Veel belangstelling voor ‘inspraak op inspraak’ op windenergie

0
Foto ter illustratie (bron: Science in HD on Unsplash.com)

LOCHEM/GORSSEL – Het was een mooie illustratie van de spagaat waarin het land ligt als het gaat over een toekomst met duurzame energie en hoe je dat het best kun bereiken. Zelfs een bijeenkomst over de inspraak op de toekomstige inspraak rond grote windprojecten trok maandagavond veel publiek en insprekers naar het Lochemse gemeentehuis. 

Lees HIER een ander recent artikel over dit onderwerp…

Gezien de inspanningsverplichtingen die landelijk, regionaal en lokaal zijn of worden geformuleerd, is het slechts een kwestie van tijd dat er concrete plannen komen voor wat in jargon ‘grootschalig wind’ heet. Denk qua formaat aan de twee grote jongens die langs de A1 tussen Epse en Deventer staan. De gemeente Lochem wil de beleidskaders vaststellen waarbinnen al dan niet kan worden meegewerkt aan zulke plannen.

Bomvol

Bij het proces richting vaststelling van die kaders horen ook afspraken over hoe je de participatie van inwoners regelt. Het college van B&W heeft daartoe een voorstel aan de raad gedaan en dat werd maandagavond besproken. De zaal was bomvol en in het restaurant volgden nog eens naar schatting 40 mensen de vergadering op een beeldscherm

Voorzitter Erik Haverkort deed uitgebreid uit de doeken wat de bedoeling was. Daarbij werd benadrukt dat het om het proces ging en niet om de mening over windenergie en  -molens op yich. Dat landde niet bij alle zeven insprekers. Het ging deels over alle (vermeende) narigheid die grote windmolens kunnen veroorzaken.

Integraal plan

De meeste insprekers gingen wel in op het proces, al vinden sommige van hen dat het helemaal niet over grote windturbines zou moeten gaan. Dat is onder meer het argument van de Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO). Volgens één van de aanwezige woordvoerders dreigt dezelfde fout als bij de grootschalige zonneparken die momenteel in de gemeente verrijzen. Dat zijn projecten van projectontwikkelaars. “Die hebben alleen oog voor hun eigen project en niet voor het grotere geheel. Mensen worden erdoor verrast. Maak liever eerst een integraal energieplan voor de hele gemeente”, zo klonk het.

Kleinschalig

Vanuit Exel klinkt de roep om het vooral kleinschalig te houden en productie en consumptie van energie dichtbij elkaar te houden. Dat voorkomt duur transport van elektriciteit en overbelasting van de netwerken. Dat laatste – de zogeheten ‘netinpassing’ – is overigens een landelijk vastgestelde eis die getoetst moet worden in een vergunningprocedure.

Een andere BEO-vertegenwoordiger constateerde dat al veel randvoorwaarden vastliggen in beleid waaraan de gemeente is gehouden. De belangenvereniging wil liever dat inwoners inspraak krijgen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij kan ook aan de orde komen of je windmolens niet beter langs bijvoorbeeld autosnelwegen kunt plaatsen. De BEO wees op gemeentelijk beleid dat landschap en recreatie als belangrijke economische pijlers bestempeld.

Larensebroek

De vertegenwoordiger van de Stichting Buurtbelangen Larensebroek eo zette ook in op kleinschaligheid. De buurt komt met een plan dat Buurt Energie Strategie. De woordvoerder liet weten dat hierin duurzaamheid hand-in-hand gaat met versterking van het landschap in plaats van aantasting daarvan.

Andere geluiden kwamen van energiecoöperatie Lochem Energie. De woordvoerder stelde dat de klimaatdoelstellingen niet haalbaar zijn zonder windenergie. Ook hij wees op de vele randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan, maar volgens hem kan daar lokaal nog wel een schepje bovenop. “Ga zo spoedig mogelijk in gesprek met omwonenden. Wees open en helder over wat moet en wat kan. Je zult nooit iedereen overtuigen maar je kunt mensen wél beter informeren.”

Boeren

De woordvoerder van landbouworganisatie LTO zei dat boeren bereid zijn hun steentje bij te dragen en dat ze nu al 80 procent elektriciteit uit duurzame bronnen gebruiken. Aan de landelijk klimaattafels heeft LTO toegezegd vrijwillig nog iets meer te willen dan doen de taakstelling. Boeren zijn meestal geen grootgebruikers van elektriciteit.

LTO is voorstander van windmolens en zonnepanelen op daken. De zonneparken die nu vaak op agrarische grond ontstaan zijn voor individuele boeren vaak een financiële opsteker maar de belangenorganisatie bekijkt die ontwikkeling met zorg. Het doet de vaak moeizaam bereikte verkaveling deels te niet, zo luidt de kritiek. LTO wil graag in gesprek blijven met de gemeente.

Informatiepakket

De politiek ging in het debat met de insprekers en de wethouder onder meer in op het informatieniveau bij individuele burgers en belangenorganisaties. Wethouder Henk van Zeijts beloofde te komen met een pakket met informatie over het onderwerp. Deze moet verschijnen vóór de inwonersbijeenkomsten die worden gehouden. Tijdens die avonden wil het college het vooral hebben over de beleidskaders en de inspraak en dus niet over de wenselijkheid van windenergie in het algemeen. Jos Israël (PvdA) vroeg zich, gezien de emoties die bij velen spelen, hardop af of dit gaat lukken.

10 februari vervolg

GB en VVD waren er nog niet helemaal uit en twijfelden of het collegevoorstel over twee weken als hamerstuk op de raadsagenda kan terugkeren. Er volgde een compromis: het voorstel komt op 10 februari als bespreekstuk in de raadsvergadering, voorzien van een motie van de ‘twijfelaars’. Na de discussie kan dan worden besloten of het kan worden afgehamerd dan wel wordt doorgeschoven.