Inpassingsplan IJsselwind goedgekeurd: wat nu?

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

EEFDE/ZUTPHEN – Zoals al eerder gemeld heeft Provinciale Staten het zogeheten inpassingsplan voor windpark IJsselwind goedgekeurd. Het plan wordt donderdag (24 november) ter inzage gelegd. Vanaf dat moment is beroep bij de Raad van State mogelijk. De verwachting is dat omwonenden, met name uit Eefde, hier gebruik van gaan maken.

Via een motie heeft Provinciale Staten (PS) afgedwongen dat Gedeputeerde Staten gaat aandringen op zo min mogelijk geluidsoverlast voor omwonenden. Het verzoek is om binnen de normen te blijven die door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) zijn aanbevolen. Het gaat da om 45 dB Lden en 39 dB Lnight. Lden staat voor Level day-evening-night en Lnight is een aanduiding voor nachtelijke geluidsproductie. In het aanpassingsplan in sprake van hogere waarden: 47 dB Lden en 41 dB Lnight.

Evaluatie

Een andere motie van PS stuurt aan op een evaluatie met geluidsbelevingsonderzoek onder bewoners van het gebied. Dit moet plaatsvinden nadat de molens 2 jaar draaien. Het gaat om drie windturbines, waarvan een van het Waterschap Rijn en IJssel. De andere twee komen uit de koker van samenwerkende energiecoöperaties LochemEnergie, ZutphenEnergie, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie.

Tijdens een vorige week gehouden ledenvergadering van LochemEnergie bleek dat windenergie ook binnen deze burgercoöperatie voor spanningen zorgt. De meningen lopen uiteen van ‘noodzakelijk’ tot ‘overbodig’.

Gemeente Lochem

Aanvankelijk omarmde ook de gemeente Lochem de plannen. Daaraan kwam in augustus 2017 een eind. ‘Gebrek aan draagvlak’, zo luidde de conclusie van Lochem. Ook een toegezegde bijdrage van ruim 33 mille in de onderzoekskosten werd ingetrokken. In Eefde werd het verzet tegen de komst van de turbines succesvol georganiseerd door de actiegroep Eefde Tegenwind. Twee van de drie windmolens moeten komen op een klein stukje Zutphens grondgebied aan de noordzijde van het Twentekanaal. Dat is bijna letterlijk onder de rook van Eefde. Met name bewoners van Eefde-West kwamen al snel in verzet tegen de plannen.

Die plannen spelen al sinds 2015. Bij windparken is de provincie het bevoegd gezag, maar het is gebruikelijk dat deze bevoegdheid wordt overgedragen aan de betrokken gemeente. Gevolg was dat de gemeente Zutphen een procedure in gang zette voor een bestemmingsplan en twee omgevingsvergunningen. Twee, omdat de windmolen van het Waterschap op een andere locatie komt te staan dan de turbines van de samenwerkende energiecoöperaties.

Vernietigd

Het kwam tot een beroepsprocedure bij de Kroon. Op 12 mei 2021 vernietigde de Raad van State het gemeentelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning omdat niet geheel was voldaan aan de regels. De geconstateerde procedurele gebreken leken oplosbaar, maar de gemeente Zutphen gaf de pijp aan Maarten en wilde de procedure niet opnieuw voeren. IJsselwind besloot, na een pauze, door te zetten en richtte zich volgens tot de provincie, dat immers het bevoegd gezag vormt.

In de Regionale Energie Strategie (RES) voor de Cleantech Regio wordt deels ingezet op windenergie. Dit wordt nodig geacht om de klimaatdoelen te halen. Windenergie kan daar een belangrijke bijdragen aan leveren, naast zonne-energie. Met name de mix van zon en wind is nodig om die doelen te halen. De provincie oordeelt verder dat er in de regio maar weinig ruimte is van wind op land. Bij Zutphen sluit het plan aan op een industrieel gebied, met aan de Zutphense kant maar weinig woningen.

Inpassingsplan

Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van provincie of Rijk. Hierin wordt de bestemming van grond vastgelegd. De overheid bepaalt zo hoe nationale belangen in het betrokken gebied gerealiseerd kunnen worden. Naast windparken en grote zonneparken gebeurt dit ook bij de aanleg van bijvoorbeeld wegen of spoorwegtracés.

Tegen het inpassingsplan is beroep mogelijk bij de Raad van State. Het plan wordt op 24 november 2022 ter inzage gelegd en is dan ook te vinden op de website van de provincie Gelderland (zie link hieronder). Gedurende de periode van ter inzagelegging kunnen belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het inpassingsplan en overige besluiten. Daarnaast kan er een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op www.gelderland.nl/windparkijsselwind. Hier worden op 24 november ook de stukken gepubliceerd waartegen beroep mogelijk is.

Hier is meer informatie te vinden over geluidshinder door windmolens: Geluidnormering windmolens (rvo.nl).

Nog even dit…

Als het gaat om windmolens wordt vaak gewezen op het ontbreken van landelijke milieunormen. De Raad van State oordeelde eerder dat het Rijk zulke normen moet vaststellen. Het gaat dan onder meer om geluids- en afstandsnormen en gezondheidsrisico’s. Op basis hiervan beweren sommigen dat er geen vergunningen voor windturbines mogen worden afgegeven. Dit klopt niet.

Provinciale of lokale overheden kunnen zelf milieuregels vaststellen en op basis daarvan vergunningen afgeven. Ook gelden toekomstige landelijke regels niet voor projecten die al in procedure zijn genomen. Nadeel is dat de normen voorlopig niet overal gelijk zijn. Sommige gemeenten nemen aanvragen voor windenergie helemaal niet in behandeling tot dat de landelijke regels bekend zijn. Lochem is een van die gemeenten.