Windpark Papenslagweg: infoavond en ‘3 puntjes op de kaart’

0
Het is even zoeken, maar op dit kaartje geven de blauwe punten aan waar de windturbines, onder voorbehoud, geplaatst zouden kunnen worden (bron: windparkpapenslagweg.nl - foto bewerkt door redactie)

LOCHEM/EXEL – De initiatiefnemers van Windpark Papenslagweg hebben dinsdag een digitale nieuwsbrief verspreid waarin onder meer een informatieavond over slagschaduw en geluid wordt aangekondigd. Ook zijn er drie puntjes op de kaart van het betrokken gebied geplaatst om aan te geven waar de turbines gebouwd zouden kunnen worden. Hierbij wordt wel een groot voorbehoud gemaakt, omdat nog veel details onderzocht moeten volgen.

De beschreven nieuwsbrief is dinsdag verschenen. De redactie kon op korte termijn nog geen reacties optekenen van betrokkenen. Als deze alsnog komen, worden ze hier, of in een nieuw bericht, gepresenteerd.

De initiatiefnemers Pure Energie, LochemEnergie en Walow BV schrijven in hun nieuwsbrief dat op 10 mei een eerste bijeenkomst van de omgevingsraad is gehouden. Hiervoor hebben zich vooralsnog slechts zes omwonenden aangemeld. Het is wenselijk dat dit aantal nog toeneemt, zo is te lezen. Naast omwonenden kunnen ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zich aanmelden (zie contactgegevens onder dit bericht). De initiatiefnemers willen zich niet te veel bemoeien met de aanwas van leden voor de omgevingsraad, om te voorkomen dat ze het verwijt krijgen dat ze op zoek zijn naar hen welgezinde mensen.

Zorgen

Uit het verslag van bijeenkomst – dat HIER is te lezen – is af te leiden dat vijf van zes omwonenden die zich aanmeldden zich in meer of mindere mate zorgen maken over de effecten van grote windturbines in hun omgeving en dat één lid in beginsel positief tegenover het plan staat. Namen worden overigens nergens genoemd.

Tijdens de eerste bijeenkomst werd – nog altijd via het gepubliceerde verslag – door omwonenden aangegeven dat er vooral veel behoefte is aan meer informatie. Dit resulteerde inmiddels in een te houden informatieavond in het Kulturhus van Laren, op 20 juni om 19.30 uur (zie voor aanmelding de contactgegevens onder dit bericht). Dan gaat het in algemene zin over slagschaduw en geluide. Er is nog geen specifieke informatie tegen geven over te verwachten overlast voor individuele omwonenden. Hiervoor is meer onderzoek nodig.

Stadium

De initiatiefnemers blijven benadrukken dat het plan nog in een pril stadium verkeert en dat nog geen aanvraag is gedaan voor een vergunningsprocedure of andere ruimtelijke procedure. Er liggen ook geen toezeggingen van gemeente of provincie. De gemeente Lochem zet sowieso voorlopig geen stappen, omdat het wacht op landelijke richtlijnen. Die worden niet eerder dan begin volgend jaar verwacht.

Volgens de initiatiefnemers ligt het voor de hand om eerst een principe-uitspraak te vragen bij gemeente of provincie. De provincie is bij projecten van meer dan 5 megawatt vermogen het bevoegd gezag. Overigens kan de gemeente de provincie vragen om de bevoegdheid over te dragen, maar dat ligt niet voor de hand gezien de specifieke kennis die voor dit soort projecten nodig is. En het vraagt vermoedelijk veel ambtelijke capaciteit en dat is bij de gemeente momenteel toch al schaars goed.

Eigen normen

Uit een recente uitspraak van de Raad van State blijkt overigens dat een gemeente lokale normen mag stellen voor windparken. Dit worden doen specifieke – op de locatie toegesneden – normen die geen precedent scheppen voor andere projecten binnen of buiten de gemeente. Wel moet aangetoond worden dat de normen zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Een positieve principe-uitspraak is een basis om verdere investeringen te doen, bijvoorbeeld in nader onderzoek van de haalbaarheid. Dit leidt dan tot een concreter plan en tot een formele vergunningaanvraag en het starten van andere procedures. Bij die onderzoeken komen onder meer slagschaduw, geluid en ecologie aan bod. Uit het verslag van bijeenkomst van de omgevingsraad blijkt dat inmiddels is gesproken met de Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek over onder meer de aanwezigheid van de wespendief in het gebied. Lees HIER een eerder artikel over de bedenkingen van de Vogelwerkgroep.

Effecten

In de nieuwsbrief stellen de initiatiefnemers dat grotere, moderne windmolens niet per definitie meer effect op de omgeving hebben dan kleinere en oudere exemplaren. Letterlijk is te lezen: ‘Een grotere windmolen maakt niet automatisch meer geluid dan een kleinere… Tevens draaien grote windmolens langzamer rond. Dat zorgt voor een rustiger beeld. Verder voorkomen regels en normen dat een grotere windmolen meer geluid en slagschaduw mag veroorzaken bij een woning dan een kleinere windmolen.’

Het kaartje met daarop de mogelijke positie van de turbines is min of meer afgedwongen door de kersverse omgevingsraad. De initiatiefnemers waren huiverig omdat de posities door onderzoeksresultaten nog kunnen schuiven. De omwonenden kregen toch hun zin door de initiatiefnemers te adviseren een nadrukkelijk voorbehoud te maken bij de locaties. Het kaartje is ook op de website van het windpark te vinden.

Vragen en aanmelding

Wie interesse heeft om deel te nemen aan de ingestelde omgevingsraad, kan voor vragen of aanmelding contact opnemen via info@windparkpapenslagweg.nl of bellen met Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie via 06 57 87 07 55. Meer informatie over de omgevingsraad is hier te lezen.

Hetzelfde mailadres en telefoonnummer kunnen ook worden gebruikt voor aanmelding voor de informatiebijeenkomst op 20 juni. Dit kan tot uiterlijk 15 juni. Voor vragen, opmerkingen en suggesties zijn dezelfde contactgegevens beschikbaar. Algemene informatie over het project is te vinden op de website www.windparkpapenslagweg.nl.