Lochem houdt na dit jaar (vermoedelijk) meer geld over

0
(bron: pixabay.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem moet over 2018 een flinke greep in de reserves doen om de begroting sluitend te krijgen. Het gaat om bijna 1,2 miljoen euro. Voor de jaren 2019 tot en met 2022 zien de ramingen er een stuk beter uit. Dan hoopt de gemeente tussen de 1.8 en 3,8 miljoen over te houden. Er zitten echter nog onzekerheden in de ramingen.

Kaderbrief
Dit blijkt uit de donderdag gepresenteerde Kaderbrief. Die heet in andere jaren de Kadernota en is de voorloper op de meerjarenbegroting die in het najaar wordt vastgesteld. Het nieuwe college, dat na de verkiezingen van maart aantrad, is echter nog maar één keer bij elkaar geweest en kon dus nog geen uitgebreide nota produceren.

Tegelijk met Kaderbrief is de jaarrekening over 2017 prijsgegeven. Die laat een overschot zien van 5,6 miljoen euro. Dat is niet zozeer het gevolg van zuinigheid maar een (verplichte) winstneming op de grondexploitatie. Dat maakt ongeveer de helft van het begrotingsoverschot uit. Verder bleef 1,6 miljoen ‘over’ van zaken die wel waren begroot maar niet in 2017 zijn afgerond. Dat bedrag is doorgeschoven naar dit jaar.

Lasten gelijk
De lokale lasten bleven in 2017 ongeveer gelijk. De gemeente kan qua riool- en afvalstoffenheffing ook de vergelijking met de meeste andere gemeenten doorstaan. Lochem gaf 25 euro per inwoner terug uit de reserve ‘afval’.

Uitvoering
In de Kaderbrief wordt vooruitgeblikt naar de komende jaren. Het nieuwe college van GB, GroenLinks en VVD werkt nog aan een collegeprogramma maar gaat geen gekke dingen doen. Een sluitende begroting voor 2019 is het eerste doel. Wethouder Bert Groot Wesseldijk, die financiën in zijn portefeuille had en heeft, zegt: ,,Via het coalitieakkoord hebben we al aangegeven dat we het beleid niet overhoop gaan gooien of opnieuw formuleren maar eerst zorgen dat het bestaande beleid goed wordt uitgevoerd.”

Onzekerheid
In de doorkijk naar de komende jaren zit een flinke brok onzekerheid. Gemeenten krijgen via het Interbestuurlijke Programma (IPB) een aantal opdrachten die door alle overheden samen moeten worden gedragen. Dan gaat het om prioriteiten als klimaat, toekomstbestendig wonen, regionale economie en vitaal platteland. Wat er  precies aan extra taken op de gemeente afkomt en welke financiële vergoeding van het Rijk daar tegenover staat is nog niet bekend. Het gaat de gemeente zelf hoe dan ook geld kosten.

De gemeenteraad houdt op 11 juni informatiemarkten in Lochem en Gorssel waar inwoners hun ideeën voor 2019 kunnen bespreken. De Kaderbrief wordt op 2 en 9 juli behandeld door de raad.

De Kaderbrief is integraal te lezen op de website van de gemeente Lochem.

LochemsNieuws komt zo snel mogelijk met enkele interessante details uit de Kaderbrief.