Inwoners Eefde het minst positief over windmolens

0
Het gebied waar het draagvlakonderzoek zich op richtte (Bron: Enneüs/gemeente Lochem)

LOCHEM – Erg verrassend is het niet, maar de direct omwonenden van de 3 geplande windmolens bij De Mars en het Twentekanaal bij Eefde zijn het meest tegen. Van de mensen binnen een straal van 750 meter is 80% tegen of sterk tegen. Onder huishoudens die wat verder weg wonen bestaat duidelijk meer draagvlak maar bij inwoners van de gemeente Lochem (Eefde) is dat aanzienlijk minder dan in Zutphen en Voorst.

Verschillen
Uit het door het Groninger onderzoeksbureau Enneüs in opdracht van Lochem uitgevoerde onderzoek blijkt dat onder indirect omwonenden van de beoogde locatie grote verschillen bestaan per gemeente. Van de inwoners van de Eefde en omstreken is 45% tegen de plannen. 39% is voor en de rest is neutraal. Bij de vergelijkbare groep in Zutphen en Voorst, aan de overkant van de IJssel, staat 60 tot 70 procent positief tegenover de windmolens.

Bezwaren
Onder de bezwaren die worden genoemd zijn de gevreesde aantasting van het landschap en twijfel over het milieurendement van windturbines. Mensen die voor het idee zijn noemen duurzame opwekking van energie en het feit dat het om een lokaal initiatief gaat, als voornaamste voordelen. De inwoners van Eefde vinden verder dat het betrokken gebied de afgelopen jaren al veel te verduren heeft gehad. Genoemd worden onder meer de aanleg van de rondweg en de komst van een tweede sluis.

Zonneparken
Veel van de (online) ondervraagden maakten gebruik van de mogelijkheid om opmerkingen te maken. Zo krijgt IJsselwind van velen het advies om zich te concentreren op zonneparken in plaats van op windmolens. Verder blijkt uit de het onderzoek dat met name indirect omwonenden het (erg) belangrijk vinden dat de opbrengsten van de windmolens worden geïnvesteerd in de directe omgeving. Dit maakt deel uit de plannen.

Respons
Voor het in februari gehouden onderzoek werd binnen een straal van 750 gesproken met 33 van de 43 benaderde huishoudens. Alle 4123 huishoudens in een straal van tussen 750 meter en 2 kilometer konden een online-vragenformulier invullen. Tussen 2 en 5 kilometer werden  per gemeente (Lochem, Zutphen, Voorst, Brummen) 1000 geselecteerde huishoudens benaderd met het verzoek om de vragen te beantwoorden. Dit leverde een respons op van 26,1% van in totaal 7218 benaderde huishoudens. Er werden 1882 vragenlijsten ingevuld. In de gemeente Lochem was de respons hoger dan in de andere gemeenten. Rond 33% van de benaderde huishoudens deed mee.

Procedure
Op 18 april presenteert Enneüs de uitkomsten van het onderzoek aan de gemeenteraden van Brummen, Lochem en Zutphen. Eind april zijn twee de concept-milieueffectrapportage (MER) en de business case/participatiemodel klaar. Daarmee wordt duidelijk of de plannen haalbaar zijn. IJsselwind beslist op basis van het haalbaarheidsonderzoek of het initiatief wordt voortgezet. De haalbaarheidsstudie wordt in september voorgelegd aan de raden van Lochem, Zutphen en Brummen.

Hieronder een overzicht van het draagvlak onder indirect omwonenden (750 meter tot 5 kilometer). Van de 33 ondervraagde direct omwonenden (tot 750 meter) is 80% tegen.

Draagvlakoverzicht indirect omwonenden (bron: Enneüs/gemeente Lochem)