College Lochem wil in laatste jaar ‘realiseren en afmaken’

0
(bron: gemeente Lochem)

LOCHEM – Het Lochemse college van B&W begint aan het laatste jaar in de huidige samenstelling (met GB, CDA, D66). Met de donderdag gepresenteerde laatste Kadernota willen B&W nog een aantal zaken realiseren en afmaken. De prioriteiten liggen in het sociale domein en bij de implementatie van de Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt.

De kadernota is een jaarlijks document waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven door het college. Het is in feite de voorloper voor de begroting van het volgende jaar, die in november aan bod komt. De gemeenteraad kan daar middels wijzigingsvoorstellen nog op sturen. De behandel door de raad is op 3 juli.

Sociaal domein
Met het sociale domein worden alle taken bedoeld die gemeente moet uitvoeren op het gebied van zorg, werk en inkomen. Veel daarvan zijn relatief nieuw, zoals de Jeugdzorg en alles wat voortvloeit uit de Participatiewet. Uit de jaarrekening 2016 bleek onlangs al dat de gemeente nog onvoldoende grip heeft op de kostenontwikkeling, waardoor het lastig is om de kosten te voorspellen en dus te begroten. Er wordt geïnvesteerd in instrumenten die hier verbetering in kunnen brengen.

Omgevingswet
De Omgevingswet die eraan zit te komen gaat de komende jaren zo’n half miljoen per jaar kosten om deze goed over het voetlicht te brengen. De wet verplicht gemeenten namelijk om ruimtelijke ontwikkelingen met betrokken partijen te bespreken en te beschrijven.

Invoering
De Omgevingswet komt in plaats van een aantal andere regels en wetten – waaronder bestemmingsplannen – en moet het eenvoudiger maken om bouwplannen aan te vragen en uit te voeren. De invoeringsdatum staat vooralsnog op 1 juli 2019 maar mogelijk wordt dit nog uitgesteld.

Glasvezel
Het college benoemt in de nota ook de aanleg van glasvezel in het buitengebied nogmaals als speerpunt. Er ligt een plan om een stelsel van lege buizen aan te leggen zodat marktpartijen zich het (dure) graafwerk kunnen besparen. In de stukken is te vinden dat rekening wordt gehouden met een investering tot 4 miljoen euro. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: ,,Dat bedrag moet geen eigen leven gaan lijden want het is een heel erg ruwe schatting. De kosten zijn sterk afhankelijk van hoe we het uiteindelijk gaan doen: alleen langs de openbare weg of ook het laatste dure stukje aanleggen? Of alleen naar percelen waarvan de eigenaar heeft aangegeven te willen meedoen?”

Centrum jonge ondernemers
Verder wil het college aan de slag met de realisatie van een centrum voor jonge ondernemers, dat deel uitmaakt van de Economische Agenda die vorig jaar werd vastgesteld. Ook het al gestarte gedifferentieerde wegonderhoud vraagt nog de nodige aandacht en geld. 

Reserves
Financieel staat Lochem er redelijk gunstig voor. De reserves voldoen ruimschoots aan de daarvoor gestelde normen. Onder meer vanwege de nog onvoorspelbare financiële aspecten van het sociaal domein durft het college niet teveel geld uit te geven voor nieuw beleid. ,,Het is ook een kwestie van goed rentmeesterschap om alles goed en toekomstbestendig over te dragen aan het volgende college”, aldus wethouder Groot Wesseldijk.

LochemsNieuws publiceert naar aanleiding van de Kadernota nog een aantal kortere berichten over concrete zaken uit de nota