Verkiezingsprogramma VVD: ‘Sterke gemeentelijke overheid’

0
Afbeelding uit de brochure waarin de VVD Lochem het verkiezingsprogramma uit de doeken doet (bron: vvd-lochem.nl)

LOCHEM/GORSSEL – De VVD Lochem heeft het verkiezingsprogramma gepubliceerd. De voornemens voor de komende 4 jaar worden gepresenteerd in een brochure die ook online is te vinden. Het draait om de bekende liberale waarden als persoonlijk ontplooiing, werken en ondernemen. Maar ook actuele thema’s als wonen, zorg, energietransitie en (duurzame) landbouw krijgen aandacht.

De VVD-brochure is HIER online te lezen…

In een persbericht over het verkiezingsprogramma komt onder met het beeld naar voren dat de VVD heeft bij wat ‘een sterke gemeentelijke overheid’ wordt genoemd. Die moet er volgens de partij zijn voor inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben op het vlak van zorg, vervoer of huisvesting. En ook: ‘Ondernemers en verenigingen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de kernen kunnen rekenen op aandacht en gemeentelijke ondersteuning.’

Resultaten

In de brochure wordt ook benadrukt wat in de afgelopen 4 jaar is bereikt door de coalitie die de partij vormt met Gemeentebelangen en GroenLinks. Zoals een toename van het aantal banen in de gemeente en investeringen in economie, infrastructuur, recreatie en de oprichting van ‘t Baken, het loket voor werk, inkomen en zorg. Volgens de VVD zijn behaalde resultaten het gevolg van inzet, focus, samenwerking en het netwerk binnen en buiten de gemeente.

Als het gaat om samenwerking in de regio kiest de VVD voor ‘the best of both worlds’. De gemeente werkt samen met gemeenten in de Cleantech Regio (Stedendriehoek). Dat heeft volgens de liberalen veel gebracht, maar samenwerking met de Regio Achterhoek is op een aantal terreinen profijtelijk voor Lochem. Dit geldt onder meer voor toerisme, recreatie en landbouw.

Werk en inkomen

Als het gaat om werk en inkomen heeft de VVD de ambitie om het aantal mensen in de bijstand te verlagen tot 350. Dat zijn er ruim 80 minder dan eind 2020. De partij ziet werk als middel tot zelfontplooiing, maar ook ter voorkoming van eenzaamheid en armoede. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten naar vermogen deelnemen aan de maatschappij. Zij moeten ondersteuning krijgen vanuit de gemeente om ervaring op te doen en waar mogelijk door te stromen naar werk.

De partij constateert verder dat vrijwilligers hard nodig zijn en wil aan de slag met nieuwe vormen van (betaald) vrijwilligerswerk, ook naast een bestaande baan of studie. Wat moet worden verstaan onder ‘betaald vrijwilligerswerk’ wordt niet nader geduid in het verkiezingsprogramma.

Geen paniek

Over klimaat schrijft de VVD: ‘We raken dan ook niet in paniek door discussies over het klimaat en stikstof. We onderschrijven de landelijk gemaakte afspraken en werken gestaag aan het bereiken van die doelen.’ En over de de energietransitie: ‘De VVD wil door! Door met de uitvoering van plannen, samen met onze inwoners. We rekenen op de enorme kracht van die inwoners, ondernemers en verenigingen. Innovatie, creativiteit en lef kenmerken onze regio.’

Als het gaat om veiligheid streeft de VVD onder meer naar het schrappen van regels die toch niet gehandhaafd worden. Zo moet de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een effectieve set van regels worden. De partij beoogt een mix van minder regels, meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheden en een stringentere handhaving op de regels die wél worden gehanteerd. BOA’s zouden moeten focussen op het voorkomen van vandalisme, de aanpak van zwerfvuil en asociaal verkeersgedrag. Veiligheid is verder gebaat bij openbare straatverlichting die in orde is. Lege panden in het buitengebied  moeten goed in de gaten worden gehouden, in verband met mogelijk drugscriminaliteit of ander ongewenste activiteiten.

Woningbouw

De VVD gaat ervanuit dat de komende jaren 1500 woningen worden gebouwd en streeft daarna naar nog meer. De partij zet n op woningen voor iedereen en legt het accent op jongeren, zorg en starters.

De VVD gaat de verkiezingscampagne in met wethouder Eric-Jan de Haan als lijsttrekker en met Ria Leliveld als beoogd lijsttrekker. Zij nam die rol op zich nadat voorganger Erik Haverkort steeds meer zicht kreeg op een rol als volksvertegenwoordiger in Den Haag. Hij is inmiddels beëdigd als lid van de Tweede Kamer.

www.vvd-lochem.nl