Lochem 3.0 werkt zichzelf én de VVV in de nesten

0
Lochem 3.0 langs de meetlat

LOCHEM – Lochem 3.0 heeft zichzelf in ernstige problemen gebracht door niet de vorig jaar al door de gemeenteraad geëiste onafhankelijke Raad van Toezicht op te tuigen. Daardoor vervalt feitelijk het recht op subsidie voor de organisatie voor recreatie en toerisme, waar ook de VVV onder valt. De VVV heeft inmiddels laten weten met dreigende liquiditeitsproblemen te kampen.

Opsplitsen
De vereniging meldde zich bij de gemeente omdat het er door het in gebreke blijven van Lochem 3.0 op lijkt dat er geen sprake kan zijn van subsidiëring over 2018. Volgens wethouder Ingrid de Pagter kwamen de betrokkenen zelf met het voorstel om de subsidie van 90.000 euro die Lochem 3.0 krijgt op te splitsen in twee delen. Daardoor wordt het mogelijk dat de VVV wel geld krijgt en Lochem 3.0 niet. Het gaat om 2 gelijke delen van 45.000 euro. De VVV heeft dit bedrag nodig voor de salarissen van medewerkers.

VVV overeind houden
Het overeind houden van de VVV als Lochem 3.0 omvalt of dreigt om te vallen is al langer een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad, dus het idee van de splitsing van de geldstromen lijkt kans van slagen te hebben. Onduidelijk is nog hoe dit procedureel moet. De VVV moet vermoedelijk een aparte subsidie-aanvraag moeten doen.

Consequenties
Lochem 3.0 was maandagavond (12/2) opnieuw onderwerp van discussie door een motie van Gemeente Belangen (GB) en D66. Daarin werd het college opgeroepen duidelijkheid te scheppen over de consequenties van het niet inrichten van een Raad van Toezicht (RvT) door Lochem 3.0. In de motie werd andermaal opgeroepen om ervoor te zorgen dat de positie van de VVV wordt veiliggesteld.

Code rood
Indiener Annie Visschers (GB) sprak met enige hoon over de verklaring van voorzitter Bart van Alten dat een decemberdag met code rood roet in het eten had gegooid en dat de RvT er anders was geweest. ,,Er zijn sinds de start van Lochem 3.0 754 werkdagen en 11 dagen met code rood verstreken”, zo rekende Visschers uit.

Voorwaarden
Wethouder De Pagter vertelde vervolgens over de mogelijke splitsing van de subsidie over 2018. Wat de gevolgen zijn voor de al uitgekeerde bijdrage van 90 mille over 2017 is nog niet duidelijk. Feitelijk kan die subsidie niet definitief worden vastgesteld omdat niet aan de door de raad gestelde voorwaarden is voldaan.

Rekensom
De wethouder maakte een rekensom over 2017 waarbij ze duidelijk probeerde te maken wat het ontbreken van een Raad van Toezicht ‘moet kosten’. Als de VVV buiten schot blijft gaat het om 45 mille voor Lochem 3.0. Daarvan gaat 25.000 euro op aan huur, terwijl 20.000 euro nodig was voor verrichte werkzaamheden, zoals diverse activiteiten en promotie.

Geen recht
Erik-Jan de Haan van de VVD wees erop dat de rekensom niet gemaakt hoeft te worden en dat Lochem 3.0 op basis van de gemaakte afspraken geen recht heeft op het subsidiebedrag over 2017.

Verantwoording
De wethouder gaf aan de organisatie is opgedragen om de subsidieverantwoording uiterlijk 31 maart aan te dragen en niet pas op 31 juni zoals eerder in de planning zat. Omdat er achter de schermen dus nog van alles speelt trok Annie Visschers de GB-D66-motie in.

Motie van vertwijfeling
De VVD vroeg daarop schorsing en kwam even later met een zogeheten motie van vertwijfeling. Daarin wordt het college opgedragen om de gestelde voorwaarden keihard te handhaven en het over 2017 uitgekeerde bedrag terug te vorderen. De wethouder ontraadde die motie omdat het terughalen van geld waarvoor al zaken zijn geleverd zou neerkomen op onbehoorlijk bestuur.

Onhandig
Haverkort vindt het juist van onbehoorlijk bestuur getuigen als de gestelde voorwaarden níét worden gehandhaafd. ,,Dit is onvoorstelbaar onhandig van Lochem 3.0. Dat mag niet voor rekening van de belastingbetaler komen”, aldus de VVD-voorman.

Elke euro terug
Hamp Harmsen zei namens D66 dat hij het in principe eens is met de VVD-opvatting maar dat de raad de wethouder niet met een onmogelijke opdracht moet opzadelen. Hij pleitte ervoor ‘geen paniekvoetbal te spelen’. Het CDA sloot zich daarbij aan. Na een door GB gevraagde schorsing kwam de wethouder met de toezegging dat alles in het werk wordt gesteld om elke teveel betaalde euro terug te halen.

Motie verworpen
De VVD bracht de motie desondanks in stemming en deze werd verworpen met 9 tegen 12 stemmen. Fractievoorzitter Marja Eggink van GB onthield zich van stemming omdat zij bestuurslid is van de VVV.