Aanpak verkeersveiligheid rond MSG de Garve [update]

0
De oversteek in de Nieuwstad. (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Volgend jaar wordt de verkeersveiligheid rond MSG de Garve – waarin de Mr. G. Propschool en Prins Hendrikschool zijn gehuisvest – aangepakt. Hiervan maken aanpassing aan de verkeerslichten op de kruising Barchemseweg/Albert Hahnweg, een ‘wachtplein’ bij het Groene Kruisstraatje en voorlichting en handhaving deel uit.

[UPDATE] In de oorspronkelijke versie van dit artikel (met andere kop) werd gesuggereerd dat verkeerslichten bij de oversteek Oosterbleek-Zuiderbleek en het tijdelijk afsluiten van Burgemeester Leenstraat en Groene Kruisstraatje deel uitmaken van concrete plannen. Dit bleek op een misverstand te berusten. Op basis hiervan is de tekst aangepast.

Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de PvdA over de volgens die partij aanhoudende klachten over onveilige situaties. Aanpassingen die vorig jaar zijn gedaan en die in maart zijn geëvalueerd zijn volgens de Verkeerscommissie van de school niet afdoende.

Aanbevelingen
Een ingeschakeld verkeerskundig bureau heeft aan de hand van ervaringen en analyses aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Deze zijn door een ander extern bureau vertaald in ontwerpen en kostenramingen. De voorstellen zijn begin november besproken met Verkeerscommissie MSG De Garve, die bestaat uit schooldirecteuren en ouders van leerlingen van beide scholen.

Overeenstemming
Volgens het college van B&W is er overeenstemming met de commissie over de te kiezen aanpak. Wel zijn er enkele suggesties gedaan voor de verdere uitwerking van de plannen en is aandacht gevraagd voor enkele praktische zaken. De raad krijgt in december een afgerond voorstel en neemt daar in januari of februari een besluit over.

Geen verkeerslichten
Er zijn 6 locaties rond de school in het geding. Daar zijn in het kader van de planontwikkeling observaties gedaan. Een van de suggesties was om verkeerslichten te plaatsen op de oversteek van Zuiderbleek naar Oosterbleek, waar fietsers de Nieuwstad oversteken. Dit is echter niet opgenomen in de maatregelen voor de korte termijn waarmee het college naar de gemeenteraad wil.

Tegelijk groen
Concreet wordt voorgesteld om op de kruising Barchemseweg/Albert Hahnweg fietsers uit alle vier richtingen tegelijk groen licht te geven. Op de langere termijn kan daar via detectielussen in het wegdek bepaald of en hoe lang fietsers vrij baan krijgen. De rode opstelvlakken, die nu op deze kruising de plek markeren waar fietsers zich kunnen opstellen, verdwijnen. Maar ook dit is iets voor de langere termijn.

Kiss & Ride
De besproken tijdelijke afsluiting van Burgemeester Leenstraat en het Groene Kruisstraatje voor gemotoriseerd verkeer is ook niet in het plan terecht gekomen. Wel komt er een ‘wachtplein’ aan het Groene Kruisstraatje, om de zogeheten ‘Kiss & Ride’ aan de Burgemeester Leenstraat te ontlasten.

Handhaving
Tenslotte is er aandacht voor actieve handhaving van de verkeersregels en het aanspreken van ouders op hun verkeersgedrag. De leerlingen van de scholen moet extra bewustwording rond verkeer worden bijgebracht, zo is het idee. Hoeveel de extra ingrepen gaan kosten is nog niet bekend. Daarover is in het genoemde raadsvoorstel ongetwijfeld meer te lezen.