Goed gesprek initiatiefnemers tiny village en gemeente Lochem

0
Zo zou een tiny village er uit kunnen zien (bron: wildewoonweide.nl)

LOCHEM/HARFSEN – De initiatiefnemers van het burgerinitiatief Wilde Woonweide hebben maandag een gesprek gehad met wethouder Marja Eggink en vertegenwoordigers van de afdeling bouwen van de gemeente Lochem. Na afloop gaven Bram Bloemers en Jan de Zwaan aan dat ze een goed gevoel overhielden aan het gesprek. Ook consulent Mieke Elzenga van LiberTerra sprak van een goede sfeer en een gemeente die zich wil inzetten voor de realisatie van een Tiny Village.

Lange tijd leek er weinig te gebeuren met de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om initiatieven rond tiny houses te ondersteunen. Dit leidde af en toe tot geprikkelde reacties, maar volgens Bloemers en De Zwaan was dat achteraf niet helemaal terecht. “We hebben tijdens het gesprek ervaren dat er achter de schermen wel degelijk het nodige is gebeurd. Daar hebben we begrip en waardering voor. Ook is nog eens benadrukt dat wet- en regelgeving hier en daar wringt. Daar moeten oplossingen voor komen”, zo klinkt het. De pijn bij de initiatiefnemers werd – achteraf bezien – vooral veroorzaakt omdat er lange tijd geen sprake was van directe betrokkenheid bij het proces.

Harfsen

De initiatiefnemers hebben een al grotendeels uitgewerkt plan ingediend voor een tiny village bij Harfsen, al dan niet in de vorm van een pilot. In het buitengebied speelt de provincie een uitdrukkelijke rol. Het stuk grond maakt deel uit van het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Het plan gaat uit van versterking van natuurwaarden en biodiversiteit. En het is de bedoeling dat de pilot, met ongeveer tien kleine woningen, grotendeels off-grid blijven. Dat betekent dat een elektriciteits- of gasaansluiting niet nodig is. Van strijdigheid met het GNN lijkt dus geen sprake te zijn. Het is verder de bedoeling om in sociaal opzicht een soort van nieuwe buurtschap te vormen.

Verder ligt er een voornemen om, samen met LochemEnergie, een buurtbatterij te realiseren. Hierdoor kan zelf opgewekte energie worden opgeslagen. Het idee is om vernieuwende energieopwekking te onderzoeken. Met woningstichting Viverion wordt gekeken naar de mogelijkheden voor sociale huur om jongeren een kans te bieden. Een ander speerpunt is een agro-ecologisch project en een Natuur Duurzaamheids Educatiecentrum (NDE).

Vervolg

De gemeente heeft toegezegd om de locatie Harfsen op korte termijn met de provincie te bespreken. Begin volgend jaar volgt een nieuw gesprek waarbij de voortgang wordt besproken. Verder speelt nog een locatie in de kern Lochem. Dit is een inbreidingslocatie. Dit betekent dat de gemeente daar zelfstandig beslissingen kan nemen, zonder tussenkomst van de provincie. Voor de locatie Harfsen moet nog een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. De exacte locatie is nog niet openbaar gemaakt omdat nog met de eigenaar moet worden gesproken.

LiberTerra

LiberTerra is een kennisplatform dat opgedane ervaringen met onder meer projecten met tiny houses en de transitie van boerenerven naar wooneenheden in combinatie met duurzame initiatieven deelt met soortgelijke projecten in het land. Volgens Mieke Elzenga is de houding van Lochem constructief. “Dit zijn lastige projecten voor gemeenten omdat er meerdere aspecten een rol spelen. Een woonwijk met 500 woningen via een projectontwikkelaar realiseren is gemakkelijker. Hier spelen ook klimaat, biodiversiteit en dergelijke een rol. Het gebrek aan ambtelijke capaciteit maakt het vaak nog lastiger om dit soort kleinschaliger projecten van de grond te krijgen.”