Gemeenteraad haalt veel ideeën op bij inwoners

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/ALMEN – De gemeenteraad deed een paar weken geleden een oproep aan inwoners en organisaties om met ideeën te komen. Als die zinvol zijn, en betaalbaar, maken ze kans om opgenomen te worden in de Kadernota. Dat is de voorloper van de begroting voor volgend jaar. De oproep leverde 29 ideeën op.

Vijf daarvan werden dinsdagavond door de indieners toegelicht. Het accent lag daarbij nogal zwaar op Almen. Drie van de vijf insprekers komen daar vandaan. Het ging onder meer over de zorgcoördinator, verkeersveiligheid en een bestemming van de huidige brandweerkazerne die op termijn vrij komt.

Welzijn

Directeur Bram Buitink sprak in namens de Stichting Welzijn Lochem (SWL). Hij vroeg aandacht voor de balans tussen investeringen in preventie enerzijds en de kosten van zorg en hulpverlening anderzijds. Hoewel het in Lochem nog meevalt rijzen de kosten voor Jeugdzorg in veel gemeenten de pan uit.

Buitink vermoedt een verband tussen bezuiniging op preventie en stijgende kosten. Hij deed een klemmend beroep op de gemeenteraad om de preventiebudgetten de komende jaren minimaal op het huidige niveau te houden. In de discussie met raadsleden kwam naar voren dat SWL met wat extra investeringen nog kansen ziet om kosten te besparen.

Mantelzorgers

Zo zou uitbreiding van de professionele ondersteuning van mantelzorgers zeer welkom zijn. Hiervoor is nu 40 uur beschikbaar. Dat betekent dat er voor elke van de 800 mantelzorgers die in beeld zijn bij SWL precies 2 uur per jaar aan ondersteuning beschikbaar is. Dankzij vrijwilligers kan er meer soelaas worden geboden. Omdat die vrijwilligers ook aangestuurd moeten worden zou SWL graag 24 uur extra professionele begeleiding per week willen inzetten.

Verder wordt gedacht aan een echtscheidingsloket, Elders in den lande bewijzen zulke voorzieningen al goede diensten. Buitink: “De scheiding zelf hoef je niet te voorkomen maar wat daarna vaak gebeurt is in veel gevallen heel voorspelbaar. Vroegtijdige begeleiding kan met name schuldenproblematiek voorkomen.” inwoners met problematische schulden vormen een aanzienlijke kostenpost voor de gemeente.

Zorgcoördinator Almen

Ali Brinkman sprak namens de Vereniging Zorg & Welzijn Almen (VZWA). Zij wees erop dat de zorgcoördinator, die nu 3 jaar actief is in Almen, een succes is. Met name ouderen zijn erg blij met een vast aanspreekpunt voor al hun (zorg)vragen. Omdat de vergrijzing de komende jaren nog toeneemt wordt de zorgcoördinator alleen maar belangrijker, zo denkt de VZWA.

De coördinator in Almen begon als een pilot voor de gemeente en het concept wordt inmiddels uitgerold naar andere kernen. Omdat de pilot in Almen is gestopt valt ook de financiering door de gemeente weg. Dat zorgt dit jaar al voor een tekort van 6000 euro op de begroting. Ali Brinkman deed een beroep op de raadsfracties om een duit in het zakje te blijven doen. Ze gaf aan dat de zorgcoördinator vermoedelijk al veel gemeenschapsgeld heeft bespaart omdat ze er in veel gevallen in slaagt om particuliere hulp te regelen in plaats van een beroep te doen op Wmo-ondersteuning door de gemeente.

Ehzerallee

Voorzitter Gertie Tuller van de Vereniging Almens Belang (VAB) kwam een twee ideeën toelichten. De eerste betreft de Ehzerallee, tussen de bebouwde kom van Almen en Ehzerwold en Ehzerbrug. Dat laatste is een vakantiepark dat speciaal is gericht op minder-valide mensen. Mensen die daar, of in het hotel op Landgoed Ehzerwold, verblijven willen vaak graag een wandeling naar het dorp maken. Dat moet langs de openbare weg en dat is ronduit gevaarlijk, zo vindt de VAB.

De voorzitter hield een pleidooi voor een fiets- en wandelpad dat los van de weg komt te liggen. Verder kwam Gertie Tuller met het verzoek om speciale aandacht voor de brandweerkazerne in het midden van het dorp, dat op termijn vrij komt door de bouw van een nieuwe. De VAB denkt onder meer aan een soort van huiskamerfunctie voor inwoners, al dan niet in combinatie met horeca-activiteiten. Het pand is eigendom van de gemeente dus de raad kan daar iets van vinden.

Hardrijders

Een pleidooi voor meer verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom kwam zowel van de VAB als van inspreker, en eveneens inwoner van Almen, Gerard de Ruiter. Geconstateerd wordt dat binnen de 30-km-zone in het dorp vaker 50 dan minder dan 30 wordt gereden. Naast meer handhaving zou er gekeken kunnen worden naar slimme oplossingen. De Ruiter merkte op dat langs de weg geparkeerde auto’s vaak al voldoende zijn om de gemiddelde snelheid te laten dalen.

De Ruiter was betrokken bij een werkgroep die een zogeheten cascokaart van een deel van de gemeente opstelde. Daarop worden waardevolle landschapselementen beschreven die bij veranderingen behouden zouden moeten blijven. De kaart dient als handvat voor zowel gemeente, bewoners als agrarische ondernemers.

VAB-beleid

Gerard de Ruiter vroeg verder aandacht voor de herplant van laanbomen en voor het zogeheten VAB-beleid. De afkorting staat voor vervanging agrarische bebouwing en dat zorgt voor nogal wat kopzorgen bij zowel gemeente als betrokkenen. Het gaat echter wel om mogelijkheden om meer woningen te bouwen, waar momenteel zo’n behoefte aan bestaat.

Hof van Eefde

Over woningbouw wilde ook inspreker Martien Kamphorst uit Eefde het hebben. Hij diende een idee in onder de titel ‘De Hof van Eefde’. In een soort van hofje zouden betaalbare woningen voor ouderen moeten komen. Met name ‘betaalbaar’ is momenteel erg lastig. De grondprijzen rijzen de pan uit en commerciële partijen hebben vaak geen oog voor goedkope woningen voor minder draagkrachtige doelgroepen.

Volgens Kamphorst zijn de prijzen van de woningen die rond de Detmerkazerne moeten komen veel te hoog. Gevraagd naar concrete voorbeelden van geschikte locaties, kwam hij met een voorbeeld van een terrein dat achter speeltuin De Bloemhof ligt. Naar zijn smaak kan het beste worden gezocht aan de randen van de bebouwde kom en naar grond dat in eigendom is van de gemeente.

Procedure

De gemeenteraad betrekt de ingediende ideeën bij de verdere behandeling van de Kadernota. Volgende week maandag (7 juni) volgt een eerste debat. Dat krijgt een vervolg op 28 juni. Op 5 juli worden vervolgens knopen doorgehakt en de nota vastgesteld.