voortgang rond de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Of dat eerste recht koop van bouwgrond al tot concrete woningbouwlocaties heeft geleid blijft voor de buitenwacht nog even geheim.

Huisvesting

Wel meldt het college dat voor verschillende doelgroepen, verspreid over de gemeente, kleinschalige locaties gevonden moeten zijn. Doelgroepen en locaties blijven in het stuk onbenoemd. Als het gaat om de huisvesting van Oekraïners en statushouders moeten afspraken met woningcorporaties én het toepassen van vernieuwende bouwvormen tot oplossingen leiden. Voor die nieuwe bouwvormen moeten ook locaties worden gevonden.

In Lochem is de Kop van Oost in ontwikkeling. Fase 1 en 2 kunnen tijdens de ‘regeerperiode’ van het huidige college worden gerealiseerd. Fase 3 en 4 worden voorbereid. Daarvoor moet nog een tweetal bedrijven verhuizen. Verder wil het college dat nog voor de volgende verkiezingen is begonnen met woningbouw in Lochem-Oost. Die locatie ligt, gezien vanaf de wijk Stiggoor, aan de overzijde van de Berkel. Gezien de doorlooptijd van dergelijke plannen is dat een ambitieus streven, erkent ook wethouder Marja Eggink. “Maar als iedereen nut en noodzaak ziet en er geen procedures bij de Raad van State worden gestart, is het mogelijk”, zo zegt ze.

Energietransitie

Een ander actueel thema is de energietransitie. Wat het college daar actief aan wil bijdragen blijft wat vaag. Het collegeprogramma rept van ‘het faciliteren van energiebesparende maatregelen en duurzaamheidsinitiatieven die in en vooral door de kernen worden ontwikkeld’.

De Poort van Noord is de naam van projecten zoals de rondweg, herinrichting van het stationsgebied en een evenemententerrein. Dat laatste moet plek bieden aan evenementen die minder goed in de binnenstad passen. Qua vergunningverlening wordt dat steeds lastiger. Overigens kan wethouder De Haan zich voorstellen dat ook de binnenstad evenemententerrein blijft, binnen wat daar haalbaar.

Op het gebied van werkgelegenheid wil het college ‘goede matches’ maken tussen werkzoekenden en de lokale arbeidsmarkt. Ook het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt behoort tot de speerpunten. ‘Niemand staat aan de kant’, is het motto.

Top-10

Ambitieus is het streven om in de komende jaren te belanden in de top-10 van MKB-vriendelijkste gemeenten in Nederland. Volgens wethouder Eric-Jan de Haan is die positie nog niet beeld. “Gebleken is dat veel ondernemers de weg nog niet weten naar de gemeente. Daar gaan we aan werken. We willen naast de ondernemers staan en ze helpen waar nodig. Bijvoorbeeld bij zaken als verduurzaming.” Een doel is verder om in alle kernen fysieke ruimte voor ondernemers beschikbaar te hebben. Innovaties in de agrarische sector worden van harte ondersteund.

Op verjaardagen en partijen wordt nogal eens geklaagd over scheve trottoirs, gaten in de weg of lelijke plantsoenen. Als het aan het college ligt verandert dit. Lochem moet er aan het einde van de lopende periode ‘keurig bijliggen’. Bereikbaarheid moet geen drempel vormen om mee te doen en inwoners moeten kunnen rekenen op passende vormen van ondersteuning, waarbij de hulpvraag centraal staat.

Sport en cultuur

Er volgt een herijking van het accommodatiebeleid en het sportakkoord. Of dat goed of slecht nieuws is voor verenigingen en gebruikers moet nog blijken. In Gorssel moet de komende jaren worden gestart met her- of (ver-)nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie. Ook moet er duidelijkheid komen over de toekomst van de zwembaden in Gorssel en Almen en van sportpark De Elze in Lochem. Zwembad De Beemd moet een duurzaamheidslag ondergaan.

Het college wil samenwerking organiseren met betrokken partners om armoede en de gevolgen daarvan voor inwoners en kleine ondernemers tegen te gaan. En op het gebied van cultuur worden projecten op scholen en in de openbare ruimte gestimuleerd.