Natuurbegraafplaats Kalenberg nu op bordje van Raad van State

0
Het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag (bron: raadvanstate.nl)

BARCHEM – De stichting Red de Kalenberg, die zich verzet tegen de komst van een natuurbegraafplaats in het bos bij Barchem, is naar de Raad van State gestapt. Het beroep richt zich op het besluit van de Lochemse gemeenteraad, dat eerder akkoord ging met het bestemmingsplan. De Stichting Beheer Landgoed Kalenberg wil op een perceel van 3 hectare een bosbegraafplaats beginnen.

Door Henri Bruntink

De Stichting Red de Kalenberg verzet zich hiertegen namens sympathisanten tegen het besluit dat op 26 april door de gemeenteraad werd aangenomen met 19 tegen 4 stemmen. Het beroepschrift is mede ingediend met de Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl dat zich landelijk verzet tegen begraven in de natuur.

Procedure

De overgrote meerderheid van de gemeenteraad was van mening dat er weinig was aan te merken op de gevoerde planologische procedure. De Raad van State toetst in de regel juist die procedure. De tegenstanders brengen onder meer in dat er onvoldoende is gecommuniceerd waardoor veel mensen pas weet kregen van de plannen toen het ontwerp-bestemmingsplan al ter inzage had gelegen en het niet meer mogelijk was om zienswijzen in te dienen.

In het beroepschrift van de Stichting Red de Kalenberg worden naast eerder geuite bezwaren als gebrek aan draagvlak, eeuwige grafrust en schade aan natuur en landschap ook een tweetal vermeende procedurele tekortkomingen aangekaart. De gemeente zou in de publicatie over het vastgestelde bestemmingsplan ten onrechte hebben geschreven dat daartegen alleen belanghebbenden in beroep zouden kunnen gaan die eerder een zienswijze indienden. De stichting wijst op een uitspraak van de Raad van State waaruit zou blijken dat ook anderen tegen het besluit in beroep kunnen gaan.

Wet lijkbezorging

In het raadsbesluit van april heeft de raad ook de op grond van de Wet op de lijkbezorging verplichte aanwijzing als bijzondere begraafplaats vastgesteld. Die wet kent een bepaling dat belanghebbenden tegen zo’n aanwijzing in beroep kunnen gaan bij de provincie. De openbare bekendmaking van begin mei had alleen betrekking op het bestemmingsplan. De aanwijzing op grond van de Wet op de lijkbezorging is volgens de stichting niet openbaar gemaakt, waardoor ook niet is gewezen op de beroepsmogelijkheid.

Geen voorziening

Het is nog onbekend wanneer de Afdeling Bestuursrechtspraak de zaak behandelt en een uitspraak doet maar daar gaat in de regel veel tijd overheen. Omdat de Stichting Red de Kalenberg geen voorlopige voorziening vraagt bij de rechtbank, zouden de voorbereidingen voor het natuurbegraven van start kunnen gaan. Voorzitter Derk Jan Verstand van de Stichting Beheer Landgoed Kalenberg zei eerder tegen LochemsNieuws de ontwikkelingen af te wachten. Er moeten nog diverse investeringen worden gedaan voordat daadwerkelijk met begraven kan worden begonnen. “We hebben al veel geïnvesteerd en willen nu eerst meer zekerheid dat we ook echt kunnen beginnen”, zo liet hij in april weten.