Politiek verzet tegen recreatieplan Klein Dochteren [update 15.00u]

0
(Deel van het) inrichtingsplan Klein Dochtererene Schooldijk 4 (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM –  Vanavond (maandag 14/1) neemt de Lochemse gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4. Dat zorgt voor legalisatie en uitbreiding van recreatie-eenheden. PvdA, D66 en CDA keren zich via een amendement tegen dat het voorstel en willen dat het bestemmingsplan nog niet wordt vastgesteld.

[update 15.00u] Ook amendement GroenLinks en MmL

Maandagmiddag is nog een amendement toegevoegd aan de stukken voor de raadsvergadering. Deze is afkomstig van GroenLinks (GL)  en Meedenken met Lochem (MmL). Deze fracties willen het bestemmingsplan steunen als het aantal recreatie-eenheden wordt teruggebracht van 8 naar 6. En ook deze partijen dringen aan op stringente handhaving van de regels.

GL en MmL wijzen op de lange voorgeschiedenis waarbij de trefwoorden handhaving, overlast en wantrouwen zijn. Ze denken dat zowel vaststelling van het bestemmingsplan in de huidige vorm als het blokkeren ervan tot een gang naar de rechter leidt. Van omwonenden dan wel de aanvrager.

Grenzen
Volgens beide fracties worden met de aanvraag zoals die er nu ligt de grenzen opgezocht van wat planologisch mogelijk is. Aanpassing van het aantal recreactie-eenheden zou tegemoet komen aan een groot deel van de bezwaren uit de buurt. Ook wordt gesteld dat de initiatiefnemer vorige week heeft aangegeven bereid te zijn om wat water bij de wijn te doen om de vrede te bewaren ofwel te herstellen.

Minder eenheden zorgt onder meer voor minder stof – en geluidshinder, zo is het idee. [einde update]

Handhaven
De indieners – de oppositie minus Meedenken met Lochem (MmL) – vinden dat het college in geval van illegaliteit met onmiddellijke ingang stringent moet handhaven. PvdA, D66 en CDA schrijven in de overwegingen van het amendement dat dwangsommen en mediation niet hebben geleid tot oplossingen waarmee alle betrokkenen kunnen leven.

Overlast
Verder zou het risico bestaan dat bestaande overlast in stand wordt gehouden en zelfs wordt uitgebreid. Omwonenden klagen onder meer over rook van houtvuur en geluidsoverlast. Tijdens eerdere behandeling van het raadsvoorstel in de afgelopen weken hebben de indieners niet de indruk gekregen dat de initiatiefnemer bereid is rekening te houden met direct omwonenden.

In planologisch opzicht vinden de indieners dat onvoldoende aannemelijk wordt gemaakt dat er behoefte is aan de aangevraagde recreatie-eenheden op de betrokken plek. De ontsluiting via een onverharde weg zorgt mogelijk voor extra overlast in de vorm van stof.

FAB-regeling
Verder is het volgens PvdA, D66 en CDA onvoldoende duidelijk of het plan voldoet aan de doelstellingen van het zogeheten functieveranderingsbeleid. De regeling FAB (Functieverandering Agrarische Bebouwing) is hier toegepast door het college. Daarin worden voorwaarden gesteld, zoals verbetering van de leefbaarheid en de landschappelijke kwaliteit. Het is niet duidelijk of hier in dit geval sprake van is, zo schrijven de indieners.

Wie de beleidskaders van de FAB-regeling in de gemeente Lochem wil lezen kan HIER terecht.

Splijtzwam
Zeker is dat dit dossier een splijtzwam is. Ook binnen coalitiepartijen lijken ‘scheurtjes’ te zijn ontstaan. Die komen echter alleen aan het licht als er vanavond hoofdelijke stemming plaatsvindt. In de afgelopen weken bleek ook coalitiepartij GroenLinks kritisch tegenover het plan te staan. De fractie is geen mede-indiener van het wijzigingsvoorstel dat vanavond op tafel komt, maar dat zegt niets over het stemgedrag.

Omwonenden
Omwonenden vormen ook al geen gesloten front meer zo blijkt uit correspondentie die LochemsNieuws onder ogen kreeg. Een enkeling lijkt nog on speaking terms met Kuiper terwijl anderen al rekening houden met een gang naar de voorzieningenrechter en de Raad van State, mocht het bestemmingsplan worden vastgesteld. Sommige omwonenden namen afgelopen weekeinde afstand van een ingezonden brief die vrijdag in regionale media verscheen. Deze is HIER te lezen.

De integrale tekst van het amendement van PvdA, D66 en CDA is HIER te vinden.