Ingezonden brief over plan Klein Dochterense Schooldijk 4

7
Het perceel Klein Dochterense Schooldijk 4

LOCHEM – LochemsNieuws ontving een ingezonden brief van omwonenden van de Klein Dochterense Schooldijk 4. De gemeenteraad neemt maandagavond (14/1) een besluit over het bestemmingsplan dat een aantal recreatie-eenheden op het perceel mogelijk maakt, dan wel legaliseert.

Hieronder de integrale tekst van de ingezonden brief. De redactie heeft deze slechts voorzien van enkele lees- en alineatekens ten behoeve van de leesbaarheid.

Ingezonden brief:

Op 14 januari neemt de gemeenteraad van Lochem een besluit over de omstreden plannen om grootschalige recreatie mogelijk te maken in Klein Dochteren aan de Klein Dochterense Schooldijk. Om dat mogelijk te maken heeft de indiener, (J.A. Kuijper, ex-VVD raadslid), een bestemmingsplanwijziging ingediend van wonen naar werken.

De omwonenden ondervinden echter al sinds 2016 ernstige en aantoonbare overlast van onder meer rook veroorzaakt door de kleinschaliger exploitatie van enkele bijzondere B&B’s, nog steeds niet volgens de regelgeving en dus illegaal! Omroep Gelderland en de Stentor hebben daar ook over bericht.

De veroorzaker van de overlast geeft geen gehoor. Na een publiek excuus over de overlast tijdens een zitting van de bezwarencommissie gaat de ondernemer na twee maanden weer roken en stoken, wat weer resulteert in ernstige overlast.

Bij de rechter is ook vastgesteld dat er geen bezwaar is om een B&B te voeren volgens het huidige bestemmingsplan, volgens de geldende planregels. Het college is  vanaf de eerste meldingen van overlast in mei 2016 op een dwaalkoers geweest. Zij heeft na constatering van de illegale activiteiten een begunstigerstermijn van een periode van 4 maanden
gegeven.  De rechter was er echter voor nodig omdat van 4 maanden naar een periode van 3 dagen terug te brengen.

Ook heeft de rechter uitspraken gedaan over onder meer de onthouding van handhaving en het niet uitvoeren van de planregels door het college. De uitspraken van de rechter zijn overgenomen door de bezwarencommissie.  Een tweede zitting van de bezwarencommissie was er voor nodig om het college te houden aan de uitspraken van de rechter die nog
steeds niet zijn uitgevoerd en waarbij de bezwarencommissie constateert dat het college handelt in strijd met de Wet. En dat doet het nog steeds.

Nu is de gemeenteraad aan zet. Op basis van een rammelende bestemmingsplanwijziging waarbij ook nog eens valide en onderbouwde bezwaren van reclamanten terzijde worden geschoven zal zij een besluit moeten nemen.

Op de zienswijzen van omwonenden wordt door het college niet inhoudelijk ingegaan. Er is sprake van onderbouwde bezwaren. Er is sprake van aantoonbare overlast in de praktijk. Er wordt door het college geen rekening gehouden met die aantoonbare overlast, veroorzaakt door de huidige exploitatie welke niet volgens de planregels en bestemmingsplan geschiedt!

In het voorgestelde bestemmingsplan gaat zij nu zelfs uit van 8 recreatieappartementen, een verviervoudiging van de huidige overlastgevende B&B’s!! Het College komt slechts met berekeningen, modellen en theorie over overlast terwijl de aantoonbare overlast in de praktijk de theorie heeft achterhaald! Daarnaast wordt de Raad door de wethouder, (Groot Wesseldijk) ook nog eens met halve waarheden geïnformeerd over handhaving, aanpassingen in bestemmingplannen en het Activiteitenbesluit!

Wanneer dit bestemmingsplan van wonen naar werken wordt goedgekeurd door de gemeenteraad dan is ook de APV verordening niet meer van toepassing. Dan valt het perceel aan de Klein Dochterense Schooldijk onder het Activiteitenbesluit. Daarmee wordt handhaving op rook-overlastgevende activiteiten ook onmogelijk omdat stookinstallaties wel onder de APV vallen maar niet onder het Activiteitenbesluit.

Terechte zorgen voor omwonenden die bij het doorgaan van het plan vrezen straks veel  meer overlast te gaan ervaren en geen veilige woonomgeving meer hebben als gevolg van ernstig rook en stookoverlast.

Het College is niet in staat gebleken om tot op heden de juiste rechtvaardige afwegingen te kunnen maken. Daarvoor was blijkbaar steeds de rechter of de bezwarencommissie nodig.
De omwonenden vestigen nu hun hoop op de leden van de gemeenteraad om die rechtvaardige afweging wél te doen.

Omwonenden Klein Dochterense Schooldijk 4

Disclaimer:
Plaatsing van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie van LochemsNieuws instemt met de inhoud of strekking. Een ingezonden brief wordt slechts beoordeeld op grond van criteria zoals de algemeen geldende fatsoensregels en privacyregels. LochemsNieuws is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de tekst.

7 REACTIES

  1. Blijkbaar zeggen dwangsommen en rechterlijke uitspraken niet zoveel in Lochem. In plaats van handhaven wordt een voormalig (VVD)raadslid alle ruimte gegeven om er onder uit te komen? Dát moeten anderen eens doen. Is dit wat ze noemen ‘vriendjespolitiek’?

  2. Afgaande op de eerdere berichtgevingen en uitspraken over deze love bubbels lijkt het voor de gemeente en college van B&W meer op een gevalletje van liever wegkijken dan op handhaven. Waarom?

  3. Sterk staaltje gemeentepolitiek. O nee, toch niet…!
    GB gaat weer eens van links naar rechts.

  4. Wat een gevoel van ‘voortrekken’ en ‘vriendjespolitiek’. Moeten de ‘gewone’ en kennelijk in sommige ogen ‘simpele’ burgers dit soort praktijken doen. DEnk je dat wij een groot gastenhuis in de tuin mogen zetten zonder vergunning?! Handhaving neemt het niet zo nauw of is onze burgemeester bang voor mensen als Kuijper. Lijkt of er angst in onze politieke mensen in Lochem is voor mensen als Kuijper. Met geld en macht heb je hier kennelijk genoeg om onder de radar van de wet en regels van lochem te kunnen hangen.

Comments are closed.