Teleurstelling én tevredenheid over reactie gemeente op windpark

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/MARKELO – De gemeente Lochem wil de regie in eigen hand nemen bij de behandeling van Windpark Papenslagweg. Dit houdt in dat de gemeente optreedt als bevoegd gezag en niet de provincie. Lochem houdt echter ook vast aan de opvatting dat er eerst landelijke milieunormen voor windturbines moeten liggen, voordat eigen beleid wordt ontwikkeld. De initiatiefnemers zijn teleurgesteld over de vertraging die dit oplevert. Omwonenden, verenigd in de Stichting Slagkracht, zijn juist tevreden over de opstelling van de gemeente.

Het college van B&W van Lochem wil zich nog niet uitspreken over de haalbaarheid van de ruimtelijke procedures of over de plaatsing van de windmolens zelf. Via een nieuwsbrief laten de initiatiefnemers – Pure Energie, LochemEnergie en Walow BV – weten teleurgesteld te zijn in de houding van Lochem, die feitelijk inhoudt dat een besluit nog jaren op zich kan laten wachten.

Teleurstellend

Letterlijk is te lezen: ‘Hiermee schuift het college een inhoudelijk besluit over de plaatsing van windmolens jaren voor zich uit. De huidige planning is dat de nieuwe landelijke normen vanaf 1 juli 2025 van kracht zijn. Als de gemeente daarna pas eigen beleid opstelt, duurt het naar onze inschatting minstens tot in 2026 en misschien wel tot 2027 voordat er beleid is vastgesteld…. Tot die tijd is er dus, voor de initiatiefnemers en voor de omgeving, geen duidelijkheid over Windpark Papenslagweg.’

De initiatiefnemers wijzen dus op de aanhoudende onzekerheid die ook voor omwonenden zou gelden. Gevraagd naar een reactie hierop schrijft voorzitter Mark van Coeverden van Stichting Slagkracht: ‘Namens Slagkracht wil ik zeggen dat wij blij zijn dat de gemeente zich in ieder geval bewust toont van haar zorgplicht ten opzichte van haar inwoners en die van haar naobers uit Markelo. Het is, volgens ons namelijk onverantwoordelijk om vooruitlopend op de nieuwe normen ook maar te overwegen om over te gaan tot het verlenen van een vergunning.’

Pressiemiddel

Hij vervolgt: ‘De gemeente kan altijd nog afwijken van de normen wanneer deze definitief zijn vastgesteld, maar ze mogen deze dan in ieder geval niet ondermijnen en/of afzwakken, hooguit aanscherpen waardoor omwonenden nog beter beschermd worden. Het spreekt voor zich dat wij hopen, en zelfs verwachten, dat ook de provincie zal wachten op de definitieve vaststelling van de nieuwe normen en de RES 1.0 niet zal ‘misbruiken’ als pressiemiddel richting de gemeente om toch te besluiten tot vergunningverlening.’

Van Coeverden besluit met: ‘Wij voelen ons hierin overigens gesterkt door de onlangs aangenomen motie ‘Gelderland tijdelijk Windstil’ want hieruit blijkt een verschuiving van de opinie omtrent wind op land. Gemoedsrust en gezondheid dienen altijd voor te gaan op ‘het grote geld’ voor slechts een enkeling!’

Voordelen

In een memo aan de raad beschrijft het Lochemse college de voor aan nadelen van het bevoegd gezag bij de gemeente te laten. Het dicht bij de inwoners staan en de regie in eigen hand houden worden als voordeel benoemd, net als het stellen van randvoorwaarden en het houden van een draagvlakonderzoek. Als nadeel geldt onder meer de ambtelijke capaciteit die een dergelijk project vraagt. Als de regie bij de provincie ligt, geeft de gemeente een rol bij de planologische procedure uit handen. Maar daar wordt dan wel het meeste werk gedaan. De gemeente speelt dan een meer onafhankelijke rol.

In de genoemde nieuwsbrief schrijven de initiatiefnemers verdere vertraging van de landelijke milieunormen te vrezen. De conceptversie van die normen ligt er nu en het streven is om deze op 1 juli 2025 van kracht te laten worden. Of dit wordt gehaald is niet zeker. Verwacht wordt dat veel zienswijzen zijn ingediend en deze moeten allemaal worden beantwoord door het Rijk. Die zienswijzen dwingen de overheid mogelijk nog tot aanpassing van de normen. Ook dit kan de procedure aanzienlijk rekken. Tot die tijd kan de gemeente Lochem de kaarten tegen de borst houden.

Afspraken

In de nieuwsbrief staat letterlijk: ‘Door pas in 2026 of 2027 eventueel een inhoudelijke reactie te geven op ons principeverzoek, ondergraaft Lochem de eigen doelstelling voor duurzame energie. Lochem heeft zich, net als andere gemeenten in deze regio, gecommitteerd aan de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). Deze RES heeft als doel om in 2030 veel meer duurzame elektriciteit op te wekken via windmolens en zonneparken op land. Lochem heeft toegezegd hieraan een bijdrage te leveren met enkele windmolens.’

Gezien de verwachte vertraging zien de initiatiefnemers de molens er niet voor 2030 staan. Om dat jaar te halen zou er uiterlijk begin 2025 een vergunning verleend moeten zijn. Conclusie van Windpark Papenslagweg: ‘De gemeente Lochem houdt zich met het nu ingenomen standpunt niet aan de doelstelling en de afspraak die de gemeente voor de RES heeft gemaakt.’

Provincie

De initiatiefnemers voor de beoogde turbines aan de Papenslagweg wachten nu af hoe de provincie reageert op het standpunt van de gemeente. De provincie kan de overdracht van het bevoegd gezag aan de gemeente dwarsbomen, als ligt dit niet in de lijn der verwachting. De provincie kan wel voorwaarden stellen aan de overdracht. Windpark Papenslagweg gaat in ieder geval in gesprek met de Provincie Gelderland over het feit dat Lochem zich niet aan de afspraken van de RES lijkt te houden. De voorzitter van Stichting Slagkracht gaf in zijn reactie al aan erop te rekenen dat de provincie de RES niet als pressiemiddel gaat gebruiken.

De memo van het Lochemse college aan de gemeenteraad is HIER integraal te lezen.