Brede steun en sympathie voor school Nettelhorst

0
Bjay uit groep 4 van de school in Nettelhorst legt burgemeester Sebastiaan van 't Erve uit waarom de school moet blijven (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/NETTELHORST – De school van Nettelhorst is in gevaar omdat het leerlingenaantal onder de opheffingsnorm is gezakt. Stichting Poolsterscholen wil de Dalton basisschool in 2024 laten fuseren met De Barchschole in Barchem. Dat zou het einde voor Nettelhorst betekenen. Maandagavond was morele steun vanuit de Lochemse politiek breed aanwezig, maar dat geeft nog geen garanties. De gemeente heeft niet veel invloed op de onderwijskundige kant van de zaak.

Bjay uit groep 4 gaf de school maandagavond een gezicht door een tekening met hartenkreet te overhandigen aan burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve. Hij vertelde dat hij zich erg thuis voelt op de school omdat hij daar veel aandacht krijgt. Daarom gaat het veel beter dan op zijn vorige school. Hij wil dan ook erg graag dat de dreigende sluiting wordt voorkomen.

Vragen

Aansluitend stelden vier raadsfracties mondelinge vragen aan wethouder Wendy Goodin. Daaruit sprak veel steun en sympathie voor leerlingen, ouders en de leerkrachten. GroenLinks constateerde dat het leerlingenaantal (36) dit schooljaar lager ligt dan aan de hand van eerdere prognoses was te verwachten. De vraag was hoe dit zich verhoudt met de laatste prognoses. En of de door Poolsterscholen gevolgde procedure in overeenstemming is met de regels en afspraken rond opheffing van scholen. Ook wilde GroenLinks weten hoe de gemeente kan helpen bij het creëren van meer tijd om het toekomstplan van de school een kans te geven.

D66 spitste de vragen toe op de rol van Poolsterscholen. Fractievoorzitter Marleen van der Meulen vindt het vreemd dat de raad werd verrast door het bericht over het fusieplan dat eind vorige week naar buiten kwam. Ze wees op de klacht van de ouders dat ze zich niet gehoord voelen en vroeg eveneens naar hoe ruimte kan worden geboden aan het toekomstplan.

Bijzondere vorm

De VVD stelde vast dat de gemeente een bijzondere vorm van onderwijs moet missen als Nettelhorst wordt gesloten. De wethouder kreeg de vraag wanneer ze op de hoogte was van wat er nu speelt en of ze door Poolster is betrokken bij de ontwikkelingen. De liberalen wilden verder weten welke stappen de gemeente kan zetten om steun te verlenen.

Gemeentebelangen wees eveneens op het bijzondere karakter van de school en op het feit dat Nettelhorster de tweede school in Nederland is die een certificaat voor buitenonderwijs heeft behaald. Dat maakt de Daltonschool zo mogelijk nog unieker.

Langer traject

Wethouder Wendy Goodin begon met erop te wijzen dat het fusieplan geen gelopen race is. Het is een intentiebesluit en vormt de start van een langer traject. Als het gaat om leerlingenaantallen had Nettelhorst tot oktober 2022 voldoende leerlingen, dus boven de opheffingsnorm van 41 leerlingen. De norm wordt met ingang van volgend schooljaar verlaagd tot 38. Goodin wees de raadsleden erop dat het dreigende leerlingentekort al via een raadsvoorstel werd gedeeld. Zelf wist ze al van de problemen door gesprekken met ouders en de buurtvereniging, maar het fusieplan was ook voor haar nieuw.

Poolsterscholen is volledig verantwoordelijk voor het onderwijskundige beheer van de openbare basisscholen in de gemeente. De gemeente draagt verantwoording voor de huisvesting. De wethouder schetste het vervolg van de procedure die nog wel de nodige stappen vergt. Eerst moeten de medezeggenschapsraden (MR’s) van beide scholen instemmen. Vooraf is al vrijwel zeker dat de oudergeleding van Nettelhorst niet akkoord gaat. Zonder unanimiteit ontstaat een nieuwe situatie en moeten partijen opnieuw in overleg. De MR van De Barchschole is al wel akkoord gegaan.

Effectrapportage

Ook moet er een fusie effectrapportage (FER) komen. Daarin moeten argumenten voor en gevolgen van een fusie worden beschreven. Ook moeten dan alle betrokkenen worden gehoord. Deze FER moet opnieuw langs de MR’s. Mocht er dan overeenstemming zijn, moet het fusieplan worden voorgelegd aan college en gemeenteraad.

De regels rond de opheffingsnorm willen dat een school die drie jaar onder de norm zit, geen financiering meer krijgt. Dat betekent in de praktijk vrijwel altijd sluiting. De Stichting Poolsterscholen vindt dat financiering van Nettelhorst ten koste gaat van andere basisscholen in de gemeente. Daarom wil het de fusie liefst in augustus 2024 rond hebben.

Financiële pijn

Op de vraag of het een optie is om de school meer tijd te gunnen door de financiële pijn bij Poolster weg te nemen, zei wethouder Goodin – buiten de vergadering om – dat ze daar niet direct antwoord op kan geven. “Het is breder dan alleen leerlingenaantal en geld. Ook de kwaliteit van het onderwijs speelt een rol. Daar wil ik eerst meer over weten. Dat is belangrijk en zorgelijk, maar is de verantwoordelijkheid van Poolster.” Met extra geld van de gemeente is overigens de dreiging van sluiting niet helemaal weg en dat is een belemmering gebleken bij het werven van nieuwe leerlingen.

De wethouder zegt dat de school op een heel slecht moment met te weinig leerlingen komt te zitten. “Raadsleden wezen ook al op de ontwikkeling van de nieuwe wijk Lochem-Oost, waar mogelijk toekomstige leerlingen komen te wonen. Maar het duurt nog wel een paar jaren voordat die wijk er is.”

Niche

GroenLinks wees nog de ‘nichemarkt’ waarin de school opereert, door met name het buitenonderwijs. Elders is al gebleken dat juist bij sluiting van zulke bijzondere scholen vaak al snel nieuwe initiatieven ontstaan die weer genoeg leerlingen hebben om een nieuwe school te stichting. Dan moet de gemeente weer de huisvesting financieren.