Aangepast plan Natuurbegraven Kalenberg Barchem ter inzage

1
Een gedeelte van het terrein op de Kalenberg (eigen foto)

BARCHEM/LOCHEM – Het aangepaste bestemmingsplan Natuurbegraven Kalenberg Barchem ligt momenteel ter inzage. Een eerdere versie werd door de Raad van State terugverwezen naar de gemeente Lochem. De Kroon vond twee onderdelen juridisch niet in de haak. Op die punten is het plan nu tekstueel aangepast. Bovendien is de omvang van het plangebied verkleind van 3 naar 2,7 hectare.

Na de uitspraak van de Raad van State, van begin dit jaar, claimden zowel de initiatiefnemer Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg (SBLK) als de in de Stichting Red de Kalenberg verenigde tegenstanders de (morele) overwinning. SBLK vond en vindt dat dat de argumenten van de tegenstanders nagenoeg allemaal zijn afgewezen door de Raad van State. Daarbij ging het onder meer over de gevoerde procedure, het draagvlak en de behoefte.

Strijdbijl

Red de Kalenberg haalde na de uitspraak, naar eigen zeggen, opgelucht adem. SBKL kondigde al snel aan door te gaan. De tegenstanders lieten toen weten de strijdbijl weer op te graven als dat nodig mocht zijn. Zo ver is het nu, want het aangepaste plan ligt tot en met 8 november ter inzage.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de initiatiefnemer heeft gevraagd het plan aan te passen zodat recht wordt gedaan aan de opmerkingen van de Raad van State. De gemeente omschrijft de aanpassingen zelf als volgt:

1. De gronden die deel uit maken van het ‘Verkenningsgebied bijzondere voorwaarden natuurbegraven Gelders natuurnetwerk’ zijn buiten de gronden met de aanduiding ‘specifieke vorm van bos – natuurbegraafplaats’ gehouden en het maximum aantal natuurgraven in het resterende gebied is evenredig verminderd (van 750 naar 675). 

2. De uitzonderingen op het verbod om zonder vergunning bomen te kappen voor werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling en het beheer van de natuurbegraafplaats, is geschrapt uit artikel 3.4.2, onder e, van de regels.

Omvang

De aanpassing van de omvang moet ervoor zorgen dat het plan voldoet aan de regels van de Omgevingsverordening van de provincie. Er was aanvankelijk veel te doen om een lastig te hanteren regel dat onaangeroerde oude bosbodem ongemoeid moet blijven. Die regel is inmiddels uit de provinciale verordening geschrapt, maar vreemd genoeg niet voor het gehele plangebied op de Kalenberg. Voor 0,3 hectare bleef die regel intact. Dat was voor SBLK aanleiding om dat deel uit te sluiten. Vaststellen en aantonen of het om onaangeroerde grond gaat is erg lastig.

Voor de Stichting Red de Kalenberg is de hernieuwde poging om de natuurbegraafplaats te realiseren aanleiding om de tegenstanders te mobiliseren en bij de gemeente bezwaar te maken. In een persbericht noemt de stichting het volstrekt onbegrijpelijk dat het college van B&W van Lochem het plan opnieuw in procedure brengt. Ook wordt geclaimd dat de tegenstanders het oorspronkelijke plan ‘met succes van tafel kregen’. Dat gebeurde weliswaar op initiatief van Red de Kalenberg, maar niet op basis van de door de stichting ingebrachte argumenten zo blijkt uit de uitspraak.

Bedreiging

In het persbericht wordt gewezen op het ‘oude waardevolle bos en het compacte recreatiegebied vlak bij de kern van Barchem. De tegenstanders beschouwen de plannen als een bedreiging voor het ‘waardevolle natuurgebied dat intensief wordt gebruikt door wandelaars en mountainbikers’. De stichting verzet zich tegen het woord ‘herstel’ ten opzichte van het eerdere plan. ‘Schaamteloos wordt voorbijgegaan aan grove fouten die toen zijn gemaakt.’

De eigenaar van de grond wil natuurbegraven mogelijk maken om de kosten van het beheer en onderhoud van het landgoed te dekken. Volgens Red de Kalenberg is er sinds het ontstaan van het plan in 2014 een andere kijk op natuurbeheer ontstaan, met nadruk op behoud van natuurwaarden en versterking van de biodiversiteit. De gemeente krijgt ervan langs omdat het enerzijds allerlei acties ter vergroening promoot maar anderzijds ‘een prachtig stukje natuur kapot maakt’.

Argumenten

De stichting zegt niet te schromen nogmaals de gang naar de Raad van State te maken als dat nodig is. Afgaande op het persbericht willen de tegenstanders dit doen op basis van nagenoeg dezelfde argumenten als bij de eerste poging. Die zouden nog steeds geldig zijn. Mensen die tegen het plan zijn worden opgeroepen om een zienswijze kenbaar te maken bij de gemeente Dit kan tijdens de periode dat het aangepaste plan ter inzage ligt, dus tot en met 8 november.

Voorzitter Derk Jan Verstand van de Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg reageert op het persbericht van Red de Kalenberg door te zeggen: “Het persbericht bevat veel emotie. De feiten liggen anders. Van de 14 door de tegenstanders aangevoerde argumenten hebben 13 het niet gehaald bij de Raad van State.” Hij vertrouwt erop dat de bezwaren van de Raad van State in de nieuwe versie zijn weggenomen en dat de tegenstanders niet met dezelfde argumenten zullen slagen.

Tijd en geld

Verstand betreurt het dat de procedure opnieuw moet, met alle tijdsverlies en kosten van dien. De gemeente Lochem heeft acht maanden gedaan over slechts kleine aanpassingen. “De Raad van State had de kleine juridische aanpassingen ook zelf kunnen doen. Die bevoegdheid hebben ze. Kennelijk vond men het gemakkelijker om dat werk over te laten aan de gemeente. Dat kost ons tijd en geld en dat is teleurstellend”, aldus de voorzitter van SBLK.

1 REACTIE

Comments are closed.