Provincie: ‘Doel windenergie alleen haalbaar met hulp Gelderlanders’

0
Foto ter illustratie (foto: Vasilios Muselimis on Unsplash.com)

LOCHEM/ARNHEM – De Provincie Gelderland moet nog flink aan de bak om de doelstelling van 230,5 megawatt (MW) aan windenergie te halen in 2020. Toch denkt de provincie dat het niet onmogelijk is. Vooral omdat is gebleken dat, als windmolenplannen samen met omwonenden worden gemaakt, de procedures veel sneller gaan.

Dat laatste is aangetoond bij de planontwikkeling van windmolenparken bij Nijmegen en Deil. Arnhem wijst er verder op dat technische ontwikkelingen leiden tot windmolens met een hoger rendement. De doelstelling halen is lastig maar niet onmogelijk, zo denkt het provinciebestuur.

Het deel van de doelstelling dat niet wordt gehaald in 2020 kan in de periode 2021-2023 worden goedgemaakt door het restant verdubbeld te realiseren.

Monitor
De Monitor Wind op Land, die het Rijk jaarlijks naar de Tweede Kamer stuurt, concludeert dat Gelderland de taakstelling van 230,5 MW niet haalt en op 90% komt (206 MW). Volgens de Monitor ‘doet Gelderland het relatief goed’. De Monitor geeft de stand van zaken weer van 31 december 2017. De inschatting in de Monitor ten aanzien van het (vrijwel) zeker realiseren van de haalbaarheid van de taakstelling is van 53% in 2016 gegaan naar 90% in 2017.

In de provincie draaien 38 windturbines. Die leveren samen 80 MW. Een kleine 30 molens worden vrijwel zeker geplaatst en er liggen plannen voor nog ongeveer dat aantal.

Gesprekken ondersteunen
,,Onze aanpak werkt, dat laat de snelle stijging van 53% kans op het realiseren van de taakstelling in 2016 naar 90% in 2017 zien”, aldus Gedeputeerde Peter Drenth. ,,Als je samen met inwoners, bedrijven en organisaties bespreekt wat nodig én ruimtelijk mogelijk is om klimaatneutraal te worden, ontstaat inzicht en draagvlak. En dat is van groot belang gezien de enorme opgave waar we voor staan. Want we zijn niet klaar met de 230,5 megawatt en hebben veel meer duurzaam opgewekte energie nodig. Daarom gaan we die gesprekken als provincie nog meer ondersteunen.”

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen starten na de zomer met regionale energie en klimaatgesprekken.  Nederland wordt hiervoor opgedeeld in 30 regio’s, in Gelderland zijn dat er zes. In elke regio moeten de genoemde partijen met elkaar besluiten hoe voldoende energie te besparen en hoe en waar voldoende energie op te wekken om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten.

Doelstelling
Voor Gelderland is dat 55%, zoals Provinciale Staten van Gelderland hebben besloten. Over landbouw, mobiliteit en de energie-intensieve industrie komen landelijk afspraken. De regio’s buigen zich vooral over de opwek van duurzame energie, de energiebesparing in bedrijven en huizen en het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving.

,,Als provincie stellen we voor deze aanpak capaciteit beschikbaar op voorwaarde dat de regio’s dat ook doen. Zo werken we ook aan draagvlak en inzicht in wat mogelijk en haalbaar is”, aldus Drenth. Al die afspraken vormen input voor het nationale klimaatplan, waarmee Nederland bijdraagt aan het realiseren van de Parijs-doelstellingen voor het verminderen van de CO2 uitstoot.

Lochem

Een adviesbureau berekende vorig jaar dat de gemeente Lochem tot 2030 ongeveer 20 windmolens moet plaatsen om de (eigen) klimaatdoelen te halen. Overigens lijkt het nieuwe college van GB, GroenLinks en VVD die doelen minimaal wat te willen oprekken. De onderzoekers vonden die doelstelling – klimaatneutraal in 2030 – ook nogal hoog gegrepen.

Op dit moment staat er geen enkele windmolen in de gemeente. Het genoemde bureau kwam onder meer met een scenario met 8 molens in 2026, in combinatie met een verhoogde inzet op zon, biomassa en waterkracht. Er lopen nu enkele procedures die mogelijk leiden tot de eerste zonneparken in gemeente.

Zonnepanelen
De coöperatie LochemEnergie zet in op meer zonnepanelen op boeren- en bedrijfsdaken. Mensen die in een pand wonen dat zich niet leent voor zonnepanelen zouden hierin kunnen investeren in ruil voor een korting op de eigen energierekening. (Lees HIER een eerder bericht hierover.)

Onder druk van inwoners van Eefde en het buitengebied trok de gemeente Lochem eind vorig jaar ook de (financiële) steun in voor een windmolenproject langs het Twentekanaal, op Zutphens grondgebied maar dicht bij Eefde.