College: ‘Adviesraad Sociaal Domein ligt op koers’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De vorming van een Adviesraad Sociaal Domein ligt op koers, zo meldt het Lochemse college van B&W in een memo aan de gemeenteraad. Een aantal betrokken inwoners plus een aantal professionals en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties werken aan een definitief voorstel om het adviesorgaan vorm te geven. Dat zou in juni klaar moeten zijn.

De betrokkenen hebben nog wel een belangrijke vraag aan de gemeenteraad. Die luidt: ‘Wil de gemeenteraad werkelijk een adviesraad van inwoners die op een heel andere manier gaat werken dan men gewend was van de Wmo-raad? En zo ja, hoe borgen we dan met elkaar dat we in continu gesprek blijven over de verwachtingen die we als gemeente(raad) en inwoners van elkaar hebben?’

Antwoord
Een gedeeltelijk antwoord op die vraag is door de nieuwe coalitie van GB, GroenLinks en VVD in feite al gegeven via het coalitieakkoord. Daarin staat dat de gemeente slagvaardig en transparant wil werken en de ervaringen en expertise van inwoners wil benutten. Bovendien is er ruimte voor burgerinitiatieven, wat al inhoud dat de gemeente met de burger in gesprek moet blijven.

De Adviesraad in oprichting zoekt antwoorden op vragen als:
– Hoe betrekken we inwoners uit alle hoeken en gaten van de gemeente bij het werk van de Adviesraad en borgen we hun invloed zo vroeg mogelijk in de beleidscyclus?
– Wat zijn daarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente en welke van de adviesraad?
– Wat verwachten gemeente en adviesraad precies van elkaar en hoe kunnen zij allebei zo
goed mogelijk aan die verwachtingen voldoen?
– Over welke onderwerpen en op welke wijze wil de Adviesraad zich uitspreken?
– Welke concrete ondersteuningsbehoefte heeft de Adviesraad om haar (vrijwilligers)werk goed te kunnen doen?

De ‘experimenteertijd’ leidt volgens het memo aan de raad tot goede en kritische gesprekken en veel ideeën over andere manieren om te adviseren. De groep is bezig met het uitvoeren van een ‘ontmoetingsestafette’, die als doel heeft om in de tijd van twee maanden verschillende ontmoetingsplekken in de gemeente te bezoeken en inwoners op die plek uit te nodigen om mee te gaan naar de volgende ontmoetingsplek.

Uitwisseling
Op die manier krijgt de initiatiefgroep van binnenuit een beeld van wat er speelt aan (zorg)vragen per ontmoetingsplek en ontstaat er ook uitwisseling omdat mensen bij elkaar in de keuken kijken.

De komende twee maanden zal de initiatiefgroep samen met de procesbegeleider vanuit de
gemeente, naast het uitvoeren van de ontmoetingsestafette en de advisering daaruit rondom het thema ‘ontmoeting’, een concreet voorstel formuleren hóe de Adviesraad Sociaal Domein in de praktijk gaat functioneren en wát deze daarvoor aan ondersteuning en faciliteiten nodig heeft.

September
Het streven is om de nieuwe Adviesraad in september definitief te vormen. Dit moet leiden tot een vroegtijdige betrokkenheid van inwoners en cliënten bij het gemeentelijk beleid. Dat moet flexibel, tijdelijk en laagdrempelig zijn.

In juni krijgt de raad nog een tussentijds inkijkje in de eerste concrete voorstellen en na de zomer volgt een raadsvoorstel met bijbehorende verordeningen.