Gemeenteraad schaaft begroting op details bij

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – De gemeentebegroting is maandagavond zonder veel hobbels goedgekeurd door de gemeenteraad. Slechts de eenvrouwsfractie van Lochem Groen! verwierp deze. Via een aantal amendementen en moties schaafde de raad de financiële plannen van het college enigszins bij. Voor de portemonnee van de inwoners is wellicht het belangrijkste wapenfeit dat een meevaller op de afvalstoffenheffing leidt tot een voordeel van 12 euro per huishouden.

Hierbij hoort wel de aantekening dat het college de desbetreffende motie moet uitvoeren. Een tweetal amendementen werd unaniem aangenomen en leiden dus wél tot onmiddellijke aanpassing van de begroting. Lochem gaat in het sociale domein werken met de zogeheten ‘omgekeerde verordening’. Dit houdt in dat niet langer onderliggende wetten leidend zijn maar de hulpvraag van de inwoner.

Omgekeerde verordening

De omgekeerde verordening is een combinatie van wat de Participatiewet (PW), de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) voorschrijven. De nieuwe verordening moet een samenhangend geheel vormen. Het effect voor de burger is daarbij belangrijk. Bovendien wordt het in voor iedereen begrijpelijke taal opgeschreven.

Ook een amendement over uitvoering van de al eerder aangenomen preventienota werd met algemene stemmen aangenomen. Dit betekent dat voor de uitvoering van het preventiebeleid structureel budget beschikbaar komt. Het gaat onder meer om het vroegtijdig signaleren van problemen bij jongeren. Vanaf 2022 staat hiervoor 100.000 euro op de begroting. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 komt hier een extra incidenteel budget van nog eens 100.000 euro per jaar bij. De gemeenteraad wil jaarlijks een verslag van de voortgang. Het extra geld komt uit de algemene reserve.

Grondexploitatie

Verder wordt eveneens 100.000 euro per jaar uitgetrokken voor het aantrekken van deskundigheid op het gebied van grondexploitatie. Een meerderheid van de raad vindt dit nodig nu de gemeente de komende jaren veel grond moet aankopen voor de bouw van honderden extra woningen. Dat betekent veel overleg en onderhandeling met projectontwikkelaars.

Het gaat om grondaankopen van zeker 5 miljoen euro. De voorstemmers vinden dat projectontwikkelaars te dominant zijn of waren bij woningbouwprojecten zoals Detmers in Eefde en Kop van Oost in Lochem en willen daar extra kennis tegenover zetten. Een aantal moties over wonen en woningbouw is aangehouden. Deze komen aan bod bij een raadsvoorstel over woningbouw dat op korte termijn wordt verwacht.

Toegankelijkheid

Een motie over toegankelijkheid werd eveneens unaniem aangenomen. Het college wordt gevraagd om een uitvoeringsplan voor toegankelijkheid op te stellen naar aanleiding van vele door inwoners aangegeven knelpunten voor mensen met een fysieke of visuele beperking. Mensen met een rolstoel of rollator moeten zich comfortabel kunnen bewegen, zo luidt de wens van de raad. Voor het opstellen van een uitvoeringsplan wordt 50.000 euro uitgetrokken. Wethouder Eric-Jan de Haan waarschuwde bij voorbaat dat de uitvoering zelf wel eens veel geld kan gaan kosten.

Subsidiëring

Ten slotte werd een motie aangenomen die het college opdraagt om de subsidiëring van stichtingen in het sociale domein te vereenvoudigen. Zij zouden niet meer jaarlijks een nieuwe aanvraag moeten doen, met alle werk dat daarbij komt kijken. Wethouder Henk van Zeijts zei dat met de stichtingen die een structurele subsidie ontvangen al meerjarige contracten zijn afgesloten. De motie werd desondanks aangenomen met alleen de 3 stemmen van het CDA tegen.

Tramstraat/Larenseweg

Van de verworpen moties is een pleidooi van PvdA en MmL noemenswaardig. De fracties pleitten, in plaats van een snelle (forse) investering in de Tramstraat/Larenseweg in Lochem, voor een lijstje met alle verkeersknelpunten in de gemeente. Het college zou daarbij de prioritering en kostenramingen moet aanleveren. De motie werd door wethouder De Haan ontraden omdat de bewoners van Tramstraat en Larenseweg al lang wachten.

Aan de beurt

Hij wees erop dat budget voor verbetering van deze belangrijke toegangsweg al in 2003 op de begroting stond. Het werd in 2010 weer geschrapt omdat de gemeente toen financieel in zwaar weer kwam. Sindsdien werd steeds gezegd dat moest worden gewacht op het laatste deel van de rondweg, dat er steeds maar niet kwam. Nu er definitief zicht is op aanleg van de nieuwe weg, moeten Tramstraat en Larenseweg volgens het college nu als eerste worden bediend. Temeer omdat tijdelijke maatregelen daar niet meer mogelijk zijn en omdat de aanleg in het verlengde van de ook aangepakte Julianaweg voor efficiencyvoordeel kan leiden. Een meerderheid is het met het college eens en dus werd de motie verworpen.