Lochemse begroting nog iets zonniger dan gedacht

0
(bron: gemeente Lochem)

LOCHEM – De gemeentebegroting voor de komende jaren ziet er nog zonniger uit dan toen deze begin oktober werd gepresenteerd door B&W. De rijksoverheid liet zeer recent weten dat Lochem in de jaren tot 2026 in totaal zo’n 1,1 miljoen euro extra uitgekeerd krijgt via het Gemeentefonds. Dit is vrij te besteden geld.

De gemeenteraad was maandag aan zet om vragen over de begroting af te vuren op het college. Al snel kwam wethouder en schatbewaarder Lex de Goede met het heugelijke nieuws over het extraatje. De 1,1 miljoen wordt in vier ongelijke tranches uitgekeerd. Lochem is financieel al heel gezond, maar het Haagse cadeau kan volgens de wethouder net het verschil maken tussen rode en zwarte cijfers in de jaren na 2026. Dat jaar wordt onder gemeentebestuurder wel ‘het ravijn’ genoemd, vanwege de sombere vooruitzichten als het gaat om de rijksuitkering.

Recent

Buiten de vergadering om zei Lex de Goede dat het goede nieuws via de zogeheten septembercirculaire bekend werd gemaakt. Die kwam zo recent binnen dat de weerslag nog niet in de begroting kon worden verwerkt. Die circulaire volgt jaarlijks op een soortgelijk document die in mei wordt verspreid. In december volgt er nog eentje, maar die gaat vaak over financiële details. “De 1,1 miljoen is netto en helemaal vrij te besteden. De hogere kosten van ambtenarensalarissen en inflatie hebben we er al afgetrokken”, aldus de wethouder. Er gaat zeer binnenkort een memo richting gemeenteraad met meer details.

De raadsfracties hadden maandag nog wel wat vragen over de begroting. Veel over details, maar sommige daarom niet minder interessant. Zo wilde GroenLinks weten wat het college gaat doen om uiterlijk in 2026 fietsgemeente van Nederland te worden. In de begroting is daarover niets te vinden. GroenLinks vroeg in dit verband of het project Walderpoort – met een aantal fietsvoorzieningen – niet naar voren kan worden gehaald. Wethouder Ria Leliveld acht dit niet mogelijk, vanwege de al afgelegde en nog te volgen procedure.

Busvervoer

De PvdA stelde een vraag over het openbaar vervoer. De gemeente had twee jaar geleden veel te stellen met afnemend aanbod van met name het busvervoer tussen Borculo en Deventer. Inmiddels is die verbinding hersteld en er kwam een verbinding met Zutphen bij. De vraag is echter wat de nieuwe dienstregeling – die in december ingaat – in petto heeft.

Wethouder Leliveld zei geen garantie op behoud van de huidige situatie te kunnen geven, omdat dit niet in handen van de gemeente ligt. Ze zijn er wel alles aan te doen om de bestaande lijnen in stand te houden. Verder liet ze weten dat in regioverband onderzoek wordt gedaan naar deelmobiliteit. Dit staat los van openbaar vervoer, maar focust op terugdringing van het aantal auto’s via het delen van voertuigen.

Bewegen

Ook gezondheid en bewegen van inwoners – en met name ook kinderen – kreeg enige aandacht. Er is overleg gaande met SWL, de scholen en sportverenigingen over het stellen van prioriteiten. Tijdens het debat kwam opnieuw naar voren dat er sprake is van een krimp bij sportverenigingen. Bestuurders van vooral grotere verenigingen verzetten zich hiertegen. Zij zien geen krimp en wijzen bovendien op de forse woningbouwplannen voor de komende jaren, die voor nieuwe aanwas kunnen zorgen.

De begroting staat ter besluitvorming op de agenda van raad op 13 november, al dan niet voorzien van amendementen en moties.