Weer nieuwe locatie brandweer Almen in beeld

0
De huidige brandweerkazerne aan de Berkelweg in Almen

ALMEN/LOCHEM – Dat het een hele toer is om een geschikte locatie te vinden voor een nieuwe brandweerkazerne in Almen is geen nieuws. Wel dat de laatst bekende optie, Dorpsstraat 2b, niet haalbaar blijkt. En ook dat inmiddels alweer een nieuwe locatie in beeld is. Deze ligt naast het voetbalveld in Almen. 

Het Lochemse college van B&W heeft besloten om de beoogde grond aan te kopen, met als ontbindende voorwaarde dat de gemeenteraad instemt. Of dat het geval is wordt pas na het zomerreces duidelijk. De raad moet dan ook instemming met een hoger krediet voor de aankoop van de grond en de bouw van de brandweerkazerne.

Meer krediet

Hoeveel meer krediet nodig is, is niet bekend gemaakt. Het is gebruikelijk dat dergelijke bedragen geheim blijven om marktpartijen, zoals aannemers, niet wijzer te maken dan nodig. Eerder ging het college daarmee de mist in door geheime stukken – met concrete bedragen – per ongeluk openbaar te maken. Toen ging het nog om 1,1 miljoen euro maar dat bedrag hoorde bij ‘twee plannen geleden’.

Geschikte locatie

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de locatie naast het voetbalveld geschikt is. ‘De
brandweer kan er snel en veilig uitrukken. Ook voor de vrijwilligers is de ligging gunstig’, zo laat de gemeente weten.

Burgemeester Sebastiaan van  ’t Erve: “De mogelijkheden voor nieuwbouw in Almen leken uitgeput, totdat deze nieuwe plek werd aangedragen vanuit het dorp. Dat de kazerne hier goed kan worden ingepast, stemt hoopvol. De brandweer en het dorp hebben alle belang bij de nieuwbouw en ik hoop dan ook op steun voor deze plek.”

Dorpsstraat niet haalbaar

Dat Dorpsstraat 2b geen haalbare optie blijkt te zijn is een teleurstelling. Het ging om een woning waarvan de eigenaren gebruik maakten van een uitkoopregeling van het Rijk voor woningen die onder hoogspanningskabels staan. Via de regeling is de gemeente eigenaar geworden van de woning. De woonbestemming moet eraf maar herbestemming voor maatschappelijke doeleinden is wel toegestaan. De woning zou gesloopt worden. De sloopkosten vervallen op de nieuwe locatie.

Vorige zomer startte een uitgebreid onderzoek naar de geschiktheid van Dorpsstraat 2b. Onderzoek op het gebied van ruimte, verkeer, geluid, bestemming en financiële haalbaarheid. Gebleken is dat voor de verkeersveiligheid een extra ontsluiting nodig is. Daarnaast stelt de eigenaar van de hoogspanningskabel aanvullende eisen. Dit alles zorgt voor teveel risico’s en te hoge kosten, zo vinden B&W.

Inwoners geïnformeerd

Aanwonenden en het dorp, verenigd in VAB Almen, zijn per brief geïnformeerd. Als de raad in september akkoord gaat, nodigt de gemeente belanghebbenden uit voor een informatiebijeenkomst.

De huidige brandweerkazerne van Almen is hopeloos te klein. Een bestelde tankautospuit past er niet in en ook arbo-technisch voldoet het niet meer aan de eisen. De Almense brandweer vervult binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) een belangrijke rol bij de bosbrandbestrijding.