Plan voor ‘boswoningen’ aan Oude Enkweg Lochem

0
Detail van een artist-impression van de boswoningen (bron: sheet Getaway Projects)

LOCHEM – Een plan voor vier zogeheten boswoningen aan de Oude Enkweg in Lochem-West ziet er als artist-impression fraai uit. Maar gezien het aantal omwonenden dat zich maandag bij de presentatie van de plannen aan de gemeenteraad liet zien, lijkt realisatie geen eenvoudige exercitie te worden.

Het initiatief is van de eigenaren van het bosperceel dat ligt ingeklemd tussen Oude Enkweg en Daslook. De Lochemse familie Bouwhuis liet een plan uitwerking door Getaway Projects uit Diepenveen. Het is idee om vier houten woningen te bouwen waarbij de beschikbare ruimte leidend is bij de vormgeving.

Op palen

De woningen komen op palen te staan en ook de verbindende paden en een centraal vlonder zweven boven de grond. Aan de rand van het bosje zijn een aantal parkeerplaatsen ingetekend. De ontwerpers Arno Schuur en Paulien van Noort van Getwaway Projects kwamen het plan maandag samen met vertegenwoordigers van de familie Bouwhuis toelichten.

Er hoeven volgens hen nauwelijks bomen te wijken bij de uitvoering. Het idee is dat de bosbestemming dan ook grotendeels gehandhaafd kan blijven. Bestemmingsplantechnisch is het de vraag of dit inderdaad kan. Omwonenden wijzen in een brief aan de gemeente onder meer op een uitspraak van de Raad van State naar aanleiding van een eerder bouwplan op dezelfde plek.

Bestemming

De Kroon besliste in 2013 dat bouwen in het bosperceel uitgesloten was vanwege strijdigheid met de toen geldende Stuctuurvisie Wonen en Werken 2007-2015. Daarin was het perceel niet opgenomen als potentiële bouwlocatie. Daardoor moest de bestemming ‘bos’ destijds gehandhaafd blijven. Dit is in de Woonvisie 2012-2020 niet anders.

In deze tijd van CO2-discussie lijkt het zelfs nog lastiger om bos een andere bestemming te geven. In de geldende Woonvisie staat dat dergelijke landschapselementen moeten worden behouden en versterkt. De omwonenden zijn ervan overtuigd dat dit ook geldt voor dergelijke percelen binnen de bebouwde kom en verwachten dan ook dat de gemeente niet meewerkt aan het bouwplan.

Open tafel

De bijeenkomst van maandagavond was een open politieke tafel en aangevraagd door de initiatiefnemers. Echte politieke standpunten werden nog niet ingenomen. De raadsleden hadden wel de nodige vragen over met name het aspect van ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Bosstaete

De omwonenden van het betrokken perceel hebben de laatste jaren al veel voor de kiezen gekregen. Op het terrein ‘Polsvoort’ is inmiddels begonnen met de realisatie van de nieuwe woonwijk Bosstaete. Tijdens de procedure kregen de bewoners van Heggerank en Hammarskjöldweg onder meer voor elkaar dat de ontsluiting voor de nieuwe wijk niet via de Oude Enkweg zou lopen. Dit is nu voor een deel opnieuw in het geding, zij het dat het nu om een veel geringer aantal verkeersbewegingen zal gaan.

Omwonenden kondigden in de genoemde brief al aan desnoods opnieuw naar de Raad van State te gaan, maar spraken de hoop uit dat de gemeente Lochem het niet zo ver laat komen. Het college van B&W is nu als eerste aan zet om te reageren op het ingediende plan.