Inwoners Gorssel aan ‘t woord over accommodaties

0

GORSSEL – De inwoners van Gorssel – en vooral gebruikers van sport- en welzijnsaccommodaties – komen in februari aan het woord over een aantal varianten voor het behoud van plaatselijke voorzieningen. Er komen 3 varianten op tafel. Een plaatselijke werkgroep en de gemeente willen per scenario graag de voors en tegens horen.

De werkgroep is al 1,5 jaar aan het werk en is nagenoeg klaar met het voorbereiding. Er ligt een rapport waarin negen varianten zijn doorgerekend. Om het overzichtelijk te houden worden er 3 gepresenteerd. Dit gebeurt tijdens bijeenkomsten van de betrokken organisaties en verenigingen. Deze richten zich op de eigen leden. De bijeenkomsten van de Dorpsraad Gorssel zijn toegankelijk voor alle inwoners.

Werkgroep

In de werkgroep Gorsselse Accommodaties (GA!) zijn de volgende organisatie vertegenwoordigd:
– Vullerschool
– Stichting Gorsselse Zwembaden
– Stichting Trefpunt
– VV Gorssel
– Tennisclub Gorssel
– Protestantse Gemeente
– Dorpsraad
– Gemeente Lochem
– Stichting Poolster (bovenschoolse directie)

Eerder kwam een veel kleinere groep onder leiding van de Stichting Trefpunt met een ambitieus plan voor bundeling van nagenoeg alle accommodaties, inclusief buitensporten, te bundelen op één nieuwe locatie aan de rand van het dorp. Hierover ontstond veel commotie, mede omdat niet iedereen zich gehoord voelde.

Drie varianten

Toen werd besloten een bredere werkgroep samen te stellen. Deze komt nu met drie varianten op de proppen, waarover men graag de meningen vanuit het dorp wil horen. Het is niet de bedoeling dat er gestemd gaat worden over de varianten, maar dat alle argumenten worden gehoord.

Varianten in ‘t kort

1. Dit is de minimumvariant met school en gymzaal, plus 300 m2 voor maatschappelijk gebruik. Met een nieuw kleiner zwembad en renovatie van de accommodaties voor voetbal en tennis. Deze variant is betaalbaar en inpasbaar op de huidige locaties. Het nadeel is dat er niet voor alle huidige sporthal-activiteiten plek is
.
2. Dit is de variant waarbij de sporthal van het Trefpunt wordt gerenoveerd, met een nieuwe school met een multifunctionele extra zaalruimte. Voor de buitensport geldt hetzelfde als bij variant 1. Deze variant biedt ruimte voor alle bestaande activiteiten en voorzieningen op bestaande locaties. De langjarige exploitatie is een aandachtspunt.

3. Dit is de variant die uitgaat van één nieuwe accommodatie voor alle maatschappelijke functies onder één dak op één locatie aan de rand van de kern Gorssel én nieuwe velden voor buitensporten. Een efficiënter gebruik van ruimte en optimalere samenwerking van organisaties is hierbij mogelijk. Keerzijde is dat deze variant het minst betaalbaar is.

Alles nieuw

De laatste variant komt overeen met het plan waarover eerder commotie ontstond, maar gehoopt wordt dat de grootste emotie nu is verdwenen door meer uitleg. Met name de Stichting Trefpunt ziet voordelen van complete nieuwbouw/aanleg van alle voorzieningen op één plek. Voordelen zijn dat duurzaam kan worden gebouwd en dat zaken als horeca, kleedkamers en vrijwilligers kunnen worden gedeeld.

Nadeel is dat alles – vanwege het ruimtebeslag – naar de rand van het dorp moet. Dat is voor met name de school en ouderen die gebruik maken van ‘t Trefpunt niet gunstig. De werkgroep geeft bij deze variant overigens ook zelf al aan dat het de in financiële zin de minst haalbare optie is.

Eisen

De eerste variant zorgt ervoor dat de gemeente Lochem voldoet aan de eisen die worden gesteld aan goede onderwijsvoorzieningen, inclusief een gymzaal. De 300 meter voor maatschappelijk gebruik geeft Stichting Trefpunt minder armslag om activiteiten te ontplooien. En de ruimte voor indoorsporten wordt zeer beperkt.

In de tweede variant blijft een sporthal gehandhaafd en kunnen bijvoorbeeld ook zaalvoetballers en -hockeyers uit de voeten. Dat geldt ook voor grotere binnenactiviteiten en commerciële verhuur zoals al in ‘t Trefpunt gebeurt. De huidige sporthal kan technisch nog wel even mee, zeker als aan verduurzaming wordt gedaan.

Boskoele

Zwembad De Boskoele zal in welke nieuwe vorm dan ook kleiner zijn dan nu. Dat kan gezien de bezettingsgraad ook gemakkelijk, zo constateert de werkgroep. Het bad is nu erg kostenintensief en de levensduur loopt ten einde. En ook de tennisvereniging kan toe met een wat kleinere accommodatie, met bijvoorbeeld vijf in plaats van zeven banen.

De werkgroep spreekt bewust niet over specifieke locaties om de discussie open te houden. Er zijn veel mogelijkheden en wensen. Zo heeft de Vullerschool aangegeven graag op de huidige plek – centraal in het dorp – te willen blijven.

Woningbouw

Omdat er meerdere locaties in het geding zijn is er, bijvoorbeeld door woningbouw op die plekken, geld is te verdienen met de herbestemming. Geld dat mogelijk kan worden ingezet bij de noodzakelijke investeringen. Woningbouw op de plek van de huidige buitensportvoorzieningen ligt echter niet voor de hand omdat deze buiten de bebouwde kom liggen, waar planologische beperkingen gelden.

Als het gaat om de financiën moet er nog wel wat water door de IJssel. Wethouder Bert Groot Wesseldijk is zowel lid van de werkgroep als wethouder van financiën. In de begroting van de gemeente is wel geld gereserveerd voor investeringen en groot onderhoud van Gorsselse accommodaties. Maar de meer ambitieuze plannen vereisen veel administratieve creativiteit.

Commerciële gebruikers

Met een aantal commerciële gebruikers van ‘t Trefpunt wordt nog apart gepraat. Daarbij komt aan de orde of zij een rol voor zichzelf zien weggelegd bij de genoemde varianten. Ook dit speelt een rol bij de toekomstige exploitatie. Bovendien zijn het zaken die het dorp liefst wil behouden, zoals: fitnesscentrum, Buitenschoolse Opvang/Kinderopvang, dierenartsenpraktijk en yogalessen.

De Brink, een gebouw van de Protestantse Gemeente, is buiten beschouwing gelaten. Ook daar worden sociaal-culturele activiteiten ontplooit. De accommodatie wordt volledig benut en zowel de kerkvoogden als de gebruikers willen graag op hun supercentrale plek blijven.

Uitnodiging

Inwoners van Gorssel  krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de informatieve bijeenkomsten en kunnen zich ook aanmelden via www.gorsselseaccommodaties.nl. Op deze website is ook al veel informatie te vinden.

Het college van burgemeester en wethouders doet op basis van de presentatie van de Werkgroep Gorsselse Accommodaties érn de feedback van inwoners een voorstel aan de gemeenteraad. De volledige rapportage van alle varianten ligt ter inzage op het gemeentehuis te Lochem en bij het gemeenteloket in Den Oldenhof.