Pilots met ontmoetingsplekken in gemeente Lochem

0

LOCHEM/GORSSEL – Ontmoetingsplekken als antwoord op de toenemende hulpbehoefte en steeds zwaardere problematiek. Met een aantal pilots wil de gemeente Lochem kijken wat het beste werkt. Doel is om mensen zo lang mogelijk op een prettige manier in de eigen omgeving te laten wonen. Verder zijn bestrijding van eenzaamheid en het voorkomen van zwaardere hulpvragen.

Het college van B&W wil een keuze maken uit 2 mogelijke scenario’s. In de eerste is sprake van 2 pilots, in een grote en een kleine kern. Dat kan een wijk in de stad Lochem zijn en een plek in een van de dorpen in de gemeente.

Lessen voor de toekomst

In het tweede scenario gaat het om 3 pilots in drie kernen van de gemeente die inhoudelijk zoveel mogelijk van elkaar verschillen waardoor lessen voor de toekomst worden geleerd. Gekeken wordt hoe de samenleving om kan gaan met de toenemende hulpvragen, onder meer door vergrijzing.

De pilots worden gekozen op basis van vier criteria: 1. Wijken, kernen en inwoners organiseren ontmoeting zoveel mogelijk zelf. 2. Het initiatief is in de nabije omgeving van de inwoner. 3. Het ontmoetingsinitiatief draait niet op professionals. 4. Er is sprake van samenhang met andere initiatieven in de kern, wijk of buurt.

Acht kernen

Als voorbereiding op de selectie zullen er gesprekken plaatsvinden met vertegenwoordigers uit 8 kernen (Lochem, Eefde, Gorssel, Almen, Epse, Laren, Harfsen en Barchem), Stichting Welzijn Lochem en de Werkgroep Zinvolle Daginvulling.

In de dorpen wordt aangesloten bij een bestaand ontmoetingsinitiatief en deze wordt verder uitgebouwd. Voor de stad Lochem zal het mogelijk gaan om een nieuw op te zetten initiatief. Het initiatief voor de pilots wordt gelegd bij de inwoners van een wijk of kern.

Structureel

De pilots kunnen na evaluatie een structureel karakter krijgen. Ook uitbreiding is dan een mogelijkheid. De kernen waar tijdens de pilots nog geen ontmoetingsplek is volgen de ontwikkelingen via een klankbordgroep.

De gemeente stelt een procesbegeleider aan om te faciliteren en partijen bij elkaar te brengen. Deze wordt betaald uit bestaand budget. De taken worden ondergebracht bij de Stichting Welzijn Lochem. Voor de pilots zelf is 40.000 euro beschikbaar voor 2 jaar.