Woningbouw Zutphenseweg Laren moet nog wachten

0
Het bouwplan aan de rand van Laren. Links loopt de Zutphenseweg. (bron: gemeente Lochem)

LAREN/LOCHEM – De voorgenomen bouw van 4 woningen aan de rand van de bebouwde kom van Laren – aan de Zutphenseweg – moet vermoedelijk wachten tot het college omwonenden voldoende helderheid heeft verschaft over nut en noodzaak. Het raadsvoorstel werd maandagavond tijdens een rondetafelgesprek (RTG) van de agenda voor de raadsvergadering van 9 oktober gehaald.

Formeel is het van de agenda halen slechts een advies van RTG aan de raad. Omdat er geen raadslid van D66 aanwezig was is het in principe mogelijk dat er bij aanvang van de raadsvergadering op 9 oktober alsnog een meerderheid is die het voorstel toch wil behandelen.

Puzzel
Een viertal insprekers bracht drie van de vijf raadsfracties tijdens een rondetafelgesprek  tot de slotsom dat er teveel onduidelijkheden bestaan bij betrokkenen. Die vechten al jaren tegen de voorgenomen woningbouw. Ze klaagden maandag onder meer over het feit dat de gemeente niet de moeite had genomen om de vragen uit de ingediende zienswijzen individueel te beantwoorden. Ze moesten de antwoorden op hun vragen uit een 80 pagina’s tellend rapport zien te destilleren. De antwoorden op sommige vragen vonden ze in het geheel niet terug. ,,Een puzzel”, zo noemde een van de insprekers het.

Voet-bij-stuk
Zowel wethouder Bert Groot Wesseldijk als dagvoorzitter Gerrit Brummelman (D66) probeerden nog het voorstel op de raadsagenda te houden. Groot Wesseldijk stelde dat een verduidelijkend gesprek met betrokken vermoedelijk niet tot gewijzigde standpunten aan de kant van het college zal leiden. Brummelman opperde dat de inhoudelijke discussie in de raadsvergadering er naar zijn inschatting ook niet anders van zal worden. Maar PvdA, CDA en GroenLinks hielden voet bij stuk en haalden het voorstel van de agenda.

Agrarische gebouwen
Het gaat om 4 woningen die Klein Brinke Exploitatie wil bouwen achter de percelen Zutphenseweg 27 en 27a in Laren. Het gaat om zogeheten FAB-clustering. De afkorting staat voor ‘Functieverandering Agrarische Bebouwing’. Het idee is om ongebruikte agrarische gebouwen in het buitengebied te slopen en te vervangen door woningen.

Ruil
Die regeling begon lang geleden onder de naam ‘Rood-voor-Rood’. Aanvankelijk hield deze in dat in ruil voor te slopen gebouwen een woning op hetzelfde perceel mocht worden gebouwd. Het zou de verpaupering van het platteland tegengaan. Later bleek dat veel (ex-)boeren best af wilden van overbodige opstallen maar geen behoefte hadden aan een nieuwe woning op het eigen perceel. Gaandeweg ontstond zo het idee dat de sloop van gesloopte agrarische gebouwen via clustering kon leiden tot nieuwbouw in dorpskernen.

Businessmodel
De 4 beoogde woningen in Laren zijn het gevolg van sloop op agrarische percelen in Laren, Barchem en Epse. De projectontwikkelaar kocht de door de betrokken eigenaren verkregen concessies voor nieuwbouw. Inspreker Jan van Vliet betoogde dat de regeling op die manier is verworden door een businessmodel. Hij vindt dat de gemeente Lochem een precedent schept door hier in mee te gaan.

Geen behoefte
Van Vliet wees erop dat in Laren momenteel al 67 woningen te koop staan en dat er geen behoefte is aan het soort woningen dat nu gebouwd gaat worden. In kernen als Laren bestaat eerder behoefte aan starterswoningen zo was maandagavond te horen. Het Lochemse college stelt overigens dat het beoogde woningtype binnen de geldende woonvisie van de gemeente past.