Strategische woningbouwkeuzes ondanks kritiek richting eindstreep

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De zogeheten ‘strategische keuzes woningbouw’ is maandagavond een stukje verder richting eindstreep geraakt. Met name PvdA, LochemGroen! en Meedenken met Lochem (MmL) maakten het voorstel van B&W met de grond gelijk en wilden het liefst terug naar af sturen. Een meerderheid wil echter geen verdere vertraging en verwees het stuk door naar de vergadering van 7 maart. Daar wordt het vermoedelijk ‘getroffen’ door veel wijzigingsvoorstellen en moties.

De gemeenteraad eiste in mei 2021, nadat de kernvisie wonen voor Almen was gepresenteerd, dat de ontwikkeling van soortgelijke visies voor de andere kernen werd stilgelegd. De politiek wil eerst de kaders bepalen en onder meer aangeven voor welke doelgroepen gebouwd gaat worden.

Tijdsverlies

Het college koos ervoor om eerst de inwoners zelf aan het woord te laten en de uitkomsten medebepalend te laten zijn voor de te maken beleidskeuzes. De raad, met uitzondering van GB, wil echter zelf de touwtjes in handen houden. Dat leidde tot zo’n 10 maanden tijdsverlies en ongeduldige bewoners van kernen waar het woningtekort nijpend is. En ook de indieners van dik 800 inspraakreacties horen maar niets van wat er met hun inbreng gebeurt.

De kritiek op de voorstellen van het college gaat onder meer over het gebrek aan duidelijke onderliggende cijfers en het ontbreken van een uitvoeringsagenda. Ook ontbreekt het aan ideeën over alternatieve woonvormen, zoals tiny houses, zo stelde met name Jolande van Borrendam van LochemGroen!.

Dilemma

Fractievoorzitter Jos Israel van de PvdA sprak van een dilemma en een knoop in de maag omdat het enerzijds gaat om snel betaalbare woningen bouwen en anderzijds om het bestuurlijke proces dat niet goed loopt. Hij is bang dat slecht onderbouwde plannen uiteindelijk leiden tot bezwaren die zich tot aan de Raad van State voortslepen. Dat zou tot jaren vertraging kunnen leiden.

Jan de Vries van de VVD pleitte voor de invoering van een dynamische woonvisie die jaarlijks inzicht geeft in de trends op de markt, waarop gestuurd kan worden. De huidige woonvisie heeft een looptijd tot 2025. De afgelopen jaren hebben laten zien dat er in relatief korte tijd veel kan veranderen. De Vries wees er verder op dat de gemeente nauwelijks nog invloed heeft op categorie en prijs van zo’n 700 woningen die al in bestemmingsplannen zijn verwerkt. Pas als de gemeente woningbouw kan ontwikkelen op eigen grond, kan het de regie in eigen hand houden, zo is de opvatting.

Jongeren

Ook D66 wil niet langer dralen en stelt voor dat het college snel met een uitvoeringsagenda komt waarin de prioriteit ligt op inbreiden en transformeren van panden tot woningen voor met name jongeren en starters. Volgens Hamp Harmsen is inbreiden en transformeren sneller te realiseren dan nieuwbouw buiten de huidige komgrenzen.

GroenLinks vindt het zogeheten addendum op de woonvisie van het college wel goed. Bernard Aiking noemde de ambitie van het college duidelijk. Het CDA constateerde dat de burger ‘het kwijt is’ en dat dus snel duidelijkheid moet komen over de weg die wordt ingeslagen. Henk Datema kondigde moties van zijn partij aan.

Doorstroming

En Lex de Goede van MmL, die weinig goede woorden over heeft voor het proces, bracht in dat er onvoldoende aandacht is voor het op gang brengen van doorstroming van ouderen. Die verlaten, als ze geschikte kleinere woonruimte vinden, vaak een eengezinswoning en juist daar is een groot gebrek aan. MmL stelt ook de aantallen nieuwe woningen ter discussie. Op papier gaat het tot 2030 over 1300 woningen of meer. “Voor wie gaan we bouwen? Als dat niet duidelijk is bouw je mogelijk voor leegstand”, aldus De Goede. Uit onderzoek blijkt dat de toestroom van mensen van buiten de gemeente niet heel groot is.

Doelgroepen

In het voorstel van B&W ligt het accent op jongeren, jonge gezinnen en ouderen. Er is ook vraag naar huisvesting voor bijzondere doelgroepen als statushouders en mensen die vanuit een maatschappelijke instelling naar beschermd wonen worden begeleid. In het stuk is ook wel enige aandacht voor nieuwe woonvormen, zoals collectief wonen, circulaire bouw en zelfvoorzienend leven.

Het college ziet het vinden van oplossingen voor lage en middeninkomens als een belangrijke opdracht. Voor mensen uit deze groepen is het momenteel erg moeilijk om een woning te vinden die binnen hun budget past en waarvoor financiering is te krijgen. Het college wil bij nieuwe projecten dat een vast deel van de te bouwen woningen onder de noemer ‘betaalbaar’ valt.