Woningbouwplannen Lochem: binnen en buiten de kom

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem mag tot 2030 ruim 1300 woningen bouwen. Dat is goed nieuws voor mensen die moeilijk een woning kunnen vinden, zoals starters en gezinnen. De vraag is echter: waar laat je zoveel huizen? Uit de visies die per kern zijn opgesteld blijkt dat de oplossing zowel binnen als buiten de bebouwde kom wordt gezocht.

Per kern worden verschillende bouwmogelijkheden onderzocht. Denk aan het aanpassen van bestaande panden naar woningbouw. Daarnaast kijkt de gemeente naar geschikte bouwlocaties binnen de bebouwde kom en naar uitbreidingsmogelijkheden buiten de bebouwde kom, grenzend aan de bestaande kern. Het college wil waar nodig een voorkeursrecht vestigen op de benodigde gronden.

Voorkeursrecht

Via de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) kunnen B&W afdwingen dat een grondeigenaar, in het geval hij wil verkopen, de grond eerst aanbiedt aan de gemeente. Die betaalt dan een marktconforme prijs als de grond ook daadwerkelijk nodig is voor woningbouw. Dit voorkeursrecht is inmiddels gevestigd op een groot aantal locaties rondom de bestaande kernen van de gemeente. Het gaat vooralsnog om ‘zoekgebieden’.

Het voorkeursrecht voorkomt dat bouwgrond in handen valt van projectontwikkelaars of speculanten. Dat is meestal slecht voor de prijs van de grond en dus voor prijs van de woningen die er uiteindelijk gebouwd gaan worden. De gemeente houdt via de Wvg de regie in handen.

Nieuwe locaties

Voor ongeveer 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. De woningbouwplannen staan per kern beschreven in een kernvisie Wonen. Inwoners hebben vanaf eind augustus de gelegenheid om hierop te reageren. Met deze woningbouwplannen wil het college van burgemeester en wethouders de leefbaarheid in de kernen behouden en waar mogelijk vergroten.

In de kernvisies staan de beoogde locaties, het aantal te bouwen woningen en het type woning vermeld. Met verschillende partijen zoals dorpsraden en woningcorporaties worden de kernvisies besproken. Nadat ook de inwoners de gelegenheid hebben gehad om op de plannen te reageren, stelt het college van B&W de gemeenteraad later dit jaar voor om de kernvisies vast te stellen.

Inspraak

De gemeente overlegt per kern met de betreffende dorpsraad over de kernvisie Wonen. Eind augustus en begin september krijgen inwoners de gelegenheid om de plannen in te zien en om daarop te reageren. Dat kan digitaal via lochem.nl en er komen inloopmomenten. Nadere informatie hierover volgt half augustus in gemeentenieuws, op lochem.nl en op de websites van de dorpsraden.