Minder speelplekken nodig in Lochem en Gorssel

0
(foto: pixabay.com)

LOCHEM – De vergrijzing in de gemeente Lochem laat zich ook gelden als het gaat om speelplekken. Uit een evaluatie van het gemeentelijke beleid blijkt dat zowel in Lochem als Gorssel minder behoefte is aan speelplekken. Met name het aantal 0- tot 5-jarigen neemt af.

Beheer
In het ‘Speelruimteplan 2011-2021’ is geregeld dat de speeltuinverenigingen het beheer en onderhoud van veel speelplekken in de gemeente overnemen. In ruil daarvoor krijgen ze subsidie. Er zijn momenteel 31 verenigingen en 61 speelplekken. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat er geen belangrijke aanpassingen van beleid nodig zijn. Wel willen de speeltuinverenigingen graag dat de communicatie met de gemeente verbeterd. In Lochem en Gorssel kunnen sommige speelplekken weg of worden samengevoegd.

Enquête
De evaluatie bestond uit een enquête onder de speeltuinverenigingen, een analyse van de bestaand speelruimte en een onderbouwing van het gewenste aanbod. Over de uitkomsten gaat de gemeente met de betrokken verenigingen in gesprek. De analyse is gebaseerd op het aantal kinderen in de gemeente en de woningbouw- en schoollocaties.

Gorssel
Het huidige aantal kinderen brengt in de meeste kernen geen veranderingen met zich mee in het gewenste aanbod van speelplekken. In Gorssel wonen nu minder kinderen van 0 t/m 5 jaar wonen zodat het aantal speelplekken voor die leeftijdsgroep omlaag kan. Dit kan onder meer door samenvoeging.

Lochem
Ook in Lochem wonen nu minder kinderen en omdat er bovendien minder schoollocaties zullen zijn, is het advies in de evaluatie om het aantal gesubsidieerde speelplekken anders te verdelen en te verminderen waar dat kan.

Verdeling
Een en ander betekent dat de subsidie tussen de speeltuinverenigingen in de gemeente mogelijk anders verdeeld wordt. Enkele speeltuinverenigingen moeten het voortaan misschien zelfs zonder subsidie stellen.

Informatie
Uit de enquête bleek dat speeltuinverenigingen behoefte hebben aan meer informatie. Bijvoorbeeld over de berekening van subsidie en over rollen en verantwoordelijkheden van een speeltuinvereniging. Te denken valt aan een logboek voor inspecties, reparaties en het reserveren van geld voor vervanging van speeltoestellen.

Bijeenkomst
Begin 2017 houdt de gemeente een bijeenkomst voor de verenigingen. Daar wordt een aanzet gegeven voor een handleiding waarin antwoorden op alle vragen komen. Ook staan de uitkomsten van de evaluatie op de agenda van de bijeenkomst.

Het college van B en W heeft het evaluatierapport en de subsidieregeling 2016-2020 deze week vastgesteld.