Organiseren burgerparticipatie Lochem lastiger dan gedacht

0
(foto: pixabay.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem huurt een extern bureau in die de weg moet wijzen naar een nieuwe adviesstructuur op het gebied van burgerbetrokkenheid. Bij een eerste poging van het college van B en W om het zelf te doen bleek al snel dat de belangen van met name de verschillende adviesraden teveel uiteen liepen.

Adviesraden
Burgerbetrokkenheid in het sociale domein heet het tegenwoordig. De gemeenteraad droeg het college vorig jaar op om serieus werk te maken van dit onderwerp. Dat leidde in eerste instantie tot een aantal gesprekken tussen het college en verschillende adviesraden, waaronder de Wmo-raad en de Cliëntenraad Het Plein. De (huidige) rol van dergelijke belangenbehartigers komt ter discussie te staan bij de vorming van een nieuwe adviesstructuur. De gesprekken leidden niet tot een gezamenlijk advies.

Ontwerp-model
Daarom is nu gekozen voor het externe bureau Movisie, dat ervaring heeft met hetzelfde traject in andere gemeenten. Dat kost de gemeente 18.000 euro en moet leiden tot een ontwerp-model over hoe de gemeente inwoners en belangenorganisatie betrekt bij de besluitvorming rond sociale thema’s. De daadwerkelijke invoering van de nieuwe overlegstructuur maakt geen deel uit van de opdracht.

Dialoogtafels
Movisie inventariseert eerst wat er zoal leeft aan ideeën en stelt een klankbordgroep in. IN de uitvoeringsfase volgt een startbijeenkomst met alle belanghebbenden en worden twee dialoogtafels georganiseerd.

Gemeenteraad
Het college van B en W heeft het voorstel om Movisie in te schakelen vorige week goedgekeurd. Er is tegelijkertijd een memo naar de gemeenteraad gestuurd waarin hier melding van wordt gemaakt. De raad krijgt zelf ook een stem in het kapittel.