Bouwplan Kokstraat Eefde houdt gemoederen bezig

0
Een artist-impression van de Schildershof in Eefde (bron: debunte.nl)

EEFDE/LOCHEM – De voorgenomen bouw van 18 woningen in wat De Schildershof moet gaan heten, houdt de gemoederen bezig in Eefde. En met name in en rond de Kokstraat en Schoolstraat. Omwonenden snappen niet waarom de gemeente Lochem lijkt te willen meewerken aan een plan dat volgens hen problemen gaat overleveren. Te vol, te versteend en te veel verkeersbewegingen in een smalle straat, zijn enkele van de bedenkingen.

Voor de objectieve beschouwer lijkt het plan op papier precies wat de gemeente nodig heeft. Zes tot acht starterswoningen met prijzen ruim onder de 250.000 euro en 10 levensloopbestendige woningen voor senioren. Met name starters kwamen er onlangs bekaaid af toen bleek dat in het plan Detmerskazerne, eveneens in Eefde, alleen duurdere woningtypes zijn gepland.

Schildersbedrijf

Bij de Kokstraat gaat het om het voormalige bedrijfsterrein van schildersbedrijf Kamphuis, dat is aangekocht door De Bunte Vastgoed uit Ede. Het ligt ingeklemd tussen de spoorlijn en de achtertuinen van woningen aan de Kokstraat en de Schoolstraat. Tekeningen laten zien dat er met 18 woningen weinig ruimte overblijft voor andere zaken. Een smalle weg en achter de woningen minimale ruimte voor een tuintje. Omwonenden denken dat de toekomstige bewoners daar een terras en ruimte voor hun afvalcontainers zullen creëren. Een versteende omgeving dus, terwijl de gemeente juist aandringt op het ‘wippen van tegels’.

Beleid gemeente

Dat het vol wordt is ook in cijfers uit te drukken. De densiteit – oftewel het aantal woningen per hectare – ligt in de omgeving van de Kokstraat op ongeveer 16,5. In het genoemde plan Detmerskazerne is dit niet veel anders. De Schildershof komt, volgens berekeningen van omwonenden, uit op ruim 45 huizen per hectare. Dat is ongekend hoog voor een dorp als Eefde. De buurt meent dat het zelfs in strijd is met het eigen beleid van de gemeente.

De gemeente verwijst naar het principebesluit dat in januari is genomen. Te lezen is: ‘Het initiatief is getoetst aan het afwegingskader woningbouw, zoals dat is geformuleerd in de Woonvisie Lochem 2018-2025. Het initiatief draagt bij aan de sociale doelstellingen van de Woonvisie. Daarnaast voldoet het initiatief aan de ruimtelijke doelstellingen, om nabij de centra van de kernen leegstaande (bedrijfs-)locaties te transformeren en om het nieuwe woonmilieu bij de omgeving te laten aansluiten.’ Over de bebouwingsdichtheid wordt niet gerept.

Zegen

Het plan krijgt in principe de zegen krijgt van het college. De gemeenteraad moet daar uiteindelijk ook nog iets van vinden. Overigens stelt de gemeente dat in de berekening die leidt tot 45,9 woningen per hectare ten onrechte de grond die is gereserveerd voor de openbare weg en parkeerplaatsen niet is meegeteld.

De buurtbewoners zijn verder bang voor andere problemen. Een van hen zegt: “Het terrein ligt bijna een meter lager dan de Kokstraat. Bij een flinke hoosbui geeft dat problemen.” Die worden mogelijk nog versterkt omdat het nieuwe wijkje – een hofje noemt projectontwikkelaar het – veel verharde ondergrond krijgt waar water dus maar moeilijk weg kan. Volgens de gemeente is het plan in dit stadium nog nauwelijks getoetst op details. ‘Het plan nog uiteraard niet leiden tot wateroverlast voor de omgeving’, zo luidt de reactie.

Verkeer

Dan is er nog het verkeer. Er komen 31 parkeerplaatsen in de wijk. De ontsluiting vindt uitsluitend plaats via de smalle Kokstraat. Een aanvankelijk geplande tweede ontsluiting naar de Schoolstraat zou te dicht langs het spoor komen te liggen en daar werkt ProRail niet aan mee. Verkeer in de Schildershof moet dus omkeren en eveneens via de Kokstraat weer vertrekken. De bewoners houden rekening met tot 120 extra verkeersbewegingen per dag. Ook hierover zegt de gemeente op dit moment niet te kunnen oordelen omdat de plandetails en door de initiatiefnemer aan te leveren onderzoeksresultaten ontbreken.

De totstandkoming van het plan en de communicatie door zowel De Bunte als de gemeente verdient geen schoonheidsprijs. De omwonenden troffen het bouwplan bij toeval aan op de website van de projectontwikkelaar. GroenLinks stelde hier in september vragen over aan verantwoordelijk wethouder Robert Bosch. Die zei toen dat De Bunte herhaaldelijk was gewezen op het belang van goede communicatie met de buurt maar dat het daar maar niet van kwam. Hij zou het nog eens aankaarten.

Rapen gaar

Vermoedelijk door deze aansporing kwam het pas twee weken geleden tot twee informatieavonden. Daar waren de rapen gaar en kwam de woede van omwonenden tot uitbarsting. Die woede richtte zich ook op de aanwezige gemeenteambtenaar. Hem wordt verweten dat het eigen gemeentelijke beleid niet is bewaakt.

De bewoners concluderen op basis van stukken, die ze via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) in handen kregen, dat de projectleider van De Bunte meermaals heeft aangedrongen op het uitstellen van contact met omwonenden.

Belangen

De gemeente legt de verantwoordelijkheid voor de relatie met de buurt geheel bij De Bunte neer en zegt dat het van begin af aan heeft aangegeven dat het betrekken van de buurt bij de ontwikkeling belangrijk is. ‘Het is aan de initiatiefnemer van een project om daar invulling aan te geven’, zo klinkt het. De omwonenden zijn daar woedend over. Zij vinden dat de gemeente hun belangen van begin af aan moet bewaken en ze hebben het gevoel dat er geen regie is.

Strijdvaardig

Wat de omwonenden vooral hebben meegenomen uit informatieavonden is dat De Bunte een lager aantal woningen onbespreekbaar vindt. De buurt vindt het huidige plan net zo onbespreekbaar. Men heeft de gelederen aardig gesloten zo lijkt het, dus alles wijst op een heftige strijd als De Bunte en de gemeente volharden. Het verzet heeft inmiddels ook een naam: ‘STOP, Schildershof Tegen Onze Principes’.

Dat de buurt zich overvallen voelt door het hoge aantal woningen is wel begrijpelijk. In de periode dat het terrein van Kamphuis te koop stond verscheen een advertentie van de makelaar waarin de locatie werd aangeprezen als zijnde ‘geschikt voor vijf woningen’.

Procedure

Het stadium waarin de procedure verkeert is niet moeilijk uit te leggen. In feite is sinds het principebesluit van januari nog geen stap gezet. In dat besluit zijn de aantallen woningen concreet benoemd. Het college van B&W krijgt dus potentieel ‘last’ met de initiatiefnemer als deze het plan wil doorzetten maar dan te maken krijgt een ander speelveld. De politiek kan het college wél terugfluiten. Wat de volgende stap in de procedure is, is te lezen in de reactie van De Bunte.

De politiek heeft inmiddels al de nodige aandacht voor deze kwestie. Zo is vorige week afgesproken dat het college op korte termijn met een memo naar de raad komt waarin de stand van zaken uit de doeken wordt gedaan. Als deze is verschenen kan het worden geagendeerd voor een politieke avond. Omwonenden hebben contact gezocht diverse politieke partijen. Dat is hen min of meer geadviseerd door de wethouder Robert Bosch. Die zei tijdens een gesprek dat hij zich vooralsnog gebonden voelt aan het eerder genomen principebesluit en dat hij in dit stadium derhalve weinig voor de buurt kon doen.

Op de vraag wat de gemeente vindt van hoe de procedure tot nu toe is verlopen, volgt deze reactie: ‘De gemeente hecht eraan dat er een zorgvuldig participatieproces wordt doorlopen. Het is vervelend dat de omwonenden dit niet zo ervaren. Daarom heeft wethouder Bosch hierover wel contact met enkele omwonenden.’

Reactie De Bunte:

Projectleider Frank Kock van De Bunte Vastgoed zegt dat het aantal woningen niet per se onbespreekbaar is maar dat het op dit moment niet voor de hand ligt om daarover te praten. “We zijn in ons overleg met de gemeente van begin af aan uitgegaan van dit aantal en dat was ook het uitgangspunt toen we het terrein aankochten. En we zijn een bedrijf en dus moet er onder de streep wel wat overblijven. Minder woningen betekent bijna automatisch duurdere woningen”, zo zegt hij. Hij wijst erop dat het plan zoals het er nu ligt is gericht op twee belangrijke doelgroepen: starters en senioren.

Kock heeft overigens de indruk dat de omwonenden een aantal in gedachten hebben dat zoveel lager ligt dan het plan dat er nu ligt, dat een compromis niet voor het grijpen lijkt te liggen. Volgens hem heeft De Bunte overigens begin dit jaar via een brief aan de omwonenden laten weten dat het terrein was aangekocht. “Ik heb er toen ook al een eerste tekeningetje bij gedaan.”

Vervolggesprek

Op de vraag waarom het lang duurde voordat de omwonenden uitgebreider werden geïnformeerd zegt hij dat het moment waarop je dat moet doen altijd lastig is te bepalen. “Als je dat te vroeg doet, kun je veel vragen niet beantwoorden en wordt het ook niet echt duidelijker voor de buurt.” Hoe hij tijdens de recente informatieavonden is bejegend valt hem duidelijk zwaar. “Dat was geen pretje. De persoonlijke aanvallen zijn me niet in de koude kleren gaan zitten. Ik heb dat nog nooit zo meegemaakt”, zo laat hij weten. Desondanks wil hij graag een vervolggesprek aangaan met omwonenden.

De Bunte hoopt begin volgens jaar met een aan voor een ontwerp-bestemmingsplan naar de gemeente te kunnen. “Als alles dan voorspoedig verloopt kan deze wellicht net voor de zomer ter inzage worden gelegd”, zo luidt de verwachting. Daarna volgt nog de vergunningprocedure. Het duurt dus nog wel even voordat de eerste schop de grond in gaat.