Nog veel vragen over uitbreidingslocaties woningbouw

0
Cover van de Kernvisie Wonen Lochem/Zwiep (bron: gemeente Lochem))

LOCHEM/LAREN/HARFSEN – De gemeenteraadsfracties hebben nog veel vragen over de kernvisies Wonen voor Lochem, Laren en Harfsen. Te veel om in de daarvoor geplande drie kwartier te behandelen, zo bleek maandagavond. Over twee weken gaan de fracties nogmaals met wethouder Marja Eggink én met elkaar in debat over de uitbreidingslocaties voor woningbouw in de drie kernen.

PvdA en D66 wilden liefst de beeldvormende tafel van maandag nog eens overdoen omdat ze nog met veel vragen zeiden te zitten. Bij zo’n tafel stellen de raadsleden vragen aan de wethouder en houden ze hun mening nog even voor zich. Al is dat laatste is niet altijd makkelijk, zo bleek. De meerderheid wil op maandag 3 oktober een meningsvormende tafel houden, met de mogelijkheid om in debat te gaan. Vragen stellen is dan ook nog wel mogelijk, zo de gedachte.

Status

De vragen van maandag waren inderdaad meest procedureel van aard. Zo is de status van de kernvisies is niet voor iedereen duidelijk. Uit het raadsvoorstel, waarover uiteindelijk een besluit moet worden genomen, blijkt dat het gaat om ‘thematische structuurvisie’. Na vaststelling en publicatie komen ze feitelijk in de plaats van de bestaande structuurvisie Wonen van de gemeente, met deels gewijzigde zoekgebieden en een niet-actuele inhoud.

Daarna kan het college van B&W ermee aan de slag. Want dan begint pas het ‘echte’ planologische werk. Vorige week, tijdens een inspraakronde met 42 insprekers, bleek dat veel mensen denken dat met de vaststelling van de visies alles beklonken is. Maar de uitwerking moet nog beginnen. Pas dan volgt overleg met en inspraak van omwonenden over de invulling. Maar de locatie staat dan vast.

Lange Voren

Vragen kwamen er ook over de locatie Lange Voren. Het college wil het trapveldje aldaar gebruiken voor tijdelijk huisvesting van speciale doelgroepen en zogeheten spoedzoekers. Dit kan zonder bestemmingsplanwijziging, mits de situaties niet langer dan 10 jaar blijft bestaan. De wethouder zei: “Ik wil niet over mijn graf heen regeren, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de woningbouw daar permanent te maken.”

De Lange Voren en de Hessenweg, zijn op het laatste moment toegevoegd aan de kernvisie voor Lochem. Op basis van de actualiteit en de huisvestingsopgave van de gemeente. “We wilden niet dat u de kernvisie vaststelt en dat we pas twee maanden daarna met deze twee locaties op de proppen zouden komen. Dan had u ons terecht gevraagd: ‘Wist u dat niet toen u de kernvisie aan ons voorlegde?”, aldus Marja Eggink.

Omgevingswet

Tijdens de vergadering werd benadrukt dat de locatie Lange Voren niet uit de lucht is komen vallen als zoeklocatie. Alleen het trapveldje is eigendom van de gemeente. Op alle omliggende grond werd eerder het voorkeursrecht gevestigd door de gemeente, ten teken dat het (grotere) gebied nadrukkelijk in beeld was als potentiële bouwlocatie. Voor tijdelijk woningen is geen bestemmingsplanwijziging nodig. Wel is de Omgevingswet van toepassing, maar de procedure kan dan veel sneller.

Voor de locatie Hessenweg geldt dat het deels in een Groene Ontwikkelingszone van de Provincie Gelderland ligt. Dat maakt woningbouw niet onmogelijk, maar er moet dan natuurcompensatie plaatsvinden. Alternatieve woonvormen, zoals tiny houses, zijn niet gebonden aan een locatie voor tijdelijke woningbouw. Die kunnen ook in reguliere uitbreidingsplanen worden ingepast.

Interessant was de vraag van het CDA over wat er gebeurt als de raad niet akkoord gaat met locaties in Lochem, en met name voor tijdelijke woningbouw voor speciale doelgroepen. Het antwoord van Eggink was duidelijk: “Onze opgave verandert daardoor niet. Dat betekent dat we moeten gaan kijken in kernen waar de kernvisies nog volgen, zoals Eefde en Gorssel.” Ze gaf aan dat de keuze voor Lochem voor de betrokken doelgroepen is gekozen vanwege de aanwezigheid van de meeste voorzieningen.

Laren

Wat Laren betreft kwamen de opmerkingen van sommige insprekers van vorige week nog even ter tafel. Die wezen erop dat de zoeklocaties in handen zijn van investeerders of ontwikkelaars en dat de gemeente, vanwege de mogelijke kosten, beter kan uitkijken naar alternatieve plekken. De wethouder is het daar niet mee eens. Volgens haar zijn het de meest logische uitbreidingslocaties aan de rand van het dorp.

Overigens werd ook gevraagd wat het college gaat doen met de vele inspraakreacties. Het antwoord luide dat de inspraak is gericht op het raadsvoorstel over de kernvisies en dus is aan de raad wat ermee wordt gedaan.

Lees HIER het verslag van de inspraakavond van 13 september…