Nieuw plan zonnepark Bekenschot Barchem op komst

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

BARCHEM/LOCHEM – Het dossier van zonnepark Bekenschot Barchem kan nog niet worden gesloten. Initiatiefnemer TP Solar heeft het Lochemse college van B&W laten weten met een aangepast plan te zullen komen. De Barchemse belangenvereniging Hobama, die in het leven werd geroepen om het verzet tegen Bekenschot te bundelen, noemt de hernieuwde poging ‘een slag in het gezicht’ en stuurde een brief op poten naar de gemeenteraad.

De raad kreeg een memo van het college waarin het voornemen van TP Solar wordt benoemd. Hierin is te lezen dat een zogeheten gespreksbegeleidingtraject, waardoor werd gepoogd de initiatiefnemers en om- en aanwonenden dichter bij elkaar te brengen als mislukt moet worden beschouwd. Herstel van de dialoog, was de doelstelling. Dat doel werd niet bereikt, aldus het college. De betrokkenen hebben afgesproken dat de inhoud van de gevoerde gesprekken geheim blijft.

In gesprek

Het college heeft TP Solar geadviseerd om voor indiening van een nieuwe versie van het plan alsnog met de omwonenden in gesprek te gaan. Indiening kan nog binnen de lopende aanvraag voor een omgevingsvergunning plaatsvinden. Omdat de eerste indiening plaatsvond in het voorjaar van 2020, wordt de aanvraag getoetst aan het toen geldende beleidskader voor zonne-energie. Een nieuw beleidskader voor zon en wind is er nog niet. Op dit moment worden geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

De raad verwees in 2020 een voorstel om een ontwerpverklaring van geen bedenking voor Bekenschothet terug naar het college. Voornaamste aanleidingen waren het verzet uit de omgeving van het beoogde zonnepark en de invloed op de Groene Ontwikkelingszone. Het terrein maakt deel uit van een ecologische verbindingszone en is een schakel tussen de natuurgebieden Stelkampsveld en Hagenbeek. Eerder gaf TP Solar aan bereid te zijn een brede ‘corridor’ te creëren om die zone in stand te houden.

Beoordeling

Als TP Solar een aangepast plan indient, start het beoordelingstraject. Het college is verplicht dit te doen. Bij de inhoudelijke toets zal de nadruk liggen op de onderdelen participatie en natuurontwikkeling. Ook wordt de provincie om advies gevraagd. B&W achten het onwaarschijnlijk dat er nog binnen de huidige raadsperiode een nieuw raadsvoorstel komt. Op 16 maart zijn er verkiezingen en daarna treden een nieuwe raad en college aan.

Reactie Hobama

In de brief aan de raadsleden geeft Hobama aan het op een aantal onderdelen niet eens te zijn met het memo van het college. Maar de vereniging doet vooral een beroep op de raad om het nieuwe plan te stoppen of tenminste in de ijskast te zetten totdat er een nieuw beleidskader ligt.

Hobama vindt dat de verhoudingen tussen de partijen die deelnamen aan het gespreksbegeleidingstraject niet zodanig slecht was als het college de raad voorspiegelt. Voorzitter Hans Siemes omschrijft het als ‘een zakelijk verschil van opvatting’ en herkent zich niet in de kwalificatie ‘gespannen situatie’ van het college. Dat de standpunten niet nader tot elkaar kwamen wordt wel beaamd.

Verkeerde locatie

Hobama constateert dat de ontwikkelaars hun commerciële doel handhaven. ‘We hebben hen niet kunnen overtuigen van onze opvatting dat een grootschalig zonnepark van 16 hectare op Bekenschot een fundamenteel verkeerde locatie is’, zo is te lezen in de brief.

Naast de ecologische overwegingen wijst Hobama erop dat de provincie heeft aangegeven dat eerder ingediende plan niet aan de eisen voldeed, dat er geen draagvlak onder omwonenden is en dat het oorspronkelijke plan niet aan de voorwaarden uit het gemeentelijke beleidskader voldeed. Dat zijn precies de redenen waarom TP Solar met een aangepast plan wil komen. De inhoud daarvan is nog niet bekend.

Open vizier

Hobama heeft de initiatiefnemer laten weten dat het met open vizier wil kijken naar het nieuwe plan. De vereniging met 140 leden vindt dat de gemeente uiteindelijk (ook) moet toetsen op draagvlak en participatie. Dat staat, samen met landschappelijke inpassing, inderdaad in het uit 2018 stammende beleidskader dat het college van toepassing wil maken op Bekenschot. Hobama vindt dat niet in orde omdat het incompleet en achterhaald zou zijn. Het zou onder meer te veel ruimte aan projectontwikkelaars laten. De raad wordt uitgedaagd om het nieuwe plan, zo dat er komt, bij voorbaat te verwerpen.