Tegenstanders nieuwe Lidl ‘leggen het nog één keer uit’

0
Een artist impression van de beoogde nieuwe Lidl (bron: Bessels Architecten & Ingenieurs)

LOCHEM – De leden van de Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein hebben alle raadsleden een e-mail gestuurd waarin ze nogmaals opsommen waarom de raad niet zou moeten instemmen met het bestemmingsplan dat de komst van een groot Lidl-filiaal aan de Julianaweg mogelijk moet maken.

De brief ademt de sfeer van: ‘We leggen het nog één keer uit.’ In zeven punten komen alle bezwaren nog eens voorbij, variërend van de schaalgrootte, verkeer, gevolgde procedure en de gevolgen voor de omgeving. (lees de letterlijke tekst van de brief hieronder.)

Debat
De gemeenteraad bespreekt het bestemmingsplan Julianaweg/Prins Bernhardweg maandagavond (1/10) andermaal. Twee weken geleden meldden zich hiervoor 9 insprekers. Dit keer gaat het om een meningsormend debat tussen raadsleden en wethouder Bert Groot Wesseldijk.

Vervolg
Als de raad maandag genoeg informatie denkt te hebben om er een klap op te kunnen geven, volgt zeer waarschijnlijk een besluit in de raadsvergadering van 15 oktober. Dan kunnen er nog moties of wijzigingsvoorstellen aan de orde komen. Als de raad het bestemmingsplan goedkeurt kunnen omwonenden naar de Raad van State voor een uitspraak over de gevolgde procedure. De Werktgroep Omwonenden Gasfabriekterrein hebben al aangegeven die stap te zullen zetten.

Lees hieronder de brief van de werkgroep die naar de raadsleden is gestuurd:

Geachte raadsleden van de gemeente Lochem,

Graag willen wij via dit medium nog eens kort onder uw aandacht brengen waarom
wij als Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein, maar ook allen op persoonlijke
titel, vinden dat u het ontwerpbestemmingsplan Julianaterrein en Prins Bernhardweg
11 Lochem dat op 1 oktober 2018 staat geagendeerd voor een meningvormend
tafelgesprek niet zou moeten goedkeuren.

Allereerst: tijdens het tafelgesprek op 17 september is tijdens de inspraakronde aan
de orde gekomen dat het college, als het gaat om een voorgenomen plan waarvan
het college weet dat het een grote invloed heeft op het woon- en leefklimaat van
omwonenden, de verplichting heeft om dat plan voordat het in de openbaarheid
wordt gepresenteerd, met omwonenden te bespreken. Wethouder Groot Wesseldijk
heeft in dezelfde vergadering gezegd dat er overleg is gepleegd maar dat is niet het
geval. Het plan werd als een vaststaand plan gepresenteerd!

Daarmee alleen al, vindt de Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein, zijn de
belangen van omwonenden volledig genegeerd. En dat niet alleen! Het belang van
de stad en haar aanzien is voor de plannenmakers kennelijk ook niet van belang.

1.Een dergelijk groot bedrijfspand past niet in een woonwijk! Maar wel op
bijvoorbeeld het terrein in de omgeving van de Aldi waar destijds ook sprake was van
ruimte voor twee supermarkten.

2. Een dergelijk groot, afschuwelijk lelijk commerciëel pand past niet aan de rand van
het stadshart van de stad Lochem; dat zijn de letterlijke woorden van het burgerlid
van de welstandscommissie die door het college om advies is gevraagd.

3. Een zo grote super heeft een magneetwerking op de eigen inwoners maar ook op
die ver uit de regio hetgeen zal leiden tot een zeer groot aantal extra
verkeersbewegingen (hoofdzakelijk autoverkeer) met alle gevolgen van dien zoals
alleen al op het gebied van verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en meer.
Bovendien zal het aantal verkeersbewegingen nog extra toenemen door verkeer
tussen Julianaterrein en Graafschapterrein en vice verca en ook zal de parkeerdruk,
die er nu reeds is in de woonwijk Noorderbleek, nog verder toenemen.

4. Het overgrote deel van de bezoekers van de mega-super zal zo snel mogelijk zijn
boodschappen willen kopen, inladen en weer wegrijden. Slechts een zeer klein
aantal zal nog in de stad willen gaan kijken. Dat is het winkelen en dat doen ze op
andere momenten van de dag of de week en bij voorkeur niet in combinatie met het
kopen van de dagelijks behoeften.

5. De Larenseweg/Tramstraat/Julianaweg/ Prins Bernhardweg bent u voornemens
om af te waarderen tot een erfweg met een maximum snelheid van 30 km/uur, maar
dit pas wanneer de rondweg (via de Kwinkweerd) klaar Is. Dan zou wel eens kunnen blijken dat er inmiddels zoveel verkeer gebruik maakt van deze voor Lochem zeer
belangrijke weg dat deze afwaardering niet meer mogelijk is omdat het verkeer er
dan zal vastlopen, met alle gevolgen van dien.

6. Deze voor Lochem zeer belangrijke weg zou een visitekaartje moeten zijn voor de
stad, een aantrekkelijke, uitnodigende weg om graag te willen rijden, zeker ook voor
toeristen! En niet een weg waar een groot detonerend bedrijfspand staat met heel
veel blik er om heen. Het Julianaterrein zou mooi kunnen worden ingevuld met
grondgebonden woningbouw (dat destijds ook is toegezegd) met groen, zodat ook
daar de aantrekkelijkheid van de rand van de stad wordt verhoogd!

7. Laat het op deze locatie niet weer een lelijk bedrijfspand worden waarmee de
omwonenden, de inwoners van de stad Lochem en de stad zelf voor jaren mee
worden opgescheept! Laat niet weer de commercie de leidraad zijn voor een zo
belangrijke beslissing.

Geacht raadslid, bezin u goed op wat de gevolgen van het plan kunnen zijn.

Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein
Lochem