Bewoners Tramstraat over verkeer: ‘Doe iets!’

0
De Tramstraat in Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Bewoners van de Tramstraat strijden al lang voor meer verkeersveiligheid in hun straat. En als het even kan ook minder sluipverkeer en vrachtverkeer. De gemeente heeft geplande verbeteringen weliswaar naar voren gehaald maar veel vertrouwen in een snelle aanpak hebben Marcel Tijdink en Henk Oonk niet. Ze vragen de gemeente met klem om tijdelijke maatregelen te nemen. “Het is 5 voor 12”, zo vinden ze.

In het eind vorig jaar vastgestelde mobiliteitsplan is te lezen dat het college van B&W de Tramstraat en de Larenseweg in 2022 en 2023 willen aanpakken. Daar is naar schatting twee miljoen euro voor nodig. Aanvankelijk was het de bedoeling om pas na realisatie van de rondweg actie te ondernemen. De aanpak van Tramstraat en Larenseweg is verder afhankelijk gemaakt van de vernieuwing van de Julianaweg. De bewoners van de Tramstraat zien dat vooral als een extra kans op vertraging.

2 miljoen

Bij de behandeling van het Mobiliteitsplan maakten enkele fracties bezwaar tegen het naar voren halen van het werk aan Tramstraat en Larenseweg, en tegen het bedrag van 2 miljoen dat hiermee is gemoeid. Politiek gezien is de aanpak dus nog geen gepasseerd station. Het bedrag is overigens wel geborgd in de begroting.

De Tramstraatbewoners klagen onder meer over veel te hoge snelheden, gevaarlijke situaties voor fietsers, het gebrek aan oversteekmogelijkheden en onduidelijke regels. Zo trekken maar weinig automobilisten zich iets aan van de 30-kilometer-zone. Sommigen zijn zich mogelijk niet eens bewust dat ze in zo’n zone rijden. De onduidelijkheid wordt onder meer veroorzaakt doordat verkeer op de Larenseweg op de kruising met Koedijk en Haalmansweg voorrang heeft. In een 30-kilometer-zone zijn normaliter alle kruisingen gelijkwaardig.

Sluipverkeer

Marcel Tijdink zegt: “Er is, met name in de spits, sprake van veel sluipverkeer. Forensen vanuit de richting Barchem steken bij de Nieuwstad recht over en slaan bij de brandweerkazerne rechts de Burgemeester Leenstraat in. Vervolgens komen ze via de Westerwal hier terecht. Wat ze winnen is onduidelijk, maar dat zal wel een kwestie van gevoel zijn.”

Dan is er nog het vrachtverkeer. Nogal kleine bordjes geven weliswaar aan dat alleen bestemmingsverkeer is toegestaan maar daar trekken veel chauffeurs zich niets van aan. Er worden vrachtwagens met boomstammen en met levend vee gezien. Die hebben geen bestemming in of om het centrum van Lochem.

Gesprek

Tijdink en Oonk hebben begin december, samen met anderen, een gesprek gehad met wethouder Eric-Jan de Haan. Met het ook op de snelheid en het sluipverkeer stelden ze tijdelijke maatregelen voor. Daaronder chicanes in de vorm van bloembakken. “Dat hoeft niet zo duur te zijn. De bloembakken kun je maken van herbruikbare materialen.” Sommige bewoners waren overigens niet voor zo’n ingreep, vooral als de obstakels dichtbij de eigen oprit zouden komen.

De Tramstraat heeft slechts aan één zijde een trottoir. Die ter hoogte van het tankstation van Peut erg slecht en smal. Rolstoelgebruikers worden daar gedwongen om de rijbaan te gebruiken. Oversteekplaatsen ontbreken en door de drukte is oversteken voor ouderen en mindervaliden sowieso lastig. “Russisch roulette”, noemen de bewoners het zelf. Ze pleiten daarom voor twee zebrapaden.

De bewoners constateren verder dat er geen sprake is van handhaving van regels. En, net als eerder bewoners van een deel van de Zwiepseweg aangaven, wordt erop gewezen dat de gemeente erg graag naar de opvattingen van een extern verkeerskundig bureau verwijst. Dat zorgt voor frustratie.

Reactie gemeente

De gemeente zegt in reactie op vragen dat een raadsvoorstel over de aanpak van Tramstraat en Larenseweg wordt voorbereid. ‘Hierin zal meer bekend worden over de inhoud van het project en de kosten. De daadwerkelijke inrichting van de weg bepalen we samen met de omgeving’, zo luidt de (schriftelijke) reactie. Het voorstel wordt na de verkiezingen, maar nog voor de zomer door de raad worden behandeld. De uitvoering wordt verwacht in 2023.

Over de voorstellen voor tijdelijke maatregelen uit de buurt: ‘We hebben de afgelopen jaren intensief contact gehad met een vertegenwoordiging van bewoners van de Larenseweg en Tramstraat om te zoeken naar tijdelijke maatregelen. Een aantal daarvan zijn ook gerealiseerd, zoals de geslotenverklaring vrachtverkeer, aanvullende 30-kilometer-markering, 2 drempels en 1 plateau. Zeer recent hebben we nog een middengeleider geplaatst ter hoogte van de kruising Tramstraat/Mauritsweg. Ook hebben we snelheidsdisplays besteld, die binnenkort geplaatst zullen worden.’

Wegversmalling

De gemeente laat verder weten: ‘Daarnaast hebben we gekeken naar de mogelijkheden voor het realiseren van een wegversmalling op twee locaties. We zijn tot de conclusie gekomen dat de combinatie van hoge intensiteiten van gemotoriseerd verkeer en het hoge aantal fietsers tot gevaarlijke situaties kan leiden, waarbij de fietsers van de weg gedrukt kunnen worden.’ De gemeente wijst erop dat niet bij alle aanwonenden draagvlak was voor de wegversmalling.

De werkzaamheden aan de Julianaweg moeten dit jaar beginnen. De gemeente schrijft: ‘Aangezien we voor het project Larenseweg/Tramstraat nog wachten op het vrijgeven van de middelen en we een zorgvuldig participatietraject willen doorlopen kunnen we pas op zijn vroegst in 2023 uitvoeren. Gezien de omvang van beide projecten (Julianaweg en Tramstraat–Larenseweg) ligt het ook niet voor de hand om deze gelijktijdig uit te voeren.

Erkenning

En ten slotte: ‘Wij hebben begrip voor de klachten van de bewoners en de wens om de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de Tramstraat/Larenseweg te verbeteren. We erkennen de problemen. Dit is voor ons juist reden geweest om in de begroting, vooruitlopend op de nota mobiliteit, geld te vragen om sneller dan gepland structurele maatregelen te nemen.’

Omwonenden ontvangen op korte termijn een brief met informatie over de stand van zaken.