Nieuwbouw in gemeente Lochem onder gemiddelde

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De woningbouw in Nederland kan de vraag niet bijhouden. Sinds 2014 stijgt het aantal nieuwbouwwoningen jaarlijks. Dat was ook in 2018 het geval, maar de groei vlakt af. In het hele land was de groei vorig jaar 0,9%. Lochem haalt het gemiddelde niet op komt uit op 0,6%. In absolute getallen: 90 nieuwe woningen. De cijfers komen met van het CBS.

Ten opzichte van andere Achterhoekse gemeenten doet Lochem het nog niet eens zo slecht. Bronckhorst en Berkelland bleven steken op een stijging van het aantal woningen met slechts 0,4%. De hele provincie Gelderland zit met 1 procent net boven het landelijk gemiddelde. In de Achterhoek speelt nog het fenomeen ‘krimp’ dat lange tijd het beleid bepaalde maar dat zeker in de gemeente Lochem tot 2030 nauwelijks speelt.

Achterstand

In Nederland moeten jaarlijks minimaal 75.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd om in de behoefte te kunnen voorzien. Vorig jaar zaten we daar met met 74.000 niet ver naast, maar de achterstanden die tijdens en na de financiële crisis zijn ontstaan, zijn nog lang niet ingelopen. De asielcrisis van 2015 laat ook nog sporen na.

De gemeente Lochem heeft in 2017 samen met de woningcorporaties IJsseldal Wonen en Viverion een woningmarkt onderzoek laten doorvoeren. De uitkomst daarvan is te vinden in het Afwegingskader Woningbouw, dat weer deel uitmaakt van de Woonvisie 2018-2025. Hieronder een tabel met de woningbehoefte per kern.

Lees verder onder de tabel…

(Bron: gemeente Lochem)

Sociale huurwoningen

De gemeente benadrukt dat het bij de cijfers uit deze tabel gaat om een momentopname. De cijfers worden daarom niet gezien als een vast gegeven maar als richtinggevend instrument. Opvallend is de verwachte afnemende vraag naar sociale huurwoningen. Aedes, G4, G32, VNG en de Woonbond stelden eerder vast dat het aantal van dit soort woningen daalt maar dat de behoefte juist groeit.

Een manier om sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen voor de doelgroep is het bouwen van voldoende huurwoningen voor de middeninkomens. Dat kan een doorstroming op gang brengen. Daarbij gaat het om woningen met een huurpijs van tussen 700 en 900 euro per maand.

Thema’s

De gemeente is qua het woningbouwbeleid sterk afhankelijk van afspraken in de Regio Stedendriehoek en de provincie. De Woningwet geeft gemeenten de mogelijkheid om thema’s te benoemen en de woningcorporaties op te dragen binnen die thema’s te werken. Te denken valt aan huisvesting van ouderen en jongeren.

In de Woonvisie 2018-202015 stelt de gemeente Lochem dat het van belang is dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor mensen voor wie het vanwege hun inkomen moeilijk is om een passende woning te vinden. Een ander beleidsvoornemen is om de kernen leefbaar te houden door er voldoende woningen te bouwen voor jongeren. Dit om te voorkomen dat zij wegtrekken en de kern vergrijst.